Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 9(45) | 3 | 7-17

Article title

Polityki rozwoju lokalnego. Ujęcie podmiotowe

Authors

Title variants

EN
Local development policies. Subjective perspective

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przeanalizowano uwarunkowania, jakie wystąpiły w Polsce w procesie tworzenia podmiotów rozwoju lokalnego. Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej i drugiej przeanalizowano determinanty warunkujące funkcjonowanie odpowiednio gmin i powiatów w zakresie kształtowania polityk rozwoju lokalnego. W ostatniej części scharakteryzowano pozostałe podmioty rozwoju lokalnego. W artykule podkreślono, że rozwój lokalny warunkowany jest z jednej strony zmianą wartości dóbr i usług wytwarzaną przez sektor prywatny oraz infrastrukturą tworzoną przez sektor publiczny, z drugiej zaś rozwojem kapitału społecznego. Ważnym elementem kreowania i wdrażania polityk rozwoju lokalnego jest zintegrowane podejście podmiotowe, angażujące wszystkich aktorów życia lokalnego i ponadlokalnego w układach pionowych i poziomych. Istotne jest również, aby polityki rozwoju lokalnego tworzono i wdrażano na zasadzie konsensusu pomiędzy podmiotami lokalnymi, a także żeby były uwzględniane (a nie tylko dostosowywane) do rozwojowych polityk ponadlokalnych.
EN
The article analyses the conditions that occurred in Poland in the process of the creation of local development entities. The article consists of three parts. The first and the second analyse determinants conditioning the functioning of municipalities and counties respectively in shaping local development policies. In the last part, other local development actors were characterised. The article emphasises that local development is conditioned, on the one hand, by the change in the value of goods and services produced by the private sector and the infrastructure created by the public sector, and on the other hand by the development of social capital. An important element of the creation and implementation of local development policies is the integrated, subjective approach involving all actors of local and supra-local life in vertical and horizontal systems. It is also essential that local development policies are created and implemented on the basis of a consensus between local actors and that they are taken into account in (and not just adapted to) developmental supra-local policies.

Year

Volume

Issue

3

Pages

7-17

Physical description

Contributors

author
  • Katedra Samorządu Terytorialnego i Polityki Lokalnej w Instytucie Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

References

  • Europejska Karta Samorządu Lokalnego z dnia 15 października 1985 r., Dz.U. 1994, Nr 124, poz. 607.
  • Gorzelak G., Jałowiecki B., Stec M., Reforma terytorialnej organizacji kraju: dwa lata doświadczeń, Warszawa: Scholar 2001.
  • Jańczuk L., Ewolucja samodzielności finansowej samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej, w: Dwadzieścia lat samorządu terytorialnego w Polsce. Sukcesy, porażki, perspektywy, red. K. Mieczkowska-Czerniak, K. Radzik-Maruszak, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2012.
  • Jańczuk L., Przepływy pieniężne w jednostkach samorządu terytorialnego. Analiza komparatystyczna, w: 25 lat samorządu terytorialnego w Polsce. Bilans doświadczeń, red. S. Michałowski, M. Sidor, J. Wasil, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2016.
  • Jarmołowicz W., Kościński M., Menedżerowie a kapitał społeczny organizacji, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2005, z. 7, s. 31-45.
  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997, Nr 78, poz. 483.
  • Sztando A., Ponadlokalna perspektywa zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym na przykładzie małych miast, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017.
  • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, Dz.U. 1998, Nr 91, poz. 578.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-97183be2-36dc-42f8-be97-76a9fc67bbf9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.