Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 14/2 | 247-269

Article title

Ochrona prawa własności, czyli roszczenia przysługujące właścicielowi na podstawie przepisów kodeksu cywilnego

Content

Title variants

EN
Property rights protection, or legal remedies available to owners under civil law

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Własność to &lar, na którym opiera się konstrukcja systemu prawa cywilnego i z tego powodu niezmiernie istotne jest właściwe ukształtowanie ochrony tego prawa. Chociaż ochronę własności przewidują przepisy Konstytucji, w  zasadzie stanowią one jedynie punkt wyjścia dla regulacji zawartych w kodeksie cywilnym. Kodeksowa ochrona prawa własności realizowana jest poprzez: roszczenia windykacyjne, roszczenia negatoryjne, roszczenia uzupełniające, a także roszczenia posesoryjne i  pomoc własną. W  przypadku współwłasności możemy mieć do czynienia z roszczeniem podobnym do roszczenia windykacyjnego lub podobnym do roszczenia negatoryjnego. Zasady ochrony prawa własności na mocy szczególnych przepisów są wykorzystywane przy ochronie innych praw, przy czym chodzi o odpowiednie ich stosowanie i specyfikę uwzględniające specy&kę tych praw.
EN
Ownership is the cornerstone of the civil law system. Consequently, it is of great importance that the property right is protected properly. Even though ownership protection is provided for in the Polish Constitution, the provisions contained there are only the starting point for the regulations set out in the Civil Code. Under the Civil Code, property rights are protected by way of: rei vindicatio (“vindicatio of property”), actio negatoria (“action to deny”), supplementary claims, as well as possessory claims and self-help. In case of joint ownership, we may deal with a claim similar to rei vindicatio or a claim similar to actio negatoria. !e principles of property right protection under specific regulations are used for the protection of other rights; what is important in such a case is that they are used in an adequate manner that takes account of the specific nature of those rights.

Year

Volume

Pages

247-269

Physical description

References

 • Borowicz A., Roszczenie współwłaściciela o zwrot wydatków poniesionych w związku z rzeczą wspólną, „Studia Prawnicze” 2011, z. 1.
 • Borowicz A., Wzajemne roszczenia współwłaścicieli o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy wspólnej, „Przegląd Sądowy” 2011, nr 3
 • Cisek A., [w:] E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2011.
 • Cisek A., [w:] E Gniewek (red.), System prawa prywatnego, tom IV: Prawo rzeczowe, Warszawa 2007.
 • Dybowski T., Ochrona własności w polskim prawie cywilnym (rei vindicatio actio negatoria), Warszawa 1969.
 • Gniewek E., [w:] T. Dybowski, System prawa prywatnego, tom III: Prawo rzeczowe, Warszawa 2007.
 • Gniewek E., O prawie własności – w kontekście prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, „Rejent” 2008, nr 2.
 • Gołaczyński J., [w:] E Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2011.
 • Gołaczyński J., [w:] E Gniewek (red.), System prawa prywatnego, tom IV: Prawo rzeczowe, Warszawa 2007.
 • Grzybkowski T., Problematyka prawna sporów i roszczeń rozpoznawanych w postępowaniu o zniesienie współwłasności nieruchomości (Problematyka prawna art. 618 k.p.c.), „Przegląd Sądowy” 2002, nr 5.
 • Ignatowicz J., Ochrona posiadania, Warszawa 1963.
 • Ignatowicz J. [w:] Z. Reisich, J. Ignatowicz, J. Pietrzykowski, I. Bielski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, tom I, Warszawa 1972.
 • Ignatowicz J., [w:] J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo rzeczowe, Warszawa 2009.
 • Jelonek-Jarco B., Glosa do uchwały z dnia 10 maja 2006 r., (III CZP 9/06), „Monitor Prawniczy” 2007, nr 16.
 • Katner W.J., Ochrona własności nieruchomości przed naruszeniami pośrednimi, Warszawa 1982.
 • Kurowska T., Własność gruntowa a planowanie przestrzenne w dorobku naukowym Profesora Waleriana Pańki, „Studia Iuridica Agraria”, tom X, Białystok 2012.
 • Machnikowski T., [w:] T. Dybowski (red.), System prawa prywatnego, tom III: Prawo rzeczowe, Warszawa 2007.
 • Myczkowski L., Własność budynków i lokali oraz inne prawa rzeczowe w praktyce, Warszawa 2005.
 • Pańko W., O prawie własności i jego współczesnych funkcjach, Katowice 1984.
 • Podrecka M., Roszczenia współwłaścicieli o dopuszczenie do współposiadania i wynagrodzenia za nieuprawnione korzystanie z rzeczy wspólnej, „Rejent” 2011, nr 12.
 • Rudnicki S., Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe, Warszawa 2003.
 • Skowrońska-Bocian E., [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz do artykułów 1-449(11), tom I, Warszawa 2008.
 • Stelmachowski A., [w:] T. Dybowski (red.), System prawa prywatnego, tom III: Prawo rzeczowe, Warszawa 2007.
 • Sznajder K., Charakter prawny roszczenia współwłaściciela o  zwrot nakładów na rzecz wspólną, „Rejent” 2009, nr 2.
 • Wąsiewicz A., Charakter prawny współwłasności ułamkowej według Kodeksu cywilnego, „RPEiS” 1964, nr 4.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-97337b19-4486-4556-894a-2e8ee18d7d14
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.