Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 57 | 2A(114A) | 28-44

Article title

Analysis of the Thematic Overlap Between Library and Information Science and Other Subdisciplines of the Social Communication and Media Sciences in Poland

Title variants

PL
Analiza związków tematycznych bibliologii i informatologii z pozostałymi subdyscyplinami nauk o komunikacji społecznej i mediach w Polsce

Languages of publication

EN PL

Abstracts

EN
PURPOSE/THESIS: The recent decision to join three previously separate disciplines – library and information science, media studies, and cognition and social communication science, into a single discipline of social communication and media sciences prompted the author to investigate if joining of these disciplines according to the compulsory categorization published by the OECD, is supported by an overlap in their fields of research, or by a similarity in their methods of conducting it. APPROACH/METHODS: An analysis of the review articles devoted to the research fields of all three disciplines, and of the information regarding the research interests of the journals affiliated with them, as published on the journals’ websites, allowed the author to establish their thematic scope. The results of this analysis were compared with bibliographic data and sets of keywords found in the affiliated journals. The comparison relied on an analysis of citations, and of coexistence of specialized terms. RESULTS AND CONCLUSIONS: The analysis of the review articles suggested that the basic research fields of library and information science and of the media studies and cognition and social communication science are aligned and complement each other. This conclusion was further supported by the analysis of the guidelines for the potential contributors provided on the websites of the investigated journals. However, the analysis of the bibliographic data and of the keyword sets gave an entirely different idea of the relation between the studied disciplines, indicating that there is no significant thematic overlap between them. Nevertheless, this might be due to the quality of this particular data sample, and to the methods’ susceptibility to data disruption. ORIGINALITY/VALUE: The article proves that there is an overlap between library and information science, and the social communication and media sciences. Furthermore, it shows the limits of the citation method and of the specialized terms coexistence method, resulting from the practices of the authors and the editorial teams of some of the journals discussed. The article shows that all quantitative studies of the state of scholarship in a given discipline in Poland must be conducted with great care, and their results should not be the only basis for conclusions.
PL
CEL/TEZA: Połączenie w ramach jednej dyscypliny naukowej – nauk o komunikacji społecznej i mediach – trzech dotychczas odrębnych dyscyplin: bibliologia i informatologia (nauki humanistyczne), nauka o mediach oraz nauki o poznaniu i komunikacji społecznej (nauki społeczne) skłoniło autora do szukania odpowiedzi na pytania: czy połączenie tych dyscyplin, bazujące na systematyce OECD, jest uzasadnione podobieństwem problematyki badawczej? Czy w dotychczasowej praktyce naukowej pojawiły się wspólne obszary i podejścia badawcze? KONCEPCJA/METODY BADAŃ: Zakres tematyczny poszczególnych nauk ustalono poprzez analizę treści artykułów przeglądowych poświęconych problematyce badawczej poszczególnych dyscyplin naukowych oraz informacji o zakresie tematycznym czasopism związanych ze wspomnianymi dyscyplinami, podawanych na ich stronach WWW. Ustalone w ten sposób informacje skonfrontowano z danymi bibliograficznymi i zestawami słów kluczowych, pochodzącymi z czasopism związanych z badanymi naukami, za pomocą metody analizy cytowań oraz metody współwystępowania specja­listycznej terminologii naukowej. WYNIKI I WNIOSKI: Analiza artykułów przeglądowych pozwoliła na postawienie tezy mówiącej, że podstawowe obszary badawcze bibliologii i informatologii z jednej strony, a nauki o mediach oraz nauk o poznaniu i komunikacji społecznej z drugiej, są ze sobą zbieżne i nawzajem się uzupełniają. Powyższą konstatację potwierdza też analiza informacji dla potencjalnych autorów artykułów, zamieszczona na stronach WWW badanych czasopism. Jednak analiza danych bibliograficznych i zestawów słów kluczowych nie potwierdziła tego wniosku, dała zupełnie odmienny obraz – braku istotnych związków tematycznych pomiędzy badanymi dyscyplinami. Jednakże taki wniosek może być skutkiem ograniczeń zbiorów danych zastosowanych w obu metodach i podatności tychże metod na zaburzenia danych. ORYGINALNOŚĆ/WARTOŚĆ POZNAWCZA: Główna wartość poznawcza pracy sprowadza się do identyfikacji zakresu związków bibliologii i informatologii z naukami o komunikacji społecznej i mediach. Ponadto wykazano istnienie ograniczeń do stosowania metody analizy cytowań oraz metody współwystępowania specjalistycznej terminologii naukowej, stwarzanych przez samych autorów i redakcje części czasopism. Udowodniono, że wszelkie analizy stanu dyscyplin naukowych, w których stosuje się metody ilościowe, w polskich realiach muszą być prowadzone z dużą ostrożnością, a ich wyniki nie powinny stanowić głównej podstawy do wyciągania wniosków.

