Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 16 | 281-292

Article title

FROM KNOWLEDGE TO WISDOM. AROUND THE CONDITIONINGS OF HERMENEUTIC COMPETENCES OF PEDAGOGY STUDENTS – FUTURE PEDAGOGUES

Content

Title variants

PL
OD WIEDZY DO MĄDROŚCI. WOKÓŁ UWARUNKOWAŃ KOMPETENCJI HERMENEUTYCZNYCH STUDENTÓW PEDAGOGIKI – PRZYSZŁYCH PEDAGOGÓW

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
This paper is devoted to hermeneutic competences of pedagogy students – future pedagogues, as the problem is currently important, socially, pedagogically and methodologically justified. Thus, it presents not only the essence of these competences, as the author mainly tried to reveal broad (occurring outside university) and narrow (inherent to it) background of their conditionings and systemically approached the determinants of modelling. In consequence, the reflection leads to formulating postulates possible to be implemented in pedagogical education on the academic level within bottom-up actions which could be the basis for further, broader changes.
PL
Niniejszy tekst został poświęcony kompetencjom hermeneutycznym studentów pedagogiki – przyszłych pedagogów, jako że problem ten jest aktualnie ważny, uzasadniony społecznie, pedagogicznie i metodologicznie. Przedstawiono zatem nie tylko istotę tychże kompetencji, bowiem starano się głównie o to, aby odsłonić szerokie (występujące poza szkołą wyższą) i wąskie (tkwiące w niej) tło ich uwarunkowań oraz systemowo ujęte determinanty modelowania. W konsekwencji namysł ten poprowadził do sformułowania postulatów możliwych do wdrożenia w kształceniu pedagogicznym na szczeblu akademickim w ramach działań oddolnych, które mogłyby stanowić podstawę do dalszych i szerszych zmian.

Year

Issue

16

Pages

281-292

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

References

 • Ablewicz, K. (2008). Doświadczenie hermeneutyczne współczesnego pedagoga kultury. In K. Olbrycht, E. Konieczna, J. Skutnik (eds.), Upowszechnianie kultury – wyzwaniem dla edukacji kulturalnej. Toruń.
 • Bajcar, B. (2016). Podmiotowe i organizacyjne uwarunkowania kompetencji strategicznych – wrodzone zdolności czy nabyte umiejętności. Studium teoretyczne. Zeszyty Politechniki Śląskiej, seria Organizacja i Zarządzanie, 97.
 • Beck, U., Giddens, A., Lash, S. (2009). Modernizacja refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności. Warszawa.
 • Burszta, W.J. (2008). Świat jako więzienie kultury. Warszawa.
 • Chmielecka, E. (2004). Informacja, wiedza, mądrość. Co społeczeństwo wiedzy cenić powinno. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 1/23.
 • Czerepaniak-Walczak, M. (2014). Badanie w działaniu w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli. Przegląd Badań Edukacyjnych, 19 (2).
 • Czerepaniak-Walczak, M. (1999). Kompetencja. Słowo kluczowe czy „wytrych” w edukacji?. Neodidagmata, XXIV.
 • Duraj-Nowakowa, K. (2006). Integrowanie edukacji. Źródła, tendencje i teorie. In K. Duraj-Nowakowa (ed.), Integrowanie komponentów dydaktyki szkoły wyższej i pedeutologii. Kielce.
 • Fenton, S. (2008). Etniczność. Warszawa.
 • Góralska, R., Madalińska-Michałek, J. (2012). Kompetencje emocjonalne nauczyciela. Warszawa.
 • Hejnicka-Bezwińska, T. (2000). O zmianach w edukacji. Konteksty, zagrożenia i możliwości. Bydgoszcz.
 • Hejnicka-Bezwińska, T. (1995). W poszukiwaniu racjonalności polskiej pedagogiki współczesnej. In T. Hejnicka-Bezwińska (ed.), Racjonalność pedagogiki. Materiały z konferencji naukowej. Bydgoszcz.
 • Kaliszewska, M. (2015). Kompetencje hermeneutyczne jako komponenty profesjonalnych kompetencji pedagogów i nauczycieli. In K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz (eds.), Edukacja jutra. Aksjologiczno-kulturowy fundament edukacji jutra. Sosnowiec.
 • Klasińska, B. (2017). Warsztat pracy oraz nauki studentów pedagogiki. Kielce.
 • Kocór, M. (2013). Podmiotowe i pozapodmiotowe uwarunkowania twórczej szkoły i nauczycieli. Rocznik Komitetu Nauk Pedagogicznych, LXVI.
 • Koller, H.-Ch. (2006). Grundbegriffe, Theorien und Methoden der Erziehungs-wissenschaft. Einr Einfürung. Stuttgard.
 • Kwaśnica, R. (2004). Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu. In Z. Kwieciński, B. Śliwerski (eds.), Pedagogika: podręcznik akademicki. Vol. 2. Warszawa.
 • Lewartowska-Zychowicz, M. (2013). Niezróżnicowana różnica – czyli o tym, jak rynek buduje monowielokulturowe środowisko wychowawcze i kontroluje rozwój tożsamości. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 2.
 • Martowska, K. (2012). Psychologiczne uwarunkowania kompetencji społecznych. Warszawa.
 • Matczak, A. Martowska, K. (2011). Z badań nad uwarunkowaniami kompetencji emocjonalnych. Studia Psychologica, 11 (1).
 • Milerski, B. (2011). Hermeneutyka pedagogiczna. Perspektywy pedagogiki religii. Warszawa.
 • Milerski, B. (1998). Religia a szkoła. Status edukacji religijnej w szkole w ujęciu ewangelickim. Warszawa.
 • Morawiec, E. (2014). Wybrane filozoficzne koncepcje rozumu ludzkiego i racjonalności. Warszawa.
 • Oevermann, U. (2016). Theoretische Skizze einer revidierten Theorie professionalisierten Handelns. In A. Combe, W. Helsper (eds.), Pädagogische Professionalität. Untersuchungen zum Typus pädagogischen Handelns. Suhrkamp.
 • Okoń, W. (2003). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa.
 • Radziewicz-Winnicki, A. (2008). Pedagogika społeczna w obliczu realiów codzienności. Warszawa.
 • Rogozińska-Pawelczyk, A. (2006). Kompetencje w organizacji. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 199.
 • Schwarz, R. (2009). Supervision in der Pflege. Auswirkungen auf das professionelle Handeln Pflegender. Wiesbaden.
 • Sroczyński, W. (2008). Środowisko wychowawcze – zarys problemu. Kultura i Edukacja, 2 (66).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-969b62b9-102d-4693-8e14-b0d061607711
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.