Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2009 | 2(68) | 68-77

Article title

Determinanty standardu nowobudowanych mieszkań w wybranych krajach europejskich

Content

Title variants

EN
Determinants of the Newly Built Dwellings Standards in Chosen European Countries

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Obowiązkowe i nieobowiązkowe warunki stawiane mieszkaniu występują w budownic-twie mieszkaniowym każdego kraju, jak również są opracowywane przez różne specjalistyczne organizacje międzynarodowe. W artykule przedstawiono regulacje kształtujące wybrane elemen-ty standardu mieszkaniowego funkcjonujące w niektórych krajach europejskich oraz o charakte-rze międzynarodowym. Omówiono regulacje dotyczące wielkości i składu mieszkania, typu za-budowy mieszkaniowej, otoczenia i sieci towarzyszących mieszkaniu, określające warunki biolo-giczne i fizyczne mieszkania oraz kształtujące stan techniczny nowobudowanych budynków mieszkalnych.
EN
Obligatory and not obligatory conditions imposing dwellings are present in house building in all countries and also worked out by various specialist international organizations. The article shows regulations, which form chosen elements of dwellings standards in some European countries, as well as those of international character. The regulations, concerning size and composition of dwelling, type of building of dwelling-houses, surroundings and networks which accompany dwelling, as well as qualifying biological and physical conditions of dwelling and modeling tech-nical condition of newly built living quarters are also described.

Year

Issue

Pages

68-77

Physical description

Dates

published
2009

Contributors

 • Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katedra Inwestycji i Nieruchomości

References

 • Besluit op de Ruimtelijke Ordening z 2008 r.
 • Billington M., The Maual to the Building Regulations, Stationery Office, 1999.
 • Building Regulations, Ministry of Construction and Housing, Kopenhaven 1995.
 • Code de l’Urbanisme, Paris 2008.
 • Dyrektywa 2002/49/WE
 • Dyrektywa 89/106 Rady Wspólnot Europejskich. Załącznik nr 1, Wymagania Podstawowe nr 3: Higiena, zdrowie i środowisko.
 • ECE compendium of model provisions for building regulations: residential buildings, United Nations, Nowy York-Genewa, maj 1991 r.
 • Iwasiewicz A., Zarządzanie jakością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Karaszewski R., TQM – teoria i praktyka, Dom Organizatora, Toruń 2001.
 • Komunikat SARP, dodatek 1/3 Warszawa 1972 r.
 • Kukulski W., Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich w sprawie zbliżania ustaw i aktów wykonawczych Państw Członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych 89/106/ECE, „Przegląd Budowlany”, nr 2/1995.
 • Kukulski W., Wierzbicki S., Woźniak K., O zapewnianiu jakości wyrobów budowlanych. „Inżynieria i Budownictwo” nr 12/1995.
 • Meijer F.M., Visscher H.J., Sheridan L., Building regulations in Europe, Part I A comparsion of the systems of building control in eight European countries. „Housing and Urban Policy Studies” Vol. 23/2002.
 • Review of European Building Regulations and Technical Provisions, Institute of Building Control 1992.
 • RWE Energie Bau Handbuch. Energie Verlag – Heidelberg 2004.
 • Sochacki M., Kierunki przekształceń strukturalnych w budownictwie mieszkaniowym, Referat na II Konferencję Naukową pt. Reformowanie Mieszkalnictwa w Polsce, IGM, Warszawa 1995.
 • Visscher H., Building control in five European Countries, „Netherland Journal of Housing and the Built Environment”, Vol. 9, Nr 2/1994.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1231-8841

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-96ec71e5-77dc-43e2-b455-9dbac4d1f72d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.