Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 9(11) | 96-108

Article title

Wykorzystanie zasobów bibliograficznych przez instytucje kultury czy ich integracja (na przykładzie systemu iSybislaw)

Content

Title variants

EN
Using bibliographic resources by cultural institutions or their integration (example of the iSybislaw system)

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono refleksję nad stanem i perspektywami współpracy między twórcami współczesnych bibliografii w środowisku cyfrowym a instytucjami kultury, takimi jak: wydawnictwa, biblioteki, repozytoria, archiwa. Wskazano perspektywy i rozwiązania wybranych problemów dotyczących współpracy między tymi podmiotami na przykładzie tworzonego w Instytucie Slawistyki PAN systemu informacyjno-wyszukiwawczego iSybislaw. Zasoby informacyjne systemu wykorzystywane są w wydawnictwach naukowych (Wydawnictwo Instytutu Slawistyki PAN), różnego typu repozytoriach tekstów pisanych i mówionych, bibliotekach i portalach instytucjonalnych. Omówione zostały modele integracji tych zasobów. Rozważania prowadzą do wniosków, że obecnie, gdy coraz więcej bibliografii funkcjonuje w środowisku cyfrowym, konieczna jest ścisła współpraca i integracja z instytucjami kultury. Pozwala ona zwiększyć grono odbiorców informacji bibliograficznej, która stanowi skarbnicę wiedzy i dziedzictwa kulturowego. W przypadku systemu iSybislaw dzięki integracji zwiększa się grono odbiorców tematów i nurtów związanych z badaniami wszystkich języków słowiańskich. W zastosowanym w systemie języku słów kluczowych możliwe jest pokazanie bogactwa terminologii we wszystkich językach słowiańskich, rozwoju slawistyki na przestrzeni dziejów, trendów we współczesnej Słowiańszczyźnie. Związków – coraz szerszych – językoznawstwa z innymi naukami, w tym m.in. z antropologią, socjologią, psychologią, historią, nauką o literaturze, kulturoznawstwem.
EN
The article reflects on the state of and perspectives for cooperation between creators of contemporary bibliographies in digital environment and cultural institutions, like publishing houses, libraries, repositories, archives. The text points out perspectives and chosen problems solutions concerning cooperation between these entities, using the example of the information retrieval system iSybislaw, created by the Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences. Information resources of the system are used by scientific publishers (Publishing House of the Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences), various types of repositories of written and oral texts, libraries, and institutional portals. The article describes models of integrating these resources. Deliberations led to the conclusion, that nowadays, when growing number of bibliographies work in digital environments, there is a need for close cooperation and integration with cultural institutions. It would lead to broadening the circle of recipients of bibliographic information, which is a treasury of knowledge and cultural heritage. In the case of the iSybislaw system, integration led to growing number of recipients of topics and trends connected with studies of all Slavic languages. The keywords language used in the system enabled presentation of richness of terminology in all Slavic languages, historical development of Slavic studies, trends in contemporary Slavic territory, as well as growing connections between linguistics and other sciences, e.g. anthropology, sociology, psychology, history, literary studies, cultural studies.

Year

Issue

Pages

96-108

Physical description

Contributors

  • (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
author
  • (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
  • (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

References

  • Bojar, Bożenna, Zofia Rudnik-Karwatowa. „Koncepcja nowoczesnego systemu informacji slawistycznej.” W Językoznawstwo: prace na XII Międzynarodowy Kongres Slawistów w Krakowie 1998, red. Hanna Dalewska-Greń, Jerzy Rusek, Janusz Siatkowski, 41–47. Warszawa: Energeia, 1998.
  • Kłoskowska, Antonina. Socjologia kultury. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.
  • Ley, Michael, Patrick Reuter. „Maintaining an Online Bibliographical Database: The Problem of Data Quality.” Extraction et gestion des connaissances 6, t. 2 (2006): 5–10.
  • Przastek-Samokowa, Maria. „Czym jest humanistyka cyfrowa? Pole semantyczne pojęcia (zarys).” Zagadnienia Informacji Naukowej. Studia Informacyjne 54, nr 2 (2016): 82–93.
  • Szlendak, Tomasz, Jacek Nowiński, Piotr Wieczorek. Podręcznik szkoleniowy dotyczący sektora kultury w Polsce dla wnioskodawców i partnerów Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” finansowanego z funduszy EOG 2009–2014. Warszawa 2012. www.eog2016.mkidn.gov.pl/modules/download_gallery/dlc.php?file=31&id=1419978328&sid=14.
  • Woźniak-Kasperek, Jadwiga. „Bibliografia w cyfrowej przestrzeni informacyjnej.” Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 49 (2014): 14–27. https://doi.org/10.11649/sfps.2014.005.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-96f47b15-8bd9-476d-86e2-2352d8e92b5a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.