Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 12 | 283-298

Article title

Wolność zrzeszania się w związki zawodowe w aktach prawa międzynarodowego.

Content

Title variants

EN
Freedom of association in trade unions in acts of international law.

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Międzynarodowe prawo pracy, zarówno o charakterze uniwersalnym, jak i regionalnym, wyznacza standardy ochrony wolności i praw człowieka, w szczególności wolności zrzeszania się w związki zawodowe. Niektóre akty prawne wskazują cel, do którego państwa-strony powinny dążyć; niektóre z nich stały się częścią polskiego obowiązującego prawodawstwa w drodze ratyfikacji. W niniejszej publikacji podjęte zostały rozważania nad zakresem wolności prawnie chronionej, wyznaczonej standardami międzynarodowymi, służącej urzeczywistnieniu zasady demokracji społecznej. Istotny aspekt stanowi określenie kręgu podmiotów, którym akty prawa międzynarodowego przyznają omawianą wolność, sposób ujęcia – w kategorii wolności bądź prawa, jak również określenie elementów składających się na pojęcie wolności zrzeszania się w związki zawodowe.
EN
International labor law,bothuniversaland regional, sets standards for the protectionof freedomand human rights, in particular freedomof association intrade unions. Some actsindicate thepurpose for which theState Partyshall endeavor, some have become part ofthe Polishlegislation in forceby ratification. Inthis publicationhave been takenconsideringthescope of thelibertyprotectedby lawdesignatedinternational standards, aimed at the attainment ofsocialdemocracy. An importantaspectis the identification ofthe class of personsto whomactsof international lawgivefreedomdiscussed, treatment – in the categoryof freedomorrights, as well as to determinethe elements of theconcept of freedomof association intrade unions.

Year

Volume

12

Pages

283-298

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Jagielloński

References

 • Baran K.W., Wolności związkowe i ich gwarancje w systemie prawa polskiego, Bydgoszcz – Kraków 2001,
 • Baran K.W. (red.), Zarys systemu prawa pracy, t. I, Warszawa 2010.
 • Baran K.W., Zbiorowe prawo pracy, Kraków 2002.
 • Chmaj M. (red.), Wolność zrzeszania się w Polsce, Warszawa 2008.
 • Dybowski M., Prawa fundamentalne w orzecznictwie ETS, Warszawa 2007.
 • Garlicki L .(red.), Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, t. I, Warszawa 2010.
 • Hajn Z. (red.), Związkowe przedstawicielstwo pracowników zakładów pracy, Warszawa 2012.
 • Jończyk J., Prawo pracy, Warszawa 1995.
 • Jagusiak B., Związki zawodowe w systemie politycznym Unii Europejskiej, Warszawa 2011.
 • Lankosz K. (red.), Traktat o Unii Europejskiej. Komentarz, Warszawa 2003.
 • Salwa Z., Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2007.
 • Sanetra W. (red.), Europeizacja polskiego prawa pracy, Warszawa 2004.
 • Świątkowski A.M., Karta Praw Podstawowych Rady Europy, Warszawa 2006.
 • Świątkowski A.M. (red.), Kompetencje związków zawodowych, Warszawa – Kraków 1984.
 • Świątkowski A.M., Międzynarodowe prawo pracy, t. I: Międzynarodowe publiczne prawo pracy – standardy międzynarodowe. Wolumen 2, Warszawa 2008.
 • Świątkowski A.M., Wierzbińska H., Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej, Kraków 2011.
 • Walczak K., Zbiorowe prawo pracy. Aspekty prawa międzynarodowego, europejskiego i polskiego, Warszawa 2004.
 • Wronikowska E., Nowik P., Zbiorowe prawo pracy, Warszawa 2008.
 • Wypych-Żywicka A. (red.), Zbiorowe prawo pracy w XXI w., Gdańsk 2010.
 • Zieliński T., Prawo pracy. Zarys systemu, Część III, Kraków 1986.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9733f45a-923b-413e-b510-bcef50373db7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.