Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2009 | 3 | 117-128

Article title

New Statistical Approaches in the Systemic Analysis of Regional, Intra-Regional and Cross-Regional Factors of Information Society and Economic Development : the Case of Mazovia

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The paper starts with the issue of estimating duality gaps – the differences in development measured in years between diverse districts (powiat in Polish) – in Mazovia, taking the number of computer laboratories per primary or secondary school as a basic index of the development of information society. This is based on a classical statistical approach of estimating the parameters of logistic curves. It turns out that these gaps amount up to 16-17 years – a very large differences in development even between neighboring districts. Then the paper turns to the issue of degree of causality of relations between diverse socio-economic indicators. It turns out that we can adapt a technique used typically in telecommunication signal analysis – but not in socio-economic analysis – for answering questions such as: do we earn money first and then buy computers and the Internet access, or vice versa, we buy computers and the Internet access first and then earn more money? We address this question on the level of voivodeships in Poland on two examples: the mentioned above example of causality relation of percentage of households having access to the Internet and GDP/capita percentage growth, and the example of causality relation of differences in GDP/capita and migrations between diverse voievodships of Poland. Both these themes illustrate the possibility of treating the Mazovian region as a system of sub-regions (districts) or entire Poland as a system of regions. They also contribute to the general theme “Quo Vadis Polonia” on the example of Mazovian region.
PL
Artykuł rozpoczyna się przedstawieniem kwestii oceny tzw. luki dualnej, a więc zróżnicowań rozwojowych między różnymi powiatami Mazowsza przy wykorzystaniu wskaźnika liczby laboratoriów komputerowych w szkołach podstawowych i średnich, który służy do pomiaru stopnia rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Jest to klasyczne podejście statystyczne oceny parametrów krzywych logistycznych. Okazuje się, że te zróżnicowania są bardzo duże, nawet jeśli chodzi o sąsiadujące ze sobą powiaty. Kolejna część artykułu poświęcona jest związkom przyczynowoskutkowym między różnymi wskaźnikami społeczno-ekonomicznymi. Okazuje się, że można w badaniach zastosować techniki używane w analizach sygnałów telekomunikacyjnych, by odpowiedzieć na pytania, czy najpierw musimy zarobić pieniądze, by kupić komputer i dostęp do internetu, czy też na odwrót: kupujemy najpierw komputery i dostęp do internetu, by zarabiać pieniądze? W artykule odpowiada się na to pytanie, analizując sytuację województw w dwóch ujęciach: związków między liczbą gospodarstw domowych, które mają dostęp do internetu a wzrostem PKB per capita oraz związków między zróżnicowanym PKB per capita i migracjami między województwami w Polsce. Te dwa ujęcia umożliwiają potraktowanie Mazowsza jako systemu subregionów (powiatów) albo całej Polski jako systemu regionów. Ujęcia te są także wkładem w dyskusję nad głównym problemem Quo Vadis Polonia na przykładzie Mazowsza.

Keywords

EN
Mazovia  
PL

Year

Issue

3

Pages

117-128

Physical description

Dates

published
2009-12

Contributors

author
 • Instytut Łączności - Polski Instytut Badawczy
 • Instytut Łączności - Polski Instytut Badawczy

References

 • Boguszewicz T., 2009, Polska maruderem Internetu (in Polish: Poland as an outsider of Internet). “Rzeczpospolita”, March 26, 2009, page 1.
 • 2. COCOM08-41 FINAL, 2008, Broadband access in the EU: situation at 1 July 2008 Brussels, November 2008 , DG INFSO/B3.
 • 3. Codagnone C., 2009, Modelling and demonstrating the impact of eInclusion., Vienna Study on Inclusive Innovation for Growth and Cohesion: March 2009.
 • 4. Eurostat Statistical Books, 2008, Eurostat yearbook 2008. Europe in figures.
 • 5. Fickinger S., Lumio M., 2008, Eurostat Population and Social Conditions, Data in “Focus” n 12/2008
 • 6. IŁ, 2005, Firmowi użytkownicy Internetu w Polsce Raport z badań, Gdańsk, grudzień 2005.
 • 7. ITU, 2008, Partnership on Measuring ICT for Development ITU Manual on ICT Household Statistics, www.itu.int/ict September 2008.
 • 8. ITU, 2009, Measuring the Information society - ICT Development Index.
 • 9. Hales C., 2006, Rola ITC w rozwoju społeczno-gospodarczym, Zeszyty Naukowe SCENO n 2/2006.
 • 10. Lööf A., 2008, Science and technology, population and social conditions: Industry, trade and services, Data in “Focus” 46/2008.
 • 11. Science, Technology and Innovation in Europe, 2008, Eurostat Pocketbooks 2008 edition.
 • 12. Strużak R., 2009, Rozwój szerokopasmowego Internetu w Polsce, (in print), Telekomunikacja i Techniki Informacyjne.
 • 13. United Nations, 2008, Partnership o Measuring ICT for Development, Core ICT Indicators.
 • 14. Wierzbicki A. P., 2009, Delays in Technology Development: Their Impact on the Issues of Determinism, Autonomy and Controllability of Technology, “Journal of Telecommunications and Information Technology”, n 4:1-12, 2008.
 • 15. Wilén H., 2007, Statistics in focus, “Science and Technology” n 120/2007.
 • 16. World Information Society Report, 2007, Information Society Statistics.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-968fe916-b83d-4cba-8ec6-87ed416dacfc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.