Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 225 | 93-101

Article title

Rola praktyk studenckich w doskonaleniu praktycznego aspektu kształcenia studentów uczelni wyższych

Content

Title variants

EN
The role of students internships in improving the practical aspect of education

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest przedstawienie roli i celów studenckich praktyk zawodowych postrzeganych z trzech perspektyw: pracodawców, studentów i uczelni. Przy określaniu oczekiwań pracodawców i studentów wykorzystano wyniki istniejących badań, natomiast sposób postrzegania celów praktyk ze strony uczelni przedstawiono z wykorzystaniem metody analizy treści programów praktyk i efektów kształcenia przypisywanych modułom praktyk inżynierskich. Przeprowadzona analiza pozwala wskazać wyzwania wobec współpracy międzyorganizacyjnej, wzajemne oczekiwania stron oraz obszary współpracy umożliwiające doskonalenie praktycznego aspektu kształcenia na uczelniach wyższych. Przedstawienie trzech perspektyw umożliwia również nakreślenie obszaru dla pogłębienia współpracy między uczelnią i pracodawcami, w szczególności w zakresie badania efektywności programów praktyk.
EN
The aim of this article is to analyze the role and objectives of students internships, taking into account the perspective of employers, students and universities. The analyse of employer’s and student’s expectations bases on the results of existing reaserch and studies, while university’s perception of internships goals bases on content analysis of internships programs and learning outcomes of engineering practices modules. The analysis set out the challenges for inter-organizational cooperation that appear between universities and businesses and defines the mutual expectations and areas of cooperation aimed at improving the practical aspect of education. Understanding the three perspectives enables also to deepen cooperation between universities and employers, in particular regarding apprenticeship evaluation.

Year

Volume

225

Pages

93-101

Physical description

Contributors

References

 • Crumbley D.L., Sumners G.E. (1998), How Businesses Profit from Internships, „Internal Auditorˮ, No. 55/54.
 • Hynie M., Jensen K., Johnny M., Wedlock J., Phipps D. (2011), Student Internships Bridge Research to Real World Problems, „Education & Trainingˮ, No. 53.
 • Kocór M., Strzebońska A., Dawid-Sawicka M. (2012), Pracodawcy o rynku pracy na podstawie badań zrealizowanych w 2012 roku w ramach III edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego, PARP, Warszawa, http://bkl.parp.gov.pl/ (dostęp: 3.03.2014).
 • Kompetencje i kwalifikacje poszukiwane przez pracodawców wśród absolwentów szkół Kapitału Ludzkiego, PARP, Warszawa, http://bkl.parp.gov.pl/ (dostęp: 3.03.2014).
 • w Warszawie, Amerykańska Izba Handlu w Polsce, Ernst & Young, Warszawa, http://firma.sgh.waw.pl/pl (dostęp: 5.03.2014).
 • Maertz C.P., Stoeberl P.A., Marks J. (2014), Building successful internships: lessons from the research for interns, schools, and employers, „Career Development Internationalˮ, No. 19.
 • Maskooki K., Rama D.V., Raghunandan K. (1998), Internships in Undergraduate Finance Programs, „Financial Practical Educationˮ, No. 20.
 • Moghaddam J.M. (2011), Perceived Effectiveness of Business Internships: Student Expectations, Experiences, and Personality Traits, „International Journal of Managementˮ, No. 28.
 • Narayanan V.K., Olk P.M., Fukami C.V. (2010), Determinants of Internship Effectiveness: An Exploratory Model, „Academy of Management Learning & Educationˮ, No. 9.
 • Raport o rynku pracy oraz zabezpieczeniu społecznym. Polska 2010 (2010), Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa. http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/File/Departament%20Analiz%20i%20Prognoz/Rynek_pracy_zabezpieczenie_2010.pdf (dostęp: 3.03.2014).
 • Templeton W., Updyke K., Bennett J., Robert B. (2012), Internships and the Assessment of Student Learning, „Business Education & Accreditationˮ, No. 4.
 • Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2011 r., nr 84, poz. 455.
 • Wage Requirements for Interns in For-Profit Businesses, The New York State Department of Labor, http://www.labor.ny.gov/formsdocs/factsheets/pdfs/p725.pdf (dostęp: 3.03.2014).
 • Ward C., Yates D. (2013), Extracurricular Activities: The Impact on Business Students’ Personal Growth and Employability, „Business Education Innovation Journalˮ, No. 5.
 • [www 1] http://www.nauka.gov.pl/praktyki/ (dostęp: 13.11.2014).
 • [www 2] http://syllabuskrk.agh.edu.pl/ (dostęp: 29.03.2014).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-96e0d862-0f6d-492b-94eb-4f26857ee8c9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.