Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 5(953) | 33-50

Article title

Internet a zmiany modeli funkcjonowania przedsiębiorstw

Title variants

EN
How Business Models Are Changing in the Era of the Internet

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Rozwój nowoczesnych technologii teleinformatycznych ma wpływ na różne dziedziny gospodarki. Komercyjne wykorzystanie internetu pozwoliło nie tylko na stworzenie sektora e-biznesu, ale stało się współcześnie jednym z głównych źródeł przewag konkurencyjnych. W artykule dokonano przeglądu modeli funkcjonowania przedsiębiorstw, które swoją działalność opierają na internecie. Przeprowadzone, na podstawie przeglądu literatury przedmiotu, analizy pozwalają stwierdzić, że dzięki nowym technologiom zaostrzyła się walka konkurencyjna oraz możliwe stało się pogłębienie integracji działań w łańcuchu wartości. W większości przypadków stosowane w e-biznesie modele to w istocie reimplementacja znanych ich tradycyjnych odpowiedników.
EN
The development of modern information and communication technologies is changing various sectors of the economy. Commercial use of the Internet not only brought about the e-business sector, but made it a key source of competitive advantage. The article reviews the operating models of companies that base their activity on the Internet. It presents a review of the subject literature, which leads to the conclusion that new technology has increased the competitive struggle, and intensified the integration of the value chain. Most e-business models are in fact reimplementations of their traditional counterparts.

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Mikroekonomii, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland

References

 • Afuah A., Tucci C.L. [2003], Biznes internetowy. Strategie i modele, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Chaffey D. [2009], E-Business and E-Commerce Management. Strategy, Implementation and Practice, Prentice-Hall, Harlow.
 • Chircu A.M., Kauffman R.J., Wang B. [2007], Beyond the ‘eBay of Blank’: Next Stage Digital Intermediation in Electronic Commerce [w:] E-commerce and v-business. Digital Enterprise in the Twenty-First Century, red. S. Barnes, Butterworth-Heinemann, Burlington.
 • Chmielarz W. [2007], Systemy biznesu elektronicznego, Difin, Warszawa.
 • Combe C. [2006], Introduction to E-business. Management and Strategy, Butterworth-Heinemann, Burlington.
 • Gregor B., Stawiszyński M. [2002], e-Commerce, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz.
 • Hartman A., Sifonis J., Kador J. [2001], E-biznes. Strategie sukcesu w gospodarce internetowej, Wydawnictwo Liber, Warszawa.
 • Hoque F. [2000], E-Enterprise: Business Models, Architecture, and Components, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Iwińska-Knop K., Zając D. [2014], Dropshipping w praktyce funkcjonowania polskich sklepów internetowych, „Logistyka”, nr 6.
 • Lee C. [2001], An Analytical Framework for Evaluating e-Commerce Business Models and Strategies, „Internet Research”, vol. 11(4), https://doi.org/10.1108/ 10662240110402803.
 • May P. [2000], The Business of eCommerce. From Corporate Strategy to Technology, Cambridge University Press, New York.
 • Ménard C. [2004], The Economics of Hybrid Organizations, „Journal of Institutional and Theoretical Economics”, vol. 160(3), https://doi.org/10.1628/0932456041960605.
 • Nojszewski D. [2006], Przegląd modeli e-biznesowych (cz. 1), „E-mentor” Dwumiesięcznik Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, nr 5(17), http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/17/id/375 (dostęp: 15.11.2015).
 • Norris M., West S. [2001, E-biznes, Wydawnictwa Łączności i Komunikacji, Warszawa.
 • „Nowa gospodarka” i jej implikacje dla długookresowego wzrostu w krajach postsocjalistycznych [2001], red. G.W. Kołodko, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa.
 • OECD [1997], Measuring Electronic Commerce, Organization for Economic Cooperation and Development, Brussel.
 • Petrovic O., Kittl C., Teksten R.D. [2001], Developing Business Models for Ebusiness, Social Science Electronic Publishing, http://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/ SSRN_ID1658505_code1524241.pdf?abstractid= 1658505&mirid=1 (dostęp: 10.12.2015), https://doi.org/10.2139/ssrn.1658505.
 • Provost F., Fawcett T. [2015], Analiza danych w biznesie. Sztuka podejmowania skutecznych decyzji, Helion, Gliwice.
 • Rappa M. [2015], Business Models on the Web, http://digitalenterprise.org/models/models.html (dostęp: 15.11.2015).
 • Small P. [2000], Enterpreneurial Web, Pearson Education Limited, Harlow.
 • Smużniak M. [2013], Dropshipping [w:] Biblia e-bizensu, red. M. Dutko, Helion, Gliwice.
 • Strategie i modele gospodarki elektronicznej [2007], red. C.M. Olszak, E. Ziemba, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Szpringer W. [2005], Prowadzenie działalności gospodarczej w Internecie (od e-comerce do e-businessu), Difin, Warszawa.
 • Timmers P. [1998], Business Models for Electronic Markets, „Electronic Markets”, vol. 8(2), https://doi.org/10.1080/10196789800000016.
 • Toffler H., Toffler A. [1997], Trzecia fala, PIW, Warszawa.
 • Turban E., Lee J., King D., Chung H. [2000], Electronic Commerce. A Managerial Perspective, Pearson Education.
 • W kierunku rozszerzonego przedsiębiorstwa. Analiza sektorowa rozwoju ICT w Polsce [2006], red. T. Kasprzak, Difin, Warszawa.
 • Weill P., Vitale M. [2001], Place to Space: Migrating to eBusiness Models, Harvard Business School Press, April.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-96df232b-0239-42f4-80fe-086c55c80bbc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.