Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 10 | 35 - 47

Article title

Trendy i wyzwania w sferze konsumpcji współczesnej rodziny

Content

Title variants

EN
Trends and challenges in the sphere of contemporary family consumption

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
We współczesnym świecie zachodzą wieloaspektowe zmiany, które nie pozostają bez wpływu na sytuację rodzin. W artykule podjęto próbę opisania modelu rodziny na tle zmian zachodzących w świecie globalnym, w jej otoczeniu. Celem rozważań jest określenie: jaki wpływ na zmiany zachodzące w modelu rodziny mają trendy obserwowane w ramach procesu konsumpcji? Artykuł jest kontynuacją dotychczasowych badań autorki i przyczyni się do dalszych refleksji dotyczących funkcjonowania rodziny we wskazanej w tytule sferze. Ma on charakter teoretyczny, choć dla lepszego zobrazowania zagadnienia w artykule wykorzystano dane statystyczne.
EN
There are many changes in the modern world, which have an impact on the situation of families. The article attempts to describe the family model against the background of changes taking place in its environment, in the global world The aim of the considerations will be to determine: what impact in the family model have trends observed in the consumption process? The article is a continuation of the author’s research so far and will contribute to further reflections on the functioning of the family. It has a theoretical character, although statistics were used to better illustrate the issue in the article.

Keywords

PL
EN

Year

Issue

10

Pages

35 - 47

Physical description

Dates

published
2019

Contributors

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

References

 • Botsman R., & Rogers, R. (2012). What’s Mine Is Yours: The Rise of Collaborative Consumption, Harper Collins, New York.
 • Bułgajewski, H. (2017). Black Friday – nasza konsumpcja niszczy planetę. Pobrane 25.11.2018 z https://ziemianarozdrozu.pl/artykul/3738/black-friday-%e2%80%93- nasza-konsumpcja-niszczy-planete
 • Bywalec, C., & Rudnicki, L. (2002). Konsumpcja. Warszawa: PWE.
 • Chojnacka, K. (2017). Czy gospodarka inkluzywna jest antidotum na tragedię wspólnego pastwiska? – analiza więzi i współzależności w relacjach: państwo – rodzina – grupy społeczne. Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, tom 1, nr 2, s. 325-334.
 • Chojnacka, K. (2017). Państwo wobec rodziny – studium przypadku. Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, tom 3, s. 549-560.
 • Chojnacka, K. (2018). Industrializacja i urbanizacja i ich wpływ na funkcjonowanie współczesnej rodziny. Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, nr 3, tom 1, s. 43- 56.
 • Chojnacka, K. (2019). Rodzina a prawa człowieka: ekonomiczno-społeczno-prawny punkt widzenia. W: J. Jaskiernia, K. Spryszak (red.), Polski system ochrony praw człowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Osiągnięcia – bariery – nowe wyzwania i rozwiązania (s. 265-275). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek
 • Chojnacka, K. (2019). Rodzina jako system – aspekt statystyczny. W: Nauka, badania i doniesienia naukowe, cz. 1. Nauki humanistyczne i społeczne (s. 48-59). Świebodzice: Wyd. Idea Knowledge Future.
 • Co-operative Bank. (2010). Ethical Consumerism Report 2010. Ethical shopping through the downturn. Pobrane 20.11.2018 z https://www.ethicalconsumer.org/sites/default/files/inline-files/ethical-consumerismreport-2010.pdf
 • Dewandre, P., & Mahieu, C. (1996). Przyszłość marketingu wielopoziomowego w Europie. Szczecin: Horizon International.
 • Doniec, R. (2001). Rodzina wielkiego miasta. Przemiany społeczno-moralne w świadomości trzech pokoleń. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • EEA. (2015). The European Environment – State and Outlook 2015. Synthesis Report. Copenhagen: European Environmental Agency. doi:10.2800/944899
 • Ethical Consumerism Report. Ethical shopping trrough the downturn (2010). Pobrane 25.11.2018 z http://www.goodwithmoney.co.uk/ethicalconsumerismreport
 • Golka, M. (1994). Świat reklamy. Puszczykowo: Wydawnictwo Artia.
 • Kiełczewski, D. (2004). Konsumpcja a perspektywy trwałego i zrównoważonego rozwoju. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Łyżwa, E. (red.) (2018). Mikroekonomiczny wymiar globalnych trendów rozwojowych. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
 • Muszyński, J. (2001). Megatrendy a polityka. Wrocław: Wydawnictwo Atla 2.
 • OECD. (2004). Family within the household. Pobrane 25.11.2018 z https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=937
 • Przenoszenie kosztów na innych (b.d.). Pobrane 25.11.2018 z https://ziemianarozdrozu.pl/encyklopedia/34/przenoszenie-kosztow-na-innych
 • Raport „Polska 2050” (2011), Warszawa: Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Polska Akademia Nauk.
 • Recommendations for the 2000 Censuses of population and housing in the ECE region (1998). UN: New York and Genewa.
 • Sęk, H. (2011). Rola wsparcia społecznego w sytuacjach stresu życiowego. O dopasowaniu wsparcia do wydarzeń stresowych. W: H. Sęk, R. Cieślak (red.), Wsparcie społeczne, stres i zdrowie (s. 49-67). Warszawa: PWN.
 • Shaw, F. (2009). Uncertainty and the New Consumer. Foresight, Vol. 4, s. 4-13.
 • Stacewicz, J. (1996). Megatrendy a strategia i polityka rozwoju. Warszawa: Dom Wydawniczy „Elipsa”.
 • Stacewicz, J. (1998). Polityka gospodarcza. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
 • Szlachta, J. (2013). Europejskie terytorium 2050 jako nowa generacja programowania rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, nr 2 (61), s. 74-84.
 • Szukalski, P. (2011). Rejestrowane związki osób tej samej płci we współczesnej Europie. Dysfunkcje Rodziny. Roczniki Socjologii Rodziny, t. XXI, s. 169-184.
 • Toffler, A. (1997). Trzecia fala. Warszawa:Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Vejlgaard, H. (2008). Anatomy of trend. New York: McGraw-Hill.
 • Winnicka, E. (2007). Eurosieroty – raport o dzieciach polskich imigrantów zarobkowych. Polityka, nr 46, s. 34-40.
 • Woś, J. (2003). Zachowania konsumenckie – teoria i praktyka. Poznań: Wydawnictwo AE w Poznaniu.
 • Zalega, T. (2013). Nowe trendy i makrotrendy w zachowaniach konsumenckich gospodarstw domowych w XXI w. Konsumpcja i Rozwój, nr 2(5), s. 3-21.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-96edce52-e67d-48e2-826d-3cb0e148dd40
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.