Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 1 (16) | 159-178

Article title

Gospodarstwa rodzinne w systemie obrotu nieruchomościami rolnymi w Polsce

Content

Title variants

EN
Family farms in the system of agricultural property trading in Poland
IT
L’azienda a conduzione familiare nella mediazione immobiliare agricola in Polonia

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article presents a family farm as a key legal institution when it comes to the trad-ing in agricultural property in Poland. An analysis of the regulations of the law of 11 April 2003 on the shaping of the agricultural regime shows that the normative construction of a family farm lacks coherence and does not serve implementation of the goals identified in the act. What is more, the construction of the concept and the elements that form the sub-jectivity of a family farm (an individual farmer) and its objectivity (and in particular the minimal area size of 1 ha) fail to provide a guarantee that focus will be put on farms with the most effective form of management, which ensure and maintain a source of fair income for a family of farmers. The same will also be true of the property from the Agricultural Property Resources of the State Treasury.
IT
L’obiettivo della pubblicazione è di presentare l’azienda a conduzione familiare come istituto giuridico cruciale nell’ambito della mediazione immobiliare agricola in Polonia. Tuttavia l’analisi delle norme, determinate dalle disposizioni di legge dell’11 aprile 2003 sul profilarsi dell’ordinamento agrario rivela che la costruzione normativa dell’azienda a conduzione familiare manchi di coesione, come anche essa non serve a realizzare le fi-nalità indicate nell’atto giuridico riportato. Inoltre, gli elementi che costituiscono la parte-soggetto dell’azienda a conduzione familiare (agricoltore individuale) e la parte-oggetto (soprattutto la superficie minima di 1 ettaro) non portano a garantire l’orientamento della mediazione immobiliare agricola, tra cui anche gli immobili agricoli facenti parte dell’Agenzia fondiaria agricola Tesoro di Stato, a favore delle aziende che rappresentano la più efficace forma di gestione e che sono in grado di garantire un decente livello di sos-tentamento per la famiglia agricola.

Keywords

Year

Issue

Pages

159-178

Physical description

Contributors

 • Agencja Nieruchomości Rolnych w Warszawie
 • Agencja Nieruchomości Rolnych w Warszawie

References

 • Bieluk J., Działy specjalne produkcji rolnej. Problemy prawne, Białystok 2013.
 • Ciodyk T., Iwaszkiewicz P., Preferowany model gospodarstwa rolnego w procesie kształtowania ustroju rolnego w Polsce, (w:) M. Kłodziński, W. Dzun (red.), Rolnictwo a rozwój obszarów wiejskich, Warszawa 2005.
 • Ciodyk T., Zagórski T., Iwaszkiewicz P., Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego w praktyce, „Studia Iuridica Agraria” 6, 2005.
 • Gołębiewska B., Wykształcenie rolników jako czynnik różnicujący intensywność produkcji i dochody gospodarstw rolniczych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu, Prace Naukowe nr 35, Zarządzanie Wiedzą w Agrobiznesie w Warunkach Polskiego Członkostwa w Unii Europejskiej, SGGW, Warszawa 2005.
 • Klat-Górska E., Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa 2014.
 • Korzycka M., Ochrona własności rolniczej, Warszawa 1979.
 • Kurowska T., Gospodarstwo rodzinne czy gospodarstwo rozwojowe. Dylematy wyboru, (w:) S. Prutis (red.), Polskie prawo rolne u progu Unii Europejskiej, Białystok 1999.
 • Leszczyńska M., Wykształcenie rolników jako czynnik determinujący dochody ludności rolniczej, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2005, z. 7.
 • Lichorowicz A., Instrumenty oddziaływania na strukturę gruntową polski w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 13, 2004, z. 2.
 • Lichorowicz A., Konstytucyjne podstawy ustroju rolnego RP (w świetle art. 23 Konstytucji), „Studia Iuridica Agraria” 1, 2000.
 • Lichorowicz A., Status prawny gospodarstw rodzinnych w ustawodawstwie krajów Europy Zachodniej, Białystok 2000.
 • Łobos D., Model gospodarstwa rodzinnego w ustawodawstwie Wspólnot Europejskich oraz ustawodawstwa narodowych państw członkowskich wspólnot europejskich, (w:) S. Prutis (red.), Polskie prawo rolne u progu Unii Europejskiej, Białystok 1999.
 • Majewski A., Problematyka kwalifikacji do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych, „Studia Iuridica Agraria” 6, 2005.
 • Nadler J., Pojęcie indywidualnego gospodarstwa rolnego w prawie rolnym, Wrocław 1976.
 • Pawlak W., Formy organizacyjno-prawne gospodarki rolnej, (w:) Polskie prawo rolne, Warszawa-Poznań 1988.
 • Piątowski J. S., Obrót nieruchomościami rolnymi, (w:) Gospodarstwa rolne. Obrót, dziedziczenie, podział, Warszawa 1967.
 • Prutis S., Kształtowanie ustroju rolnego – potrzeba nowej regulacji ustawowej, „Studia Iuridica Agraria” 6, 2005.
 • Prutis S., Rolnicy indywidualni, (w:) P. Czechowski et al. (red.), Polskie prawo rolne na tle ustawodawstwa Unii Europejskiej, Warszawa 1994.
 • Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – komentarz, Kraków 2002.
 • Stefańska K., Pojęcie gospodarstwa rodzinnego w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego, „Studia Iuridica Agraria” 6, 2005.
 • Stefańska K., Poszukiwanie modelu indywidualnego gospodarstwa rolnego, „Studia Iuridica Agraria” 2, 2001.
 • Stefańska K., System kontroli obrotu nieruchomościami rolnymi, Łódź 1990.
 • Stelmachowski A., Przedmiot i źródła prawa rolnego, (w:) P. Czechowski et al. (red.), Polskie prawo rolne na tle ustawodawstwa Unii Europejskiej, Warszawa 1994.
 • Stelmachowski A., Zdziennicki B. (red.) Prawo rolne, Warszawa 1987.
 • Zawojska A., Wpływ rozdysponowania Zasobu WRSP na strukturę agrarną rolnictwa w Polsce, (w:) Rolnictwo a rozwój obszarów wiejskich, IRWiR PAN, WEiOGŻ AR Szczecin, Warszawa 2005.
 • Zdziennicki B., Rolnicy indywidualni, (w:) A. Stelmachowski, B. Zdziennicki (red.), Prawo rolne, Warszawa 1987.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-96ea199a-65dc-4d05-a516-bd40b20b4f7e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.