PL EN


2011 | 1(17) | 67-82
Article title

Study in standard of living—methodology of structure of selected indicators

Authors
Content
Title variants
PL
Badanie poziomu życia – metodologia konstrukcji wybranych wskaźników
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Social statistics has been interested for many years in such categories as: standard of living and quality of life. These two categories should be regarded separately, even though in common language they are often synonymous. For this reason, the initial part of this paper provides clarification for these terms along with comments related to terminology and methods used in the research. The paper is dedicated to only one of these categories, standard of living, yet discussion of both terms was necessary. Research on standard of living has been concentrated since 1950s on building a synthetic, objective indicator which would enable not only description of a phenomenon, but also comparison of the degree of meeting material and cultural needs in the international scale. The paper presents two research procedures: the Geneva method (distance) and the method of building the Human Development Index, HDI. In case of the Geneva method, the main methodological premises have been presented along with mathematical formulae which allow building the aggregated, synthetic indicator of the degree of meeting material and cultural needs. Both advantages and shortcomings of this method have been discussed. The traces of the distance method may also be noticed in the building method of the said HDI indicator. The premises and mathematical formulae adopted in this method to enable building this indicator have been presented. The HDI index has also been calculated on the basis of the 2010 data. As this index is used in international comparisons, the research results from 2010 and the rank of Poland among 169 countries of the world have also been given.
PL
Już od wielu lat w obrębie zainteresowań statystyki społecznej znajdują się między innymi takie kategorie jak poziom życia i jakość życia. Należy je traktować oddzielnie, chociaż w języku potocznym często są one utożsamiane. Z tego też względu we wstępnej części niniejszego opracowania dokonano systematyzacji tych pojęć, zaprezentowano uwagi dotyczące terminologii oraz stosowanych w ich badaniu metod. Pomimo iż tematem artykułu jest tylko jedna z tych kategorii: poziom życia, omówienie obu pojęć wydaje się niezbędne. Badania dotyczące poziomu życia koncentrowały się, od lat pięćdziesiątych XX wieku, wokół budowy syntetycznego, obiektywnego wskaźnika, który umożliwiłby nie tylko opis zjawiska, ale pozwoliłby na porównywanie stopnia zaspokojenia potrzeb materialnych i kulturalnych na skalę międzynarodową. W pracy przedstawione zostały dwie procedury badawcze: metoda genewska (dystansowa) oraz metoda budowania Wskaźnika Rozwoju Społecznego – HDI. W wypadku metody genewskiej przedstawiono główne założenia metodologiczne wraz z formułami matematycznymi, pozwalającymi na zbudowanie zagregowanego, syntetycznego wskaźnika stopnia zaspokojenia potrzeb materialnych i kulturalnych. Zwrócono uwagę zarówno na walory tej metody, jak i na jej wady. Ślady metody dystansowej można również dostrzec w metodzie konstrukcji wspomnianego wskaźnika HDI. Zaprezentowane zostały przyjęte w tej metodzie założenia oraz matematyczne formuły umożliwiające zbudowanie wskaźnika. Przeprowadzona została również kalkulacja wskaźnika HDI dla Polski na podstawie danych z 2010 roku. Ponieważ wskaźnik ten jest wykorzystywany w porównaniach międzynarodowych, przedstawione zostały wyniki badań z 2010 roku oraz miejsce Polski w rankingu dotyczącym 169 państw świata.
Year
Issue
Pages
67-82
Physical description
Dates
printed
2011-06
Contributors
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Wydział Zarządzania i Turystyki, 33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9, maria.dabrowa@mwse.edu.pl
References
 • Luszniewicz A. 1982. Statystyka społeczna: Podstawowe problemy i metody. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 83-288-0244-X.
 • Eurostat. 2010. European Union statistics on income and living: Description of dataset. [online, accessed: 2011-02-20]. Available from Internet: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/microdata/eu_silc.
 • Pawełek B. 2000. "Poziom życia, jakość życia and warunki życia ludności". Chapter 1.2. In: Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym. Ed. A. Zeliaś. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie. ISBN 83-7252- 065-8.
 • Słaby T. 1990. "Poziom życia, jakość życia". Wiadomości Statystyczne, no. 6.
 • Zeliaś A. (ed.). 2000. Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie. ISBN 83-7252-065-8.
 • Słaby T. 2007. "Poziom i jakość życia". In: Statystyka społeczna. Ed. T. Panek. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 978-83-208-1720-1.
 • Human Development Report 2010—20th anniversary edition. The real wealth of nations: Pathways to human development. 2010. [online, accessed: 2011-01-25]. Available from Internet: http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2010/.
 • UNDP—United Nations Development Programme. Human Development Report 2010—20th anniversary edition. The real wealth of nations: Pathways to human development. 2010. [online, accessed: 2011-02-20]. New York: Macmillan. ISBN 978023028445690101. Available from Internet: http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2010_EN_Complete_reprint.pdf.
 • Barro R.J. Jong-Wha Lee. 2010. Educational attainment dataset. [online, accessed: 2010-01-25]. Available from Internet: http://www.barrolee.com/.
 • UNDP—United Nations Development Programme. Human Development Report 2010—20th anniversary edition. The real wealth of nations: Pathways to human development. Human Development Index (HDI). Frequently Asked Questions (FAQs). 2010. [online, accessed: 2011-02-15]. Available from Internet: http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2010_HDI_FAQs.pdf.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-96b5b665-2e85-4d3b-bdb9-5f0a1be8db38
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.