Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 21 | 35-52

Article title

Rewitalizacja a jakość przestrzeni publicznej centrum miasta

Content

Title variants

EN
Urban regeneration and the quality of public space of town center

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badań przeprowadzonych na podstawie autorskiej metody oceny jakości przestrzeni publicznej centrum miasta, wykazujących związek pomiędzy jakością przestrzeni publicznej centrum a procesem rewitalizacji tej strefy miasta. Jakość przestrzeni miejskiej ma współcześnie istotne znaczenie zarówno dla jakości życia mieszkańców, jak i atrakcyjności miasta dla użytkowników zewnętrznych i inwestorów. Przestrzeń publiczna rozumiana jako przestrzeń otwarta o ogólnej dostępności pełni ważne funkcje społeczne, kulturalne, gospodarcze, rekreacyjne i turystyczne, jest nośnikiem tożsamości miasta, a także buduje jego wizerunek i jest czynnikiem identyfikacji dla mieszkańców. W związku z tak ważną rolą przestrzeni publicznej, szczególnie usytuowanej w centrum miasta, zasadnicze znaczenie ma jej wysoka jakość. Aby określić jakość przestrzeni publicznej centrum miasta opracowano autorską metodę oceny, składającą się z trzech elementów: waloryzacji graficznej, waloryzacji tabelarycznej i badań kwestionariuszowych. Metoda ta umożliwia ocenę jakości istniejącej przestrzeni publicznej, ale może stanowić też istotną przesłankę w projektowaniu przestrzeni publicznej oraz programowaniu inwestycji i działań w niej zachodzących. Rewitalizacja centrum miasta stanowić może ważny instrument poprawy jakości przestrzeni publicznej, w przypadku właściwie zaprogramowanego procesu rewitalizacji, uwzględniającego istotne czynniki jakości przestrzeni publicznej, rzutujące na: witalność, spełnianie potrzeb, dostępność, kompozycję i czytelność, bezpieczeństwo oraz spełnianie zasad zrównoważonego rozwoju. Badania przeprowadzone na grupie sześciu wybranych miast średnich regionu łódzkiego wykazały zależność pomiędzy wysoką jakością przestrzeni publicznej miasta a rewitalizacją jego centrum.
EN
The goal of this article is presentation of research results led on the basis of author’s method of assessment of quality of public space. The research revealed the connection between the quality of public space of town center and the revitalization process of this area. The quality of urban space has in our times important meaning as well for the quality of life of inhabitants as for the attractiveness of town for investors and other outer users. Public space conceived as an open space of common accessibility constitutes the element of urban system, fulfilling different functions, being also an important element of town’s identity, creating its image and standing for a strong factor of identification for inhabitants. Due to the important role of public space, especially this located in town center, its quality is of fundamental role. In order to determine the quality of public space of town center, the method of assessment was elaborated, consisting of three elements: graphic valorization, checklist valorization and surveys of users’ opinions. This method enables the evaluation of quality of the existent public space, but it also can be a helpful instrument in process of designing of public space and programming the investments and events in the future. Revitalization of public space of town center can be an important instrument of improvement of its quality, but only in case of the properly programmed revitalization process, taking under consideration essential factors of quality of public space, influencing: vitality, fulfillment of needs, accessibility, composition and legibility, public safety and coherence with rules of sustainable development. Research led in six middle-sized towns of Łódź region revealed the relation between the high quality of public space and the revitalization of town center.

