Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 12 | 75-83

Article title

DIALOGOWOŚĆ PROCESÓW EDUKACYJNYCH W SIECI

Content

Title variants

EN
DIALOGIC NATURE OF ON-LINE EDUCATIONAL PROCESSES

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Internet, jako powszechnie użytkowana sieć komputerowa, stał się obecnie przedmiotem interdyscyplinarnych badań specjalistów wielu dyscyplin naukowych. Szczególne znaczenie mają badania zagadnień związanych z kształtowaniem się pod wpływem internetowego środowiska komunikacyjnego nowych przestrzeni aktywności społecznej uczniów. Internet jest jedynym medium, które ma charakter narzędzia wielostronnej i wielokierunkowej komunikacji. Dlatego też za najistotniejszą właściwość internetowej komunikacji uznaje się jej dialogowość. W artykule podjęto próbę analizy dialogowości komunikacji sieciowej w procesach edukacyjnych realizowanych za pośrednictwem internetu. Omówiono również warunki prowadzenia efektywnego edukacyjnego dialogu uczniów w sieci.
EN
Internet, as commonly used computer network, has now become the subject of interdisciplinary studies of specialists from various scientific disciplines. A particular importance is attached to the studies that concern development of new areas of pupils’ social activity under the influence of Internet communication environment. Internet is the only medium that is a multi-sided and multi-dimensional tool of communication. Therefore, dialogic nature of internet communication is perceived as its most important feature. This article attempts at analysing dialogic nature of on-line communication as far as educational processes carried out by means of Internet are concerned. It discusses also conditions for effective pupils’ education dialogue on the web.

Year

Issue

12

Pages

75-83

Physical description

Contributors

 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

References

 • Augustynek, A. (2009). Wstęp do psychologii. Warszawa.
 • Augustynek, A. (2011). Komunikacja interpersonalna w relacjach społecznych. W: L.H. Haber (red.). Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym. Wybrane zagadnienia. Kraków.
 • Bednarek, J. i Lubina, E. (2008). Kształcenie na odległość. Podstawy dydaktyki. Warszawa.
 • Vito de, J. (2003). The interpersonal communication book. New York.
 • Gajda, S. (1988). Dialogowość tekstów naukowych. Językoznawstwo XI. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich w Opolu.
 • Grzenia, J. (2003). Strona WWW jako forma dialogowa. Pobrano z lokalizacji: http:// uranos.cto.us.edu.pl/~dialog/archiwum/grzenia1.pdf.
 • Grzenia, J. (2005). O grafizacji pisma. W: M. Kita, B. Witosz (red.). Spotkanie. Księga jubileuszowa dla Profesora Aleksandra Wilkonia. Katowice.
 • Grzenia, J. (2006). Komunikacja językowa w Internecie. Warszawa.
 • Hermanes, H. (2002). The person as a motivated storyteller. Valuation theory and the self-confrontation method. W: R.A. Neimeyer, i G.J. Neimeyer (red.). Advances in personal construct psychology. New directions and perspectives. Westport. Pobrano z lokalizacji: http://huberthermans.com/wp-content/uploads/2013/09/101a.pdf.
 • Lewis, M.D. i Todd, R. (2004). Toward a neuropsychological model of internal dialogue. Implications for theory and clinical practice. W: H.J.M. Hermans i G. Dimaggio (red.). Dialogical self in psychotherapy. Hove–New York.
 • Markova, I. (2005). Dialogicality and social representations. The dynamics of mind. Cambridge.
 • Nowak, J. (2011). Aktywność obywateli online. Teoria i praktyka. Lublin.
 • Oleś, P.K. (2012). Dialogowe funkcje Ja – implikacje dla zdrowia. Chowanna, Tom specjalny.
 • Pisarek, W. (2008). Wstęp do nauki o komunikowaniu. Warszawa.
 • Polański, K. (red.) (1993). Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Wrocław.
 • Puchalska-Wasyl, M. (2006). Nasze wewnętrzne dialogi. O dialogowości jako sposobie funkcjonowania człowieka. Wrocław.
 • Schaefer, C.E. (1969). Imaginary companions and creative adolescents. Developmental Psychology, 1.
 • Słownik języka polskiego [SJP]. Pobrano z lokalizacji: http://sjp.pl/dialogowo%C5%9B%C4%87
 • Tryjarska, B. (2000). Komunikacyjna terapia rodzin. W: L. Grzesiuk (red.). Psychoterapia. Szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne problemy. Warszawa.
 • Sokołowski, S. i Skrzypniak, R. (2005). Zasady konstruowania treści nauczania w kształceniu na odległość. W: W. Tarnowski i T. Królikowski (red.). I Konferencja. Nowe technologie w kształceniu na odległość. Koszalin.
 • Szpunar, M. (2005). Internet jako pole poszukiwania i konstruowania własnej tożsamości. W: E. Hałas i K.T. Konecki (red.). Konstruowanie jaźni i społeczeństwa. Europejskie warianty interakcjonizmu symbolicznego. Warszawa.
 • Sztejnberg, A. (2001). Podstawy komunikacji społecznej w edukacji. Wrocław.
 • Watzlawick, P., Beavin, J.H. i Jackson, D.D. (1957). Pragmatics of human communication. New York.
 • Warchala, J. (1991). Dialog potoczny a tekst. Katowice.
 • Warchala, J. (2001). Warunki współprodukowania tekstu potocznego. W: G. Habrajska (red.). Język w komunikacji. Łódź.
 • Wendland, M. (2012). Działania komunikacyjne a przekazywanie informacji. W: E. Kulczycki i M. Wendland (red.). Komunikologia. Teoria i praktyka komunikacji. Poznań.
 • Wójcik, T. (1969). Prakseosemiotyka. Teoria optymalnego znaku. Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-970b653f-ff67-4670-bd51-1b888bbc8605
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.