Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 42 | 161-174

Article title

Chrystologiczna rewitalizacja ekumenizmu na podstawie Listu do Rzymian św. Pawła w dialogu z Der Römerbrief Karla Bartha

Authors

Content

Title variants

EN
A Christological Revitalization of Ecumenism on the Basis of the Letter of St. Paul to the Romans in Dialogue with Karl Barth’s Der Römerbrief

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Czy dotychczasowy stan ekumenizmu jest na tyle wystarczający, że można pominąć jakiekolwiek próby jego ożywienia? Czy może jednak potrzeba nowego spojrzenia, nie tylko na tematy sporne, ale na istotę ekumenicznych działań? Kto powinien być przedmiotem i tym samym podmiotem ekumenizmu? Aby odpowiedzieć na powyższe pytania, stanowiące problem badawczy w niniejszej pracy, zostaną poddane eksploracji następujące dzieła: Pawłowy List do Rzymian oraz Barthowski Der Römerbrief. Podstawowym kryterium pracy będzie bilateralna próba analizy pod kątem ekumenicznym chrystologicznych aksjomatów Listu do Rzymian św. Pawła opatrzonych komentarzem Der Römerbrief Karla Bartha. Niniejsza rozprawa została podzielona na trzy logiczne części. W pierwszej części zostanie poddany chrystologicznej analizie List do Rzymian, tak aby wydobyć te miejsca, które mogą stanowić podstawy ekumenizmu. W drugiej części, w odniesieniu do wskazanych miejsc Listu do Rzymian, zostanie poddany analizie komentarz Bartha zamieszczonym w Der Römerbrief. W trzeciej części, stanowiącej zestawienie obu dzieł nastąpi próba implikacji chrystologii ekumenicznej, mogącej stanowić nowe spojrzenie pomocne w dzisiejszym dialogu.
EN
Is the current state of ecumenism so satisfactory that one can forgo any attempts to revitalize it? Or is it, perhaps, that a new critical look is needed not only with regard to contentious issues, but also with reference to the essence of ecumenical activities? Who should be the subject and object of ecumenism? To answer these questions, which constitute the theme of this work, the following sources will be analysed: St. Paul’s Letter to the Romans and Karl Barth’s Der Römerbrief. The fundamental criterion for the present work will be the attempt to analyse the above sources in light of ecumenical Christological axioms in St. Paul’s Letter to the Romans, as expounded in Karl Barth’s Der Römerbrief. The discussion has been divided into three logically arranged parts. The first provides a Christological analysis of the Letter to the Romans for the purpose of highlighting references which serve as a basis for ecumenism. In the second part, the aforementioned selected references are analysed by means of Karl Barth’s Der Römerbrief commentary. The third part constitutes a juxtaposition of both sources with an attempt to draw ecumenical Christological conclusions which can become a new helpful critical tool in today’s dialogue.

Year

Issue

42

Pages

161-174

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Opolski

References

 • Biblia Tysiąclecia, Poznań 2006.
 • Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Constitutio Dogmatica de Ecclesia Lumen gentium, AAS 57 (1965), s. 5-71.
 • Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Decretum de Oecumenismo Unitatis redintegratio, AAS 57 (1965), s. 90-112.
 • Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Decretum de Activitate Missionali Ecclesiae Ad gentes divinitus, AAS 58 (1966), s. 947-990.
 • Sobór Watykański II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Poznań 1986.
 • Aurelius Augustinus Hipponensis, Confessiones, PL 32, s. 659-868.
 • Barth, K., Der Römerbrief, Zürich 2015.
 • Guja, J., Koncepcja wiary w „Römerbrief” Karla Bartha, Kraków 2009.
 • Nossol, A., Christus solus: zarys rozwoju chrystologii protestanckiej, „Collectanea Theologica” 44/2 (1974), s. 5-33.
 • Nossol, A., Teologia na usługach wiary, Opole 1978.
 • Nossol, A., Chrystologia Karola Bartha, Lublin 1979.
 • Nossol, A., Duch Święty jako obecność Jezusa Chrystusa, „Collectanea Theologica” 50/3 (1980), s. 5-24.
 • Nossol, A., Teologia bliższa życiu, Paris 1993.
 • Św. Augustyn, Wyznania, Kraków 2001.
 • Tatarkiewicz, W., Historia filozofii, t. I, Warszawa 1990.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-97181511-1483-4347-9f92-a1c13a588885
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.