Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 2(95) | 58-72

Article title

Zwolnienie od podatku VAT usług świadczonych przez pośredników ubezpieczeniowych – wykładnia zakresu zwolnienia w świetle aktualnej praktyki podatkowej

Authors

Title variants

EN
VAT Exemption of the Services Provided by Insurance Intermediaries - the Interpretation of the Scope of Exemption in the Light of Current Tax Practice

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule omówiono kwestie związane ze zmianą wykładni pojęcia pośrednictwa ubezpieczeniowego do celów podatku od towarów i usług (VAT). Analizowane zagadnienie ma kluczowe znaczenie z uwagi na fakt, że zakres czynności uznawanych za pośrednictwo ubezpieczeniowe wpływa na uprawnienie osób wykonujących te czynności (agentów i brokerów ubezpieczeniowych) do skorzystania ze zwolnienia z podatku. Jakkolwiek przepis ustawy podatkowej (art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT), z którego wynika zwolnienie od podatku dla czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego, obowiązuje w niezmienionym brzmieniu od 2011 r., to jego wykładnia uległa istotnej ewolucji. Formalnym przejawem tej ewolucji są wydawane na tle ww. przepisu indywidualne interpretacje podatkowe oraz wyroki sądów administracyjnych, których przykłady zacytowano i omówiono w artykule. Przedstawiono także najistotniejsze czynniki analizowane w praktyce interpretacyjnej przy wykładni pojęcia pośrednictwa ubezpieczeniowego, jak również opisano zmiany zachodzące w tym zakresie. Najistotniejszą z tych zmian wydaje się być postępujące zawężanie rozumienia pojęcia pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz wyłączenie prawa do korzystania ze zwolnienia w przypadku obsługi umów ubezpieczenia wykonywanej przez pośrednika uczestniczącego w zawarciu tych umów.
EN
The aim of the present article is to discuss the effects of the change in the interpretation of the concept of insurance mediation for the purposes of the goods and services tax (VAT). The analyzed issue is of crucial importance because of the fact that the scope of activities regarded as insurance mediation affects the right of insurance agents and brokers to be exempt from tax. Although the tax law provision (article 43 (1), paragraph 37 of the VAT Act), under which insurance mediation activities are exempt from tax has been in force since 2011, its interpretation has been undergoing a significant evolution. This process is formally manifested by individual tax interpretations and judgments of the administrative courts based on the above-mentioned regulation, the examples of which are cited and discussed in the article. Moreover, not only has the author described the most important factors analyzed while interpreting the concept of insurance mediation but also presented the changes taking place in this respect. The most essential change seems to be an increasingly restrictive interpretation of the concept of insurance mediation and exclusion from a tax exemption in the case of insurance agreements, serviced by intermediaries involved in the conclusion of these contracts. Finally, the article gives a brief presentation of the possible economic consequences for insurance intermediaries as a result of tightened interpretative practice, taking into account the Insurance Distribution Act, coming into force on 1 October 2018.

Year

Volume

Pages

58-72

Physical description

Contributors

  • Radca Prawny, doradca podatkowy

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-972ab72e-edac-4a53-bd66-add8320dc3d0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.