Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 6(8) | 61-78

Article title

Archiwalia związane z kniaziami Trubeckimi w zespole Archiwum Warszawskie Radziwiłłów – pochodzenie i podział typologiczny

Content

Title variants

EN
Archival materials concerning princes Trubecki in the fonds Warsaw Archives of the Radziwiłł Family – origins and typology

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Prezentowany artykuł ma na celu przybliżenie przechowywanych w zespole Archiwum Warszawskie Radziwiłłów materiałów związanych z dziejami rodu kniaziów Trubeckich. Można podzielić je na dwie grupy. Pierwsza zawiera informacje o trzech kolejnych przedstawicielach tej rodziny osiadłych w XVII w. na terenie Rzeczypospolitej (Jurij Nikiticz, Piotr Wigant i Jerzy Trubecki) i jest wynikiem ich działalności aktotwórczej. Druga część przechowywanych w Archiwum Głównym Akt Dawnych dokumentów związanych z dziejami tej rodziny, została zgromadzona w związku z problemem wypłaty „sum trubeckich” stanowiących odszkodowanie za przekazanie przez Rzeczpospolitą Trubecka Moskwie. Starania o jej uregulowanie podejmowała wdowa po Piotrze Wigancie Trubeckim, Halszka Drucka-Sokolińska wraz z drugim mężem Krzysztofem Wołodkowiczem, a po jej śmierci sam Wołodkowicz, który w wyniku wyjazdu pasierba Jerzego Trubeckiego do Moskwy w 1657 r. stał się spadkobiercą zasądzonej kwoty.
EN
The presented article is aimed at introducing materials concerning the history of the Trubecki family stored in the fonds Warsaw Archives of the Radziwiłł Family. Those materials can be divided into two groups. The first group consists of information on three successive representatives of the family who settled on the territory of the Republic in the 17th century (Jurij Nikiticz, Piotr Wigant and Jerzy Trubecki); this part is a result of their documenting activity. The second group of materials on the history of this family stored in the Central Archives of Historical Records has been collected on account of the problem of paying “the Trubeck sums” (Polish “sumy trubeckie”) – compensation for making over Trubeck to Moscow by the Republic. Attempts to settling it were made by Piotr Wigant Trubecki’s widow, Halszka Drucka-Sokolińska with her second husband Krzysztof Wołodkowicz, and after her death – by Wołodkowicz himself, who became a heir of the adjudged sum as a result of a trip of Jerzy Trubecki’s stepson to Moscow in 1657. The article is an attempt to establish a route the documents used to get to the Central Archives of Historical Records. Thanks to that a hypothesis was drawn, that a creator of the mentioned documents collection was a voivode of Mińsk Krzysztof Wołodkowicz, and their transmission to the Radzwiłł Family’s Archives was made due to family connections. A heir of Wołodkowicz was Aleksander Hilary Połubiński, and then these documents, with his daughter Anna Marianna’s hand in marriage, became a property of the Radziwiłł Family’s younger line from Kleck. Also an attempt of systematization of the archival materials was made, and these were divided into private documents, legal and possessions documents, administrative and economic documents, public activity documents and varia.

Year

Issue

Pages

61-78

Physical description

Contributors

 • Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

References

 • Bańkowski P., Porządkowanie archiwaliów prywatnych, „Archeion”, t. 19-20, 1951, s. 194–216.
 • Jankowski R., Archiwum Radziwiłłow z Nieświeża od 1838 r. do XX w., „Miscellanea Historico-Archivistica”, t. 13, 2001, s. 131–168.
 • Jankowski R., Burzliwe dzieje Archiwum Radziwiłłow z Nieświeża od XV w. do 1838 r., „Miscellanea Historico-Archivistica”, t. 11, 2000, s. 35–68.
 • Kaczmarczyk T., Archiwa rodzinne, ich literatura i porządkowanie, „Roczniki Historyczne”, t. 23, 1957, s. 633–646.
 • Nagielski M., Sokoliński (Drucki Sokoliński) Jan, kniaź (zm. 1651 r.?), [w:] PSB, t. 40, s. 37–38.
 • Pietkiewicz K., Wielkie Księstwo Litewskie pod rządami Aleksandra Jagiellończyka, Poznań 1995.
 • Rachuba A., Radziwiłł Dominik, [w:] PSB, 1987, t. 30, s. 173–176.
 • Wolff J., Kniaziowie litewsko-ruscy od końca czternastego wieku, Warszawa 1895.
 • Zawadzki J., Papiery Połubińskich i ich dóbr, przechowywane w Archiwum Warszawskim Radziwiłłów, „Miscellanea Historico-Archivistica”, t. 9, 1998, s. s. 13–32.
 • Zielińska T., Archiwa Radziwiłłów i ich twórcy, „Archeion”, t. 56, 1978, s. 105–129.
 • Zielińska T., Archiwa rożnych linii Radziwiłłów w polskich zbiorach publicznych, „Miscellanea Historico-Archivistica”, t. 7, 1997, s. 107–113.
 • Долгоруков П., Российская родословная книга, ч. 1, Санкт Петербургъ 1854.
 • Численность Населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2015 года, Москва 2015, http://www.gks.ru/free_doc/doc_2015/bul_dr/mun_obr2015.rar (dostęp 11.11.2015 r.)

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-96db8596-6cab-449f-93f0-1b1ca493c8ef
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.