Year

Volume

57

Issue

Pages

28-44

Physical description

Dates

received
2019-09-23
revised
2019-10-22
accepted
2019-11-18

Contributors

 • Department of Digital Humanities, Faculty of Humanities, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin

References

 • Adamowski, J.W. (2009). O pilnej potrzebie formalnego powołania w Polsce nauki o komunikowaniu i mediach społecznych jako dyscypliny naukowej. Studia Medioznawcze, 4(39), 20-24.
 • Batorowska, H. (2015). Nauka o informacji (informatologia) z perspektywy nowych wyzwań edukacyjnych. Edukacja-Technika-Informatyka, 3, 73-80.
 • Dobek-Ostrowska, B. (2006). Komunikowanie polityczne i publiczne. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 • Goban-Klas, T. (2008). Nauki o mediach i komunikacji społecznej jako nowa dyscyplina nauk humanistycznych. Studia Medioznawcze, 2(33), 11-19.
 • Goban-Klas, T. (2009). Emergencja nowej dyscypliny: nauki o mediach i komunikacji społecznej. Studia Medioznawcze, 4(39), 14-19.
 • Górny, M. (2016). Nauka o informacji jako dyscyplina naukowa. W: W. Babik (red.) Nauka o informacji. Warszawa: Wyd. SBP.
 • Jabłonowski, M., Gackowski, T. (2012). Tożsamość nauk o mediach. Obszary, perspektywy, postulaty. Studia Medioznawcze, 2(49), 15-24.
 • Jabłonowski, M., Jakubowski, W. (2014). Status teoretyczny nauk o mediach – kilka uwag do dyskusji. Studia Medioznawcze, 4(59), 11-24.
 • Jabłonowski, M., Mielczarek, T. (2018). Komunikowanie społeczne i media – federacja, a nie inkorporacja. Studia Medioznawcze, 4(75), 13-27.
 • KDN (2018). Nowe rozporządzenie ws. dyscyplin – to rzetelna ocena badań naukowych [online]. Konstytucja dla nauki [18.09.2018], https://konstytucjadlanauki.gov.pl/nowe-rozporzadzenie-ws-dyscyplin-to-rzetelna-ocena-badan-naukowych
 • Kessler, M.M. (1963). Bibliographic Coupling Between Scientific Papers. American Documentation,14(1), 10–25.
 • Kulczycki, E. (2011). Kulturowo-obiektywne istnienie procesu komunikacji jako warunek projektowania autonomicznej dyscypliny komunikacji. Kultura i Historia [online], 21, [18.09.2018], http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/2997.
 • Kulczycki, E. (2008). Status komunikologii – przyczynek do dyskusji. Homo Communicativus, 3, 27-37.
 • Lisowska-Magdziarz, M. (2013). Metodologia badań nad mediami – nurty, kierunki, koncepcje, nowe wyzwania. Studia Medioznawcze, 2(53), 27-42.
 • Sosińska-Kalata, B. (2013). Obszary badań współczesnej informatologii (nauki o informacji). Zagadnienia Informacji Naukowej - Studia Informacyjne, 2(102), 9-41.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9723d8e0-d0ef-44f3-886e-dd9f6bf196f1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.