Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 45 | 1(14) 100 Years Social Policy in Poland | 8-14

Article title

SOCIAL POLICY DURING MATURE SOCIALISM PERIOD 1956–1980

Selected contents from this journal

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The aim of the article was to explore the possibility of explaining the development of socialist social policy with theories proposed as explanations for the western democratic and capitalist social policy development. Second aim was to analyse the development of social policy in Poland in the 1956–1980 period called in the Polish literature mature socialism. The arguments were grounded on the academic literature from socialist time and a later period. The second source was a review of the law acts related to labour and social entitlements. In both areas there was a gradual improvement after 1956 and 1970 labour protests. Strict subordination of the social policy to the economic policy was lessened. Coverage and generosity of labour and social entitlements were expanded. Explanation of these developments by western theories of the economic growth with ageing and bureaucratization or the domination of left labour parties and trade unions is fraught with difficulties and requires more research.

Year

Volume

45

Pages

8-14

Physical description

Contributors

References

 • Bałtowski M. (2009), Gospodarka socjalistyczna w Polsce [Socialist economy in Poland], PWN Scientific Publishers, Warsaw.
 • Brenk M. (2014), “Kształcenie pracowników socjalnych w Polsce Ludowej” [Education of social workers in the Polish People’s Republic], Studia Edukacyjne [Educational Studies], no. 31.
 • Daszyńska-Golińska Z. (1933), Polityka społeczna (Économie sociale) [Social policy (Économie sociale)], Towarzystwo Bratniej Pomocy Studentów Wolnej Wszechnicy Polskiej [Society of Fraternal Help for Students of the Free Polish University], Warsaw.
 • GUS (2011), Metodologia badania budżetów gospodarstw domowych [Methodology of surveying househould budgets], GUS, Warsaw.
 • Homa–Kosakowska K. (1985), Fundusz alimentacyjny [Alimony fund], in: J. Jończyk (Editor), Ubezpieczenie społeczne rodziny [Family social insurance], Materials from the Second Seminar on Social Insurance, Wroclaw, September, Wroclaw University Publishing House, Wroclaw.
 • Hulek A. (1974), “Rys historyczny rozwoju rehabilitacji zawodowej w PRL” [Historical background to the development of vocational rehabilitation in the Polish People’s Republic], in A. Hulek (Editor), Zawodowa rehabilitacja inwalidów [Professional rehabilitation of disabled people], PZWL, Warsaw.
 • Inglot T. (2008), Welfare States w Europie Środkowo–Wschodniej w latach 1919–2004 [Welfare States in Central and Eastern Europe from 1919 to 2004], Elipse and Publishing House of the TPW University of Pedagogy, Warsaw.
 • Jackowiak C. (1973), “Stan i kierunki zabezpieczenia społecznego” [State and directions of social security], Polityka Społeczna [Social Policy], no. 1, page 33.
 • Jackowiak C. (1991), “Kierunki rozwoju ubezpieczeń społecznych” [Directions of development of social security], in C. Jackowiak (Editor), Rozwój ubezpieczeń społecznych w Polsce [Development of social security in Poland], National Ossolinski Institute, Wroclaw.
 • Kochanowski J. (2017), Rewolucja międzypaździernikowa. Polska 1956–1957 [Inter–October Revolution. Poland 1956–1957], Znak Horyzont, Warsaw.
 • Lejk–Kępka A. (2002), “Zasady przyznawania emerytur rolniczych oraz ustalania wysokości tych świadczeń. Krótki rys historyczny” [Principles for granting agricultural retirement pensions and determining the level of the benefits: A brief historical background], Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i studia [Insurance in Agriculture: Materials and studies], no. 16 (4).
 • Modliński E. (1975), “Działalność i przemiany ubezpieczeń społecznych w Polsce Ludowej” [Activities and transformations of social security in the Polish People’s Republic], Praca i Zabezpieczenie Społeczne [Labor and Social Security], no. 6.
