PL EN


2018 | 5 (45) | 61-72
Article title

Kompetencje ustawodawcze Senatu – zakres poprawek w praktyce ustrojowej i w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

Content
Title variants
EN
The legislative competence of the Senate: the scope of the amendments to the political practice and jurisdiction of the Constitutional Tribunal
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Poprawki senackie są istotnym elementem w zakresie postępowania ustawodawczego. Aktualne rozwiązania zawarte w Konstytucji RP dotyczące tej instytucji budzą wątpliwości, gdyż nie pozwalają na wyraziste wskazanie kompetencji Senatu. Obrazuje to praktyka orzecznicza Trybunału Konstytucyjnego oraz praktyka ustrojowa. Genezę problematyki zakresu poprawek odnajdujemy w sporach kompetencyjnych, jakie po 1989 r. prowadzone były między Sejmem a Senatem. Orzecznictwo polskiego sądu konstytucyjnego w odniesieniu opisywanej instytucji wskazuje, że organ ten w znaczący sposób wpłynął na proces ograniczania kompetencji drugiej izby. Obecne doświadczenia dotyczące poprawek senackich pokazują potrzebę nowelizacji Konstytucja RP w tym zakresie.
EN
The amendments proposed by the Senate from an important element in terms of legislative proceedings. The current arrangements specified in the Constitution of the Republic of Poland regarding the Senate are raising many doubts, as they are clearly creating uncertainty about the authority of this body. This is being demonstrated in the jurisdictional practice of the Constitutional Tribunal, as well as in the political practice. The origin of the scope of the issue of the amendments can be found in the disputes over authority between the Sejm and the Senate after 1989. The jurisdiction of the Polish Constitutional Tribunal over the body in question has been exercised in a way which has significantly influenced the process of limiting the Upper Chamber’s authority. The current experience regarding the amendments proposed by the Senate shows that this aspect of the Constitution of the Republic of Poland needs to be reformed.
Year
Issue
Pages
61-72
Physical description
Dates
published
2018-10-31
Contributors
References
  • Dobrowolski M., Zasada dwuizbowości parlamentu w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2003.
  • Dybalski P., Poprawka w postępowaniu ustawodawczym w świetle Konstytucji RP, Warszawa 2014.
  • Garlicki L., Uwaga nr 12 do art. 121, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. II, red. L. Garlicki, Warszawa 2001.
  • Grześkowiak A., Senat Rzeczypospolitej Polskiej I kadencji 1989–1991, [w:] Senat w Polsce. Dzieje i teraźniejszość. Sesja naukowa (materiały), Kraków 25 i 26 maja 1993.
  • Maciejko P., Granice poprawek Senatu RP a ukryta inicjatywa ustawodawcza, „Administracja: teoria, dydaktyka, praktyka” 2008, nr 4.
  • Orłowski W., Senat Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1989–1991. Geneza instytucji, Warszawa 2009.
  • Szeweluk K., Zakres poprawki senackiej do ustawy (zarys problemu, potrzeba zmian konstytucyjnych), [w:] Aktualne problemy reform konstytucyjnych, red. S. Bożyk, Białystok 2013.
  • Witkowski Z., Galster J., Glosa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 września 1997 r. (sygn. akt K 25/97),,,Przegląd Sejmowy” 1998, nr 2.
  • Zaleśny J., Określoność przepisów prawa na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2011, nr 1.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9701fd20-eec5-4a7c-8db4-bdcf900baf13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.