Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 12 | 2 | 91-100

Article title

Typologia struktury agrarnej województw w ujęciu dynamicznym z zastosowaniem klasyfikacji rozmytej

Content

Title variants

EN
Typology of agrarian structure of voivodships in dynamic aspect according to fuzzy classification

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W pracy przedstawiono wyniki grupowania województw pod względem podobieństwa struktury agrarnej dla danych z lat: 1996, 2002, 2008. Zastosowano metodę klasyfikacji rozmytej. Przyjęto następujące grupy obszarowe gospodarstw: 1-5 ha, 5-10 ha, 10-20 ha, 20-50 ha, 50 i więcej ha. Następnie, poprzez zastosowanie wybranych mierników taksonomicznych, przeprowadzono analizę porównawczą uzyskanych wyników pod względem kierunku i stopnia zmian strukturalnych w wyodrębnionych grupach, jak również zmian w zróżnicowaniu międzygrupowym.
The paper presents the results of grouping procedure carried out for voivodships according to the similarity of agrarian structure of farms for the data from the year 1996, 2002, 2008. Fuzzy classification method was applied. The following areal groups were established:1-5 hectares, 5-10 hectares, 10-20 hectares, 20-50 hectares, 50 hectares and more. Afterwards, by the application of chosen taxonomic measures comparative analysis of the results was carried out with respect the direction and degree of structural changes in delimitated groups as well as changes in differentiation between groups.

Year

Volume

12

Issue

2

Pages

91-100

Physical description

Dates

published
2011

Contributors

 • Katedra Statystyki Matematycznej, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • Wydział Matematyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

References

 • Bogocz D., Bożek J., Kukuła K., Strojny J. (2010) Statystyczne studium struktury agrarnej w Polsce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Bożek J. (1994) Przestrzenne zróżnicowanie struktury obszarowej rolnictwa indywidualnego, Wiadomości Statystyczne, nr 2, str. 42-45.
 • Bożek J. (2005) Struktura zasiewów według metod taksonomicznych, Wiadomości Statystyczne, nr 5, str. 30 –36.
 • Bożek J. (2010) Typologia krajów Unii Europejskiej pod względem podobieństwa struktury agrarnej, Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia, 9(3), str. 17-25.
 • Grabiński T. (1992) Metody taksonometrii. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 • Jajuga K. (1984) Zbiory rozmyte w zagadnieniu klasyfikacji, Przegląd Statystyczny, z.3/4, str. 237-290.
 • Krasowicz S., Kuś J. (2006) Regionalne zróżnicowanie produkcji roślinnej w Polsce na tle warunków przyrodniczych i ekonomiczno-organizacyjnych. Wieś Jutra, 6, str. 3-5.
 • Kukuła K. (2005) Statystyczna analiza struktury obszarowej gospodarstw rolnych w Polsce. Agrobiznes 2005, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Poczta W., Mrówczyńska A. (2002) Regionalne zróżnicowanie polskiego rolnictwa. W: Zróżnicowanie regionalne gospodarki żywnościowej w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską. Red. W.Poczta i F.Wysocki. AR Poznań, str. 125-160.
 • Putek-Szeląg E., Aranowski A. (2005) Zastosowanie statystycznych metod klasyfikacji danych do ujednorodnienia zbiorowości nieruchomości rolnych na przykładzie powiatu pyrzyckiego. ZN Uniwersytetu Szczecińskiego, Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki, 16, str.231-236.
 • Wiatrak A.P., (1986) Przestrzenne zróżnicowanie gospodarki rolnej w Polsce, PWN, Warszawa.
 • Wysocki F., Wagner W. 1989. O ustalaniu wartości progowej zróżnicowania struktur z danych empirycznych. Wiadomości Statystyczne, 9.
 • Zegar J. (2003) Zróżnicowanie regionalne rolnictwa. GUS, Warszawa

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-97021837-1ca2-4ee0-bcb0-0edf900f35b5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.