Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 4(30) |

Article title

Możliwości zastosowania metody UEK dla gmin województwa świętokrzyskiego – na przykładzie danych za 2006 rok

Content

Title variants

EN
Possibilities of adapting authorized method of the Cracow University of Economics for świętokrzyskie voivodeship communities, according to the 2006 data

Languages of publication

Abstracts

EN
The focus of the following article is to draw attention to the relevant quantitative specifications, according to the eco development of rural communities in Świętokrzy­skie voivodeship. This study shows copyright project of monitoring the eco development in such communities by using the formula U · E = K in selected variables. The authors' aim is to present the methodological possibilities to use the model U · E = K in the quantitative specification, drawing total conclusion (not indicatory one) in relation to many attributes describing the eco development of the mentioned area. The data in this article have been taken from the co-author's postdoctoral degree thesis.
PL
Celem artykuł jest zwrócenie uwagi na konieczność właściwego opisu ilościowego problematyki ekorozwoju gmin wiejskich. W opracowaniu zaproponowano i przedstawiono na gruncie studium przypadku autorski model służący do monitoringu ekorozwoju gmin wiejskich na obszarach chronionych województwa świętokrzyskiego w formule UEK (U · E = K) w wybranych zmiennych opisowych. Zamierzeniem autorów jest wskazanie możliwości wykorzystania macierzy MP-odwrotnych w formule U · E = K w opisie ilościowym, wnioskowaniu łącznym (niewskaźnikowym) dla wielu zmiennych opisujących problematykę ekorozwoju badanego obszaru gmin. Dane do publikacji zostały zaczerpnięte z pracy habilitacyjnej współautora artykułu [Popławski 2009].

Contributors

 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

References

 • Deutsch R., 1969. Teoria estymacji. PWN, Warszawa.
 • Dobrzański G., 1994. Ekologiczne uwarunkowania inwestycji przemysłowych. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 • Górka K., 2007. Wdrażanie koncepcji rozwoju zrównoważonego i trwałego. Ekonomia i Środo-wisko” 2/32.
 • Kaczmarczyk B., 2011. Optymalna data przystąpienia Polski do strefy euro – bilans kosztów i korzyści. W: Ryzyko kryzysu we współczesnej gospodarce – mechanizmy i środki zaradcze. Red. M. Mitręga. Zesz. Nauk. Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku Białej 2, 34-53.
 • Kaczmarczyk B., 2012. Wycena wartości rynkowych spółek z wykorzystaniem macierzy MP-odwrotnych. W: W poszukiwaniu skutecznych narzędzi i modeli analizy zjawisk społeczno-gospodarczych. Red. T. Grabiński, L. Woszczek, S. Sorys, A.Tabor. Wyższa Szkoła Przed-siębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów, 145-160.
 • Kawa B., Kaczmarczyk B., 2012. Wskaźnikowy i modelowy sposób oceny sytuacji finansowej Gminy Kraków na koniec 2011 roku.Zesz. Nauk. PTE 13, 199-213.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.1997. Dz. U. Nr 78, poz. 483.
 • Penrose R.A., 1955. A generalized inverse for matrices. Proc. Cambridge Phil. Soc. 51, 406-413.
 • Poczta W., Kołodziejczak M., 2008. Społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie regionalne w Unii Europejskiej. J. Agribus. Rural Dev. 1(7), 1-16.
 • Popławski Ł., 2009. Uwarunkowania ekorozwoju gmin wiejskich na obszarach chronionych województwa świętokrzyskiego. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa [załącznik nr 3, s. 337 i na-stępne, wersja elektroniczna danych z załączonym CD].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-96b96e85-a4a6-4e31-b7b3-85e779eaf260
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.