 • Muszalski W. (1991), “Świadczenia rodzinne” [Family benefits], in C. Jackowiak (Editor), Rozwój ubezpieczeń społecznych w Polsce [Development of social security in Poland], National Ossolinski Institute, Wroclaw.
 • Piątkowski M. (1974), Zasiłki rodzinne: nowe zasady przyznawania i wypłacania [Family benefits: New granting and payment rules], Central Trade Union Council Publishing House, Warsaw.
 • Pławucka H. (1991), “Świadczenia emerytalne i rentowe” [Old–age and disability benefits], in C. Jackowiak (Editor), Rozwój ubezpieczeń społecznych w Polsce [Development of social security in Poland], National Ossolinski Institute, Wroclaw.
 • Radzimowski Z. (1991), “System finansowy ubezpieczeń społecznych” [The social security financial system], in C. Jackowiak (Editor), Rozwój ubezpieczeń społecznych w Polsce [Development of social security in Poland], National Ossolinski Institute, Wroclaw.
 • Rybacki J. (1974), Finansowanie zakładowej działalności socjalnej [Financing of company social activities], Institute of Labor and Social Studies, Warsaw.
 • Rycak A. (2012), Powszechna ochrona trwałości stosunku pracy [Universal protection of the permanence of the employment relationship], Wolters Kluwer, Warsaw.
 • Salwa Z. (1977), Prawo pracy PRL w zarysie [Labor law of the Polish People’s Republic: An outline], PWN Scientific Publishers, Warsaw.
 • Stańczyk J. (1978), Świadczenia lecznicze i emerytalne dla rolników [Medical and pension benefits for farmers], People’s Publishing Cooperative, Warsaw.
 • Szubert W. (1970), “Polityka społeczna w systemie gospodarki planowej” [Social policy in a planned economy system], in A. Rajkiewicz (Editor), Polityka społeczna. Materiały do studiowania [Social policy: Study materials], Main School of Planning and Statistics, Warsaw.
 • Święcicki M. (1968), Prawo pracy [Labor law], PWN Scientific Publishers, Warsaw.
 • Tymowski A. (2001), “Z perspektywy czasu: początki ‘minimum socjalnego’” [In retrospect: The beginnings of the “minimum subsistence level”], Polityka Społeczna [Social Policy], issue 1–2.
 • Uścińska G. (1985), “Uprawnienia urlopowe związane z opieką nad małym dzieckiem” [Vacation entitlements relating to early childhood care], Studia i Materiały [Studies and Materials], Institute of Labor and Social Studies, journal 14 (243).
 • Wapnaruk–Gruchman H. (1978), “Główne kierunki dyskusji o ubezpieczeniach społecznych w Polsce” [Main directions of discussions on social security in Poland], Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny [The legal, economic, and sociological movement], journal 1.
 • Wiktorow A. (1980), “Zmiany poziomu i struktury rent i emerytur” [Changes in the level and structure of pensions], Studia i Materiały [Studies and Materials], Institute of Labor and Social Studies, journal 4.
 • Winiewski M. (1976), “Doskonalenie systemu rentowo–emerytalnego: uwarunkowania demograficzne i ekonomiczne” [Improving the retirement pension system: Demographic and economic conditions], Studia i Materiały [Studies and Materials. Institute of Labor and Social Studies, journal 18 (54).
 • Zalewski D. (2005), Opieka i pomoc społeczna. Dynamika instytucji [Social care and welfare: Dynamics of the institution], University of Warsaw Publishing House, Warsaw.
 • Zaremba M. (2003), “Bigosowy socjalizm dekady Gierka” [Cabbage–stew socialism of the Edward Gierek decade], Więź [Bond], page 107.
 • Zieliński T. (1986), Prawo pracy. Zarys systemu. Cz. 1. Ogólna [Labor law: Overview of a system, Part 1 – General], PWN, Warsaw.
 • Żyliński T. (1991), “Świadczenia chorobowe” [Sick leave benefits], in C. Jackowiak (Editor), Rozwój ubezpieczeń społecznych [Development of social security], National Ossolinski Institute, Wroclaw.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-96d388c7-7e04-40e2-85b7-ffa39ae2549f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.