Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 2(31) | 67-94

Article title

Sukces niejedno ma imię. Samoświadomość indywidualna i społeczna aktywnych kobiet z niepełnosprawnością

Content

Title variants

EN
Success Has Many Names. Self- and Social-Awareness of Active Women with Disability

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Praca opisuje sytuację życiową aktywnych na różnych polach kobiet z niepełnosprawnością. Najważniejsze pytania badawcze dotyczyły wpływu otoczenia (zarówno tego najbliższego, jak i społecznego) na ich funkcjonowanie, m.in. w zakresie udzielanego wsparcia, postrzegania swojego miejsca i roli w społeczeństwie oraz niepełnosprawności jako czynnika determinującego życiową aktywność. Ważnym aspektem było również rozumienie przez respondentki pojęcia „sukces” oraz ocena stopnia jego osiągnięcia. Materiał badawczy obejmował 13 wywiadów, które scharakteryzować można jako jakościowe, swobodne i częściowo skategoryzowane. Zastosowane metody analizy materiału badawczego to: inwentarz JA-MY-ONI, analiza metafor oraz metoda opisowo-ilustracyjna. Otrzymane wyniki potwierdziły większość tez zawartych w literaturze przedmiotu dotyczących sytuacji osób z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kobiet – w społeczeństwie wciąż funkcjonuje wiele stereotypów dotyczących osób z niepełnosprawnością, a zwłaszcza kobiet, przedstawiających je między innymi jako jednostki mało aktywne, niekompetentne, samotne, wymagające pomocy. Nie należy jednak skupiać się jedynie na kwestiach ograniczeń, marginalizacji, czy wykluczenia. Jak pokazały przeprowadzone badania, niepełnosprawność fizyczna nie musi zamykać drogi do samorealizacji – ważniejsze niż sprawność fizyczna są możliwości intelektualne danej osoby. Zaś kluczowym elementem dla osiągnięcia celu jest własne zaangażowanie. Jeśli dodatkowo możliwe jest uzyskanie wsparcia „z zewnątrz”, to prawdopodobieństwo pokonania przeszkód stojących na drodze do szeroko rozumianego sukcesu staje się bardzo duże.
EN
The paper describes the life situation of disabled women active in various spheres of life. The most important research question considered the influence of the environment (be it the family or the society as a whole) on their functioning, including the support they receive, the perception of their role in the society and of their disability, as a factor determining their activity. An important aspect was also their perception of the idea of success, and to what extent they consider themselves to have achieved such. The research material included thirteen interviews, which could be characterised as quality, casual and partially categorised. The methods of research-material analysis applied are: ME-US-THEM inventory, metaphor analysis and the descriptive-illustrative method. The results cofirmed most of the theses included in the literature on the situation of the disabled, with a main focus on the situation of women – there are still numerous stereotypes considering the disabled, especially women. Those stereotypes present them as inactive, incompetent, lonely, and in need of help. The restrictions, marginalisation, and exclusion should not be, however, the only areas of focus. As the research has proved, physical disability does not necessarily make it impossible to achieve personal fulfillment; the intellectual endowments are in this aspect more significant than physical ability. The key to goal-achievement is self-engagement. With additional external support the probability of successfully combating the obstacles on the road to widely-perceived success rises sugnificantly.

Year

Issue

Pages

67-94

Physical description

Dates

published
2019-07-12

Contributors

 • Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski

References

 • Abele A. E., Wojciszke B., Agency and communion from the perspective of self versus others, „Journal of Personality and Social Psychology