Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 11(1)/2018 | 318-345

Article title

WYBRANE ASPEKTY PODEJMOWANIA EDUKACJI W POLSCE PRZEZ STUDENTÓW Z BIAŁORUSI I UKRAINY

Authors

Content

Title variants

SELECTED ASPECTS OF TAKING UP EDUCATION IN POLAND BY STUDENTS FROM BELARUS AND UKRAINE

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Metodą zastosowaną w prezentowanych poniżej analizach był wywiad zogniskowany (FGI) przeprowadzony na potrzeby badania jakościowego, realizowanego w ramach projektu: „Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy”, mikro-projekt: „ABC studiowania i pracy w Polsce”. Głównym pytaniem, na które próbowano odpowiedzieć w tym badaniu, jest postrzeganie przez studentów z Ukrainy i Białorusi ich własnej pozycji w polskiej uczelni i jej najbliższym otoczeniu oraz to, czy istnieje dyfuzja kulturowa pomiędzy polskimi i zagranicznymi studentami. Studenci zagraniczni oceniają własną uczelnię na ogół pozytywnie. Relacje badanych studentów z polskimi kolegami i koleżankami układają się całkiem poprawnie. Ogólnie rzecz biorąc studenci obcokrajowcy nie czują się dyskryminowani przez polskich studentów. Jednak pewne utrudnienie w tych pozytywnych relacjach stanowi problem trzymania się, zarówno studentów polskich, jak i ukraińskich, w odrębnych grupach narodowych. Podział ten jest negatywnie oceniany przez studentów zagranicznych, ponieważ utrudnia przyswajanie języka polskiego. Relacje z osobami spoza uczelni respondenci oceniali relatywnie lepiej lub tak samo dobrze, jak z kolegami z uczelni. Niska częstotliwość interakcji między studentami z Ukrainy i Białorusi a Polakami utrudnia dyfuzję kulturową.
EN
The method used in the analyses presented below was focussed interview (FGI) conducted for the purpose of qualitative research carried out within the project: "Cross-border Centre for Supporting the Labour Market", micro-project: "ABC of studying and working in Poland". The main question that the study attempts to answer is whether Ukrainian and Belarusian students perceive their own position in the Polish university and its immediate surroundings and whether there is cultural diffusion between Polish and foreign students. Foreign students generally rate their own university positively. The relations between the studied students and their Polish colleagues are quite correct. In general, foreign students do not feel discriminated against by Polish students. However, a certain difficulty in these positive relations is the problem of keeping both Polish and Ukrainian students in separate national groups. This division is assessed negatively by foreign students as it makes it difficult to learn Polish. Relations with people from outside the university were rated relatively better or as good by respondents as with colleagues from the university. Low frequency of interactions between students from Ukraine and Belarus and Poles makes cultural diffusion difficult.

Contributors

author
 • Instytut Socjologii PWSW Przemyśl

References

 • Aronson E., Człowiek istota społeczna, Warszawa 2005.
 • Krzysztofek K., Szczepański M.S., Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Tychy 2002.
 • Linton R., Kulturowe podstawy osobowości, Warszawa 2000.
 • Michno J., Społeczno-gospodarcze aspekty procesu restrukturyzacji polskiej gospodarki w regionie południowo-wschodnim (na przykładzie wybranych firm Rzeszowa), Rzeszów 2003 – niepublikowana rozprawa doktorska.
 • Olak A., Proces dydaktyczny w aspekcie trudności w nauczaniu informatyki i technologii informatycznych, [w:] T. Piątek (red.) Cywilizacyjne wyzwania edukacji zawodowej. Wybrane problemy kształcenia zawodowego w Polsce i na Słowacji, Rzeszów 2010,s. 163-176.
 • Olak A., Nauczyciel jako wychowawca i opiekun w dzisiejszej szkole, [w:] Szkoła wobec wyzwań XXI wieku. T. 2. Aplikacje edukacyjne, tradycje i kontynuacje wartości. (red. nauk.) K. Szmyd, A. Śniegulska, E. Dolata, Wyd. UR Rzeszów. Rzeszów 2012, s. 54-75.
 • Raport: Studenci zagraniczni w Polsce 2015, Newsteller: „Study in Poland”, Nr 6 (122) 2016, Fundacja Edukacyjna Perspektywy.
 • Raport: ABC studiowania i pracy w Polsce, realizowanego w ramach projektu: „Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy”, mikro-projekt: „ABC studiowania i pracy w Polsce”, dane uzyskane w trakcie badań posłużyły do opracowania prezentowanego artykułu.
 • Szczepański M. S., Modernizacja, rozwój zależny, rozwój endogenny, Katowice 1989.
 • Sztompka P., Socjologia zmian społecznych, Kraków 2005.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-96bbd860-3825-43dc-b344-a8e8e305d759
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.