Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | XCVII | 199-215

Article title

Kryzys strefy euro. Przypadek Grecji

Content

Title variants

EN
The Eurozone Crises. The Case of Greece

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest próba zdefiniowania uwarunkowań wybuchu kryzysu w strefie euro, ze szczególnym uwzględnieniem Grecji, której obecna sytuacja gospodarcza stawia pod znakiem zapytania perspektywy przystąpienia do strefy euro krajów takich jak Polska. Nasze badania wskazują, że przyczyny kryzysu w Grecji można rozpatrywać dwutorowo – jako pochodną uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych. Pod pojęciem uwarunkowań zewnętrznych rozumiemy mechanizmy działania strefy euro, zaś pod pojęciem uwarunkowań wewnętrznych – sposób funkcjonowania greckiej gospodarki. Analiza tych dwóch grup przyczyn wskazuje, że grupą dominującą jest zdecydowanie mechanizm działania strefy euro. Uważamy, że strefa euro w obecnym kształcie nie może sprawnie funkcjonować. W związku z powyższym albo integracja w ramach strefy zostanie pogłębiona, albo należy ponownie rozważyć przyjęte koncepcje działania strefy euro i zaproponować rozwiązania dające państwom członkowskim strefy więcej narzędzi polityki gospodarczej, dzięki którym mogłyby przeciwdziałać niekorzystnym zjawiskom w gospodarce krajowej.
EN
This article attempts to define the causes of the outbreak of the crisis in the euro zone, with particular emphasis on Greece. The current economic situation of this country calls into question the prospects for accession of the Eurozone countries, for example Poland. Our research shows that the causes of the crisis in Greece can be considered in two ways – as a derivative of external and internal conditions. The term external conditions we understand as the mechanisms of the Eurozone’ functioning and the term of internal conditions – functioning of the Greek economy. Analysis of these two groups indicates that the mechanism of the Eurozone’ functioning is definitely the dominant group. In our opinion the Eurozone cannot function efficiently in its current form. In view of the above, either the integration within the zone will be deepened, or concepts concerning the mechanism of the Eurozone should be reconsidered and proposed solutions which gave the Member States more economic tools, so that they could counteract the negative phenomena in the national economy.

Year

Volume

Pages

199-215

Physical description

Dates

published
2015

Contributors

author
 • Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki
 • Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki

References

 • Opracowania:
 • Aguiar Mark, Amador Manuel, Farhi Emmanuel, Gopinath Gita, Coordination and Crisis in Monetary Unions, NBER Working Paper 2015/20277.
 • Aizenman Joshua, The Eurocrisis: Muddling Through, or On the Way to a More Perfect Euro Union?, NBER Working Paper 2014/20242.
 • Baldwin Richard, Giavazzi Francesco (red.), The Eurozone Crisis. A Consensus View of the Causes and a Few Possible Remedies, A VoxEU.org eBook, CEPR Press 2015.
 • Bilski Janusz, Międzynarodowy system walutowy, PWE, Warszawa 2006.
 • Bilski Janusz, Małgorzata Janicka, Kryzys w strefie euro a nierównowaga zewnętrzna strefy, w: Tomasz Gruszecki (red.), Kryzys a dług publiczny w krajach rozwiniętych, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, s. 223–234.
 • Bilski Janusz, Feder-Sempach Ewa (red.), EMU – an Incomplete Project?, Difin, Warszawa 2015.
 • Bordo Michael D., Markiewicz Agnieszka, Jonung Lars, Fiscal Union for the Euro: Some Lessons from History, NBER Working Paper 2011/17380.
 • Bordo Michael D., James Harold, The European Crisis in the Context of the History of Previous Financial Crises, NBER Working Paper 2013/19112.
 • Bukowski Sławomir I., Strefa euro, PWE, Warszawa 2007.
 • Grauwe Paul de, Unia walutowa, PWE, Warszawa 2003.
 • Euro Area Policies: 2015 Article IV Consultation-Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director, http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=43126.0; stan na dzień 22.01.2016 r.
 • Feldstein Martin S., Ending the Euro Crisis?, NBER Working Paper 2015/20862.
 • Horvath Roman, Komarek Lubos, Optimum Currency Area Theory: an Approach for Thinking about Monetary Integration, Warwick Economic Research Papers 2002/647, Department of Economics, University of Warwick, www.core.ac.uk/download/pdf/105684.pdf; stan na dzień 15.12.2015 r.
 • How the Eurozone survived the Greek crisis; http://www.euractiv.com/sections/euro-finance/how-eurozone-survived-greek-crisis-316621; stan na dzień 28.07.2015 r.
 • Maurice Obstfeld, Finance at Center Stage: Some Lessons of the Euro Crisis, European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs, Economic Papers 493, April 2013, http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_paper/2013/ecp493_en.htm; stan na dzień 15.12.2015 r.
 • Pessoa Argentino, Regional integration and the euro crisis: problems and solutions, Faculdade de Economia, Universidade do Porto; http://www-sre.wu.ac.at/ersa/ersaconfs/ersa13/ERSA2013_paper_01153.pdf; stan na dzień 15.12.2016 r.
 • Petrakos George, Economic Crisis in Greece. European and Domestic Market and Policy Failures, Région et Développement 2014/39; http://region-developpement.univ-tln.fr/fr/pdf/R39/1-Petrakos.pdf; stan na dzień 20.12.2015 r.
 • Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Central Bank and the European Economic and Social Committee, Alert Mechanism Report 2015, European Commission, Brussels, 28.11.2014, COM(2014) 904 final.
 • Scoreboard for the Surveillance of Macroeconomic Imbalances, European Economy Occasional Paper No. 92/2012.
 • Torój Andrzej (red.), Bednarek Elżbieta, Bęza-Bojanowska Joanna, Osińska Joanna, Waćko Katarzyna, Witkowski Dariusz, EMU: the (post-) crisis perspective. Literature survey and implications for the euro-candidates, Republic of Poland, Ministry of Finance, Working Paper Series, No. 11/2012.
 • Strony internetowe:
 • www.bankofgreece.gr/Pages/en/Statistics/rates_markets/default.aspx; stan na dzień 15.12.2015 r.
 • www.economist.com/blogs/dailychart/2011/08/americas-fiscal-union?fsrc=rss; stan na dzień 10.06.2015 r.
 • www.imf.org; stan na dzień 15.12.2015 r.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0081-6841

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-96e4c2ff-7c3c-4452-8151-c8429bd2ab5d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.