Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 2 (373) | 18-26

Article title

Zachowania singli na rynku usług i e-usług. Implikacje dla marketingu

Content

Title variants

EN
Singles’ Behaviour in the Services Market. Implications for Marketing
RU
Singles’ Behaviour in the Services Market. Implications for Marketing

Languages of publication

PL EN RU

Abstracts

PL
Artykuł ma charakter badawczy. Postawiono hipotezę, że rynek usług nie odpowiada na potrzeby i oczekiwania singli. Celem badania była eksploracja obszaru zachowań singli jako konsumentów towarów i usług oraz uchwycenie zmian zachowań z uwagi na przyjęte cechy społeczno-ekonomiczne i oczekiwania wobec producentów i usługodawców. W opinii badanych - miejskich singli (mieszkańców Warszawy, Wrocławia, Krakowa, Poznania i Gdańska; osób w wieku 25-45 lat, z wykształceniem wyższym, tworzących jednoosobowe gospodarstwo domowe, samodzielnych finansowo) najmniej na ich zapotrzebowanie i preferencje odpowiada oferta usług turystycznych, najlepiej oceniono ofertę usług kultury i gastronomicznych. Na podstawie wyników badania sformułowano kilka rekomendacji pod adresem marketingu.
EN
The article is of the research nature. It was hypothesised that the services market did not respond to the needs and expectations of singles. The aim of the study was to explore the area of singles’ behaviour as consumers of goods and services and to capture changes in behaviour due to the accepted socio-economic characteristics and expectations towards producers and service providers. In the opinion of the respondents – urban singles (residents of Warsaw, Wrocław, Kraków, Poznań, and Gdańsk, people aged 25-45, with higher education, forming a single-person household, financially independent) of the least response to their needs and preferences is the offer of tourist services, preferably the offer of culture and catering services was evaluated. Based on the results of the study, the authors formulated a number of recommendations for marketing.
RU
Статья имеет исследовательский характер. В ней выдвинули гипотезу, что рынок услуг не отвечает на потребности и ожидания одиночек. Цель изучения – обследовать сферу поведения одиночек как потребителей товаров и услуг, а также выявить изменения в поведении, имея в виду принятые социально- экономические черты и ожидания от производителей и услугодателей. По мнению обследованных, городских одиночек (жителей Варшавы, Вроцлава, Кракова, Познани и Гданьска, лиц в возрасте 25-45 лет, с высшим образова-нием, формирующих домохозяйство, состоящее из одного лица, самостоятельных в финансовом отношении), в самой меньшей степени на их нужды и предпочтения отвечает предложение туристических услуг, лучше же всего они оценили предложение услуг культуры и общепита. На основе результатов изучения представили несколько рекомендаций для маркетинга.

Year

Issue

Pages

18-26

Physical description

Contributors

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

References

  • Czernecka J. (2014), Wielkomiejscy single, Poltext, Warszawa.
  • Dąbrowska A., Janoś-Kresło M. (2011), Single jako konsumenci usług rynkowych ze szczególnym uwzględnieniem usług turystycznych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, nr 22.
  • Dąbrowska A. (2013), Konsument na rynku usług, IBRKK, Warszawa.
  • Lubelska K. (2006), Pojedynczo, „Polityka” 21.10.2006, http://www.archiwumpolityka.pl [dostęp: 15.11.2017].
  • Raport: e-zakupy 2016 (2016), TNS Polska na zlecenie serwisu zakupowego Ceneo.pl.
  • Zachowania singli na rynku dóbr i usług – uwarunkowania, tendencje zmian, raport z badania (2017), Zakład Badań Zachowań Konsumentów w Instytucie Zarządzania SGH, Warszawa.
  • Żurek A. (2014), Single - kategoria społeczna i styl życia, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica”, nr 51.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9724682f-4f74-4b52-8737-73a11c1a15a3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.