Year

Issue

21

Pages

35-52

Physical description

Dates

published
2017-06

Contributors

 • Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki

References

 • CABE (Commission for Architecture and the Built Environment), 2004, The value of public space, London.
 • European Council of Spatial Planners, 2005, Guide to Sustainable Development at the Local Level: ‘Try It this Way’.
 • Carmona M. i Sieh L. 2004, Measuring Quality in planning. Managing the performance process, Spon Press, London and New York.
 • Castells M., 1982, Kwestia miejska, PWN, Warszawa.
 • Cegłowska A. i Matykowski R., 2010, Przestrzenie publiczne i ich znaczenie w dużym mieście: przypadek Poznania, [w:] „Studia miejskie”: Funkcje miast jako czynnik kształtowania przestrzeni miejskiej, 2, wydawca? Opole, s. 219-230.
 • Chmielewski J.M., 2001, Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • Crowe T.D., 2000, Crime Prevention Through Environmental Design: Applications of Architectural Design and Space Management Concepts, National Crime Prevention Institute (University of Louisville).
 • Gehl J., 2013, Życie między budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznych, Kraków.
 • Gruszecka K., Gzell S., Rembarz G., 2009, Osiedle: reurbanizacja, „Urbanista”, 10, 181.
 • Jacobs J., 1961, The Death and Life of Great American Cities, Vintage Books, Random House, Inc, New York.
 • Juchnowicz S., 1965, Metoda wyznaczania zasięgu obszaru centrów miejskich. Niektóre problemy ich struktury funkcjonalno-przestrzennej, Warszawa.
 • Górka Z., 1986, Śródmiejskie ośrodki usługowe wybranych miast Polski południowej, Uniwersytet Jagiel-loński, Kraków.
 • Karta Przestrzeni Publicznej 2009, III Kongres Urbanistyki Polskiej, 4-5 września, Poznań.
 • Kozłowski S., Wojnarowska A., 2011, Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich. Zagadnienia teoretyczne, Łódź.
 • Lokalny Program Rewitalizacji Wybranych Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych Miasta Radomsko, 2009.
 • Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wielunia na lata 2007–2013, 2007.
 • Lokalny Program Rewitalizacji Bełchatowa na lata 2009 - 2015, 2009.
 • Lokalny Program Rewitalizacji obszaru miejskiego Zduńska Wola 2006-2013. Aktualizacja, 2010.
 • Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wielunia na lata 2007-2013, 2011.
 • Lorens P., 2006, Tematyzacja przestrzeni publicznej miasta, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 • Lorens P., 2007, Tematyzacja przestrzeni publicznej jako wyraz dywersyfikacji struktury urbanistycznej miasta doby globalizacji, [w:] M. Madurowicz (red.), Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Warszawa, s. 83-92.
 • Lynch K. 1984, Good City Form, Massachusetts Institute of Technology, Massachusetts.
 • Maik W., 2011, Przestrzeń publiczna w mieście: pojęcie, ujęcia badawcze, funkcje i ewolucja zjawiska, [w:] I. Jażdżewska (red.), Przestrzeń publiczna miast, XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź, s. 9-14.
 • Maliszowa B., 1974, Śródmieście. Wybrane zagadnienia planowania, Arkady, Warszawa.
 • Mierzejewska L., 2011, Przestrzeń publiczna strefy podmiejskiej (na przykładzie Poznania), [w:] M. Wdowicka i L. Mierzejewska (red.), Problemy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI wieku, Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Seria: „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna”, 15, Poznań, s. 85-97.
 • Natland J., 2007, Urban by Design: An Evaluation of Public Spaces in Downtown New Westminster, Simon Fraser University.
 • Nowakowski M., 1976, Komunikacja a kształtowanie centrum miasta, Arkady, Warszawa.
 • Nowakowski M., 1990, Centrum miasta, Arkady, Warszawa.
 • Parysek J., Guarino E., Mierzejewska L., 1995, Wybrane problemy teoretyczno-metodologiczne delimitacji centrum miasta, [w:] J. Kaczmarek (red.), Centra i peryferie dużych miast, transformacja i przyszłość. Pojęcia i metody badawcze, VIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź,
 • Piotrków Trybunalski Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2007-2013, 2009.
 • Rewitalizacja polskich miast jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju. Podsumowanie projektu, 2010, Seria: „Rewitalizacja Miast Polskich”, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Szewczyk P., 2009, Rozwinięcia przestrzeni publicznej w głąb obiektów architektury – nowe miejsca na styku budynku i miasta, rozprawa doktorska, promotor dr hab. inż. arch. L. Nyka, Politechnika Gdańska, Gdańsk.
 • Ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r.
 • Wallis A., 1977, Miasto i przestrzeń, PWN, Warszawa.
 • Wallis A., 1979, Informacja i gwar - o miejskim centrum, PIW, Warszawa.
 • Wejchert K., 1984, Elementy kompozycji urbanistycznej, Arkady, Warszawa.
 • Whyte W.H., 1988, City: Rediscovering the Center.
 • Wojnarowska A., 2011, Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich. Przykłady praktyczne, Łódź.
 • Wojnarowska A., 2015, Przestrzeń publiczna Uniejowa, [w:] E. Kobojek (red.), „Biuletyn Uniejowski”, 4, s. 25-44.
 • Wojnarowska A., 2016, Model for assessment of Public Space Quality in Town Centers, ESRAP, 23, 1, s. 81-109.
 • Wolaniuk A., 2008, Centra miast, [w:] S. Liszewski (red.), Geografia urbanistyczna, Łódź, s. 303-342.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-96ca86ea-fb17-4dd0-b9fb-4c1a1de1d6e6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.