Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 7 | 1 Prawo | 79-114

Article title

Zabójstwa typu kwalifikowanego w polskim i rosyjskim prawie karnym

Authors

Title variants

EN
Homicide of the Qualified Type Both in Polish and Russian Criminal Law

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The present study constitutes an attempt to analyze the essence of homicides of the qualified type against its legal regulation both in Polish and Russian Penal Code, as well as a modest reflection on the feasibility of the expansion of its typology. A homicide of the qualified type, as a particularly reprehensible case of intentional killing of another human, does not constitute a monolith in Criminal Code; rather it forms a set of acts, at times significantly different in spite of the identity of consequences, which, in the context of its unlawfulness and highly detrimental impact on society deserves a particularly harsh response and punishment from the penal law. Therefore, a more severe legal penalty compared to a common corpus delicti is imposed on the offender. Aggravation of a penalty for homicide of the qualified type, as sentencing in Russia reveals, is carried out by increasing both lower and upper thresholds. The expansion the types of homicide in polish penal code of 1997 for homicide of the qualified type was met with criticism, not only due to its too casuistic engrossment, but also the lack of any difference in punishment for common corpus delicti in its upper threshold.

Contributors

 • Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim

References

 • Andrejew I., Polskie prawo karne w zarysie, Warszawa: PWN 1980.
 • Bafia J., Mioduski K., Siewierski M., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa: Wyd. Prawn. 1989.
 • Batawia S., Szelhaus S., Stu nieletnich i młodocianych sprawców „wykroczeń chuligańskich”, „Państwo i Prawo” 1958, nr 2.
 • Cyprian T., Chuligaństwo wśród młodzieży. Problem społeczny i prawny, Poznań: Wyd. Popularnonaukowe KNS 1956.
 • Daszkiewicz K., Ciężkie zabójstwa (nowe regulacje w prawie karnym), „Monitor Prawniczy” 1997, nr 12.
 • Doroszewski W. (red.), Słownik języka polskiego, t. IV, Warszawa: PWN 1962.
 • Gardocki L., Prawo karne, Warszawa: C.H. Beck 2006.
 • Gubiński A., Zabójstwo pod wpływem silnego wzruszenia, Warszawa: PWN 1961.
 • Hanausek T., Aktualne problemy dotyczące pojęcia broni palnej w polskiej teorii kryminalistyki, „Przegląd Sądowy” 1992, z. 4, s. 67.
 • Kochanowski J., Przestępstwa kwalifikowane przez następstwa w kodeksie karnym, „Państwo i Prawo” 1972, nr 1.
 • Kokot R., Zabójstwo ciężkie (kwalifikowane) w nowym kodeksie karnym, „Państwo i Prawo” 1997, nr 11.
 • Lernell L., Wykład prawa karnego. Część ogólna, t. I, Warszawa: Wyd. UW 1969.
 • Marek A., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa: Wyd. LEX a Wolters Kluwer Buisiness 2007.
 • Marek A., Powrót chuligańskiego charakteru czynu w prawie karnym, [w:] K. Krajewski (red.), Nauki penalne wobec problemów współczesnej przestępczości. Księga jubileuszowa z okazji 70 rocznicy urodzin Profesora Andrzeja Gaberle, Warszawa: Wolters Kluwer Polska Oficyna 2007.
 • Michalski B., Nowa kodyfikacja karna. Krótkie komentarze. Zeszyt 28. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, Warszawa: Wyd. Ministerstwa Sprawiedliwości 2000.
 • Papierkowski Z., Chuligaństwo, „Roczniki Nauk Społecznych” 1960.
 • Pikulski S., Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2007 r. (sygn. akt III KK 245/07, OSNKW 2008, nr 3, poz. 16), Studia Prawnoustrojowe, t. 10, Olsztyn: Wyd. UWM 2009.
 • Pohla Ł., Przestępstwo zabójstwa jednym czynem więcej niż jednej osoby (art.148 § 3 k.k.), „Prokuratura i Prawo” 2008, nr 10.
 • Projekt kodeksu karnego. Komisja Kodyfikacyjna przy Ministrze Sprawiedliwości, Warszawa: Wyd. Prawn. 1963.
 • Słownik prawniczy polsko-rosyjski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław– Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź: Wyd. PAN 1986.
 • Spotowski A., Pozorny (pomijalny) zbieg przepisów ustawy i przestępstw, Warszawa 1976.
 • Stolarczyk I., Problem jedności – wielości czynów, „Prokuratura i Prawo” 2005, nr 1.
 • Świtka J., Problemy patologii społecznej, Warszawa: Wyd. ASW 1974.
 • Świtka J., Teoria i funkcja motywu przestępstwa w polskim prawie karnym. Studium psychologiczno-kryminalne, Rzeszów: KAW 1977.
 • Świtka J., Wola a charakter i osobowość przestępcy, Zeszyty Naukowe Filii UMCS w Rzeszowie „Prawo i Administracja” 1974, nr 2.
 • Reykowski J., Motyw i bodźce ludzkiego działania, Warszawa: PWN 1972.
 • Tarnawski M., Zabójstwa w ujęciu projektu kodeksu karnego z 1993 r., RPEiS 1994, z. 1.
 • Uzasadnienie projektu k.k. Nowa kodyfikacja karna. Kodeks karny, Warszawa 1997.
 • Wolter W., Z rozważań nad kwalifikowanymi typami przestępstw, „Państwo i Prawo” 1972, nr 8-9***
 • Бастрыкин А. И., Наумов А. В. (red.), Уголовное право России. Практический курс, Москва: Издат. Волтерс Клувер 2007.
 • Борзенков Г.Н., Квалификация преступлений против жизни и здоровья. Учебно-практическое пособие, Москва: Издат. „Зерцало” 2005.
 • Бородин С. В., Ответственность за убийство: квалификация и наказание по российскому праву, Москва: Юрист 1994.
 • Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного совета РФ 1993, № 1.
 • Даньшин И.Н., О мотивах хулиганства, Правоведение 1965, № 2.
 • Жаворонков Г., Смерть назначена на завтра, Понедельник (пресс-обозрение) 1994, № 46.
 • Загородников Н.И., Преступления против жизни, Москва: Госюриздат 1961.
 • Здравомыслов Б.В., Уголовное право Р Ф. Особенная часть, Москва: Проспект 2000.
 • Кардова А., Соотношение умышленного убийства из корыстных побуждений и разбоя, Социалистическая законность 1976, № 4.
 • Козаченко И.Я., Уголовное право. Особенная часть, Москва 1997.
 • Курсеев В.В., Особенности квалификации убийства лица или его близких в связи сосуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга, Юрист – Правоведъ 2007, № 2.
 • Миньковский Г.М., Магомедов A.A., Ревин В.П., Уголовное право России, Москва: Издат. „Альянс”, Издат. „Брандес”, 1998.
 • Рарог А.И. (red.), Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации, Москва: Проспект 2004.
 • Скуратов Ю.И., Лебедев В. М. (red.), Комментарий к УК РФ, Москва: Издат. Норма 2002.
 • Ткаченко В.И., Квалификация преступлений против общественного порядка, Москва 1982.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9726475b-8481-41c2-a97e-1e2d637d5ece
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.