Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 44 cz. 2 | 321-328

Article title

Perspectives of Management in the Time of Knowledge Economy and Information Society

Content

Title variants

PL
Perspektywy zarządzania w czasach gospodarki opartej na wiedzy i społeczeństwa informacyjnego

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The paper is focused on current issues of corporate governance and management in the era of transition to a knowledge economy and information society. The first part discusses basic factors of economic transformation and restructuring of the economy on the way to a modern post-industrial society. The second part of the article is dedicated to measuring the degree of knowledge economy development and problems of management of economic subjects, with a focus on increasing the competitiveness of Slovakia at the current stage of globalization and transformation of the economy.
PL
Artykuł koncentruje się na bieżących kwestiach zarządzania korporacyjnego w dobie przejścia do gospodarki wiedzy i społeczeństwa informacyjnego. Pierwsza część omawia podstawowe czynniki transformacji gospodarczej i restrukturyzacji gospodarki w drodze do nowoczesnego społeczeństwa postindustrialnego. Druga część artykułu poświęcona jest pomiarowi stopnia rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i problemom zarządzania podmiotami gospodarczymi, ze szczególnym naciskiem na zwiększenie konkurencyjności Słowacji na obecnym etapie globalizacji i transformacji gospodarki.

Year

Volume

Pages

321-328

Physical description

Contributors

  • College of International Business ISM Slovakia Prešov, Slovak Republic
  • College of International Business ISM Slovakia Prešov, Slovak Republic

References

  • Chan Kim W.,Mauborgne R., 2013, Fair Process – Managing in the Knowledge Economy, „Harvard Business Review”, January.
  • Helping Firms Grow – European Competitiveness Report. European Union, 2014, ISBN 978-92-79-38767-8. Accessible from: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industri al-competitiveness/competitiveness-analysis/index_en.htm.
  • Nemcová E.,Silanič P., 2013, Indicators of the knowledge economy and the convergence between the European Union Member States, Prognostické práce, Vol. 5, No. 1, Bratislava : Prognostic Institute SAV.
  • Program Declaration of Slovak Government 2012–2016, May 2012, Bratislava, http:// www.vlada.gov.sk/programove-vyhlasenie-vlady-sr-na-roky-2012-2016/?pg=2.
  • Schleicher A., 2006, The economics of knowledge: Why education is key for Europe’s success. Brussels: The Lisbon Council.
  • Šikula M. et al., 2010, Strategy of Development of the Slovak Society. Bratislava: Economic Institute, Slovak Academy of Science (SAV).
  • Vološin M., 2014, Determinants of the Knowledge Society and the Policy of Employment. In: Transactions of the Universities of Košice. TU Košice – ISM Slovakia Prešov.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9708d513-485d-422f-b6e9-87f09da3cb3d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.