Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2019 | 2(58) | 57–83

Article title

Podatkowe i niepodatkowe obciążenia i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw

Content

Title variants

EN
Tax and non-tax burdens and their impact on the functioning of enterprises

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article focuses on the corporate fiscal burdens in Poland. The authors discuss the taxes (on income, sales, property, as well as flat-rate taxation forms) and para-taxes (social and health insurance premiums) which in short- and long-term affect entrepreneurial decisions. The analysis pinpoints the structural elements of taxes which enable various tax strategies. On the basis of the empirical data collected the authors determine as well the average amount of income tax, the scale of use of stimulus instruments, the level of impact of the discussed burdens on the financial results of enterprises, and costs related to property taxes and social insurance.

Journal

Year

Issue

Pages

57–83

Physical description

Contributors

author
 • Doktor hab. nauk ekonomicznych, profesor SGH, Instytut Finansow
 • ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2072-7245
 • Doktorant w Kolegium Zarządzania i Finansow SGH;
 • ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2431-4309

References

 • Felis P., Obciążenie pozarolniczej działalności gospodarczej zryczałtowanym podatkiem od przychodów – stan obecny i perspektywy zmian, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH” 2014, nr 137.
 • Felis P., Ocena funkcjonowania podatków od dochodów osób fizycznych oraz osób prawnych w Polsce, „Studia BAS” 2018, nr 2(54) [Wybrane zagadnienia reformy opodatkowania dochodów osób fizycznych i prawnych w Polsce, red. J. Kulicki].
 • Felis P., Opodatkowanie według zasad ogólnych, liniowe czy ryczałtowe – dylematy wyboru małych i średnich przedsiębiorstw [w:] Finanse przedsiębiorstwa, red. P. Karpuś, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006.
 • Felis P., Wybrane rozwiązania opodatkowania małych przedsiębiorstw – ocena i proponowane kierunki zmian, „Studia BAS” 2014, nr 1(37) [Rozwój przedsiębiorczości oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw, red. G. Gołębiowski].
 • Felis P., Szlęzak-Matusewicz J., Optymalizacja podatkowa a termin płatności podatku [w:] Eseje o finansach, red. J. Ostaszewski, P. Felis, J. Szlęzak-Matusewicz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018.
 • Felis P., Jamroży M., Szlęzak-Matusewicz J., Podatki i składki w działalności przedsiębiorców, Difin, Warszawa 2019.
 • Flotyńska A., Alternatywne konstrukcje podatku od dochodów przedsiębiorstw, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2011, nr 172 [Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw, red. S. Wrzosek].
 • Grądalski F., Teoretyczne aspekty reformowania systemu podatkowego – zarys modelu referencyjnego dla Polski [w:] O nowy ład podatkowy w Polsce, red. J. Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007.
 • Grądalski F., Teoretyczne aspekty racjonalizacji systemu podatkowego [w:] Dorobek ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu oraz jego praktyczne wykorzystanie na przełomie XX i XXI wieku, red. R. Bartkowiak, J. Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
 • Ickiewicz J., Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.
 • Iwin-Garzyńska J., System amortyzacji podatkowej w kontekście idei wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2011, nr 172 [Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw, red. S. Wrzosek].
 • Jamroży M., Podatkowe zachęty inwestycyjne dla przedsiębiorców, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2011, nr 172 [Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw, red. S. Wrzosek].
 • Jamroży M., Dochody z działalności gospodarczej – analiza stanu obecnego i możliwe kierunki zmian, „Studia BAS” 2018, nr 2(54) [Wybrane zagadnienia reformy opodatkowania dochodów osób fizycznych i prawnych w Polsce, red. J. Kulicki].
 • Kluzek M., Charakter podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce [w:] O nowy ład podatkowy w Polsce, red. J. Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007.
 • Kotlarek N., Ulga z tytułu nowych technologii – mankamenty konstrukcji i propozycje modyfikacji, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia” 2016, Vol. L, nr 1.
 • Kulicki J., Reforma opodatkowania dochodów [w:] Dylematy reformy systemu podatkowego w Polsce, red. H. Dzwonkowski, J. Kulicki, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016.
 • Olchowicz I., Jamroży M., Rachunkowość podatkowa. Analiza w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, Difin, Warszawa 2018.
 • Russel P., Leasing [w:] Finansowanie przedsiębiorstwa. Ujęcie teoretyczno-praktyczne, red. J. Szlęzak-Matusewicz, P. Felis, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
 • Szlęzak-Matusewicz J., Models of Tax Incentives for R&D Activities of Enterprises in European Union Countries, „Copernican Journal of Finance & Accounting” 2014, vol. 3, nr 1, http://dx.doi.org/10.12775/CJFA.2014.012.
 • Szlęzak-Matusewicz J., Odwrotne obciążenie VAT jako mechanizm przeciwdziałający oszustwom podatkowym, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2015, t. 1, nr 76 [Opodatkowanie przedsiębiorstw, red. J. Iwin-Garzyńska].
 • Szlęzak-Matusewicz J., Wybrane instrumenty optymalizacji podatkowej w mikroprzedsiębiorstwach – ocena i perspektywy zmian „Studia BAS” 2019, nr 2(58) [Uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, red. A. Grycuk, P. Russel].

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9711cd28-88da-42e4-8761-7222022ab31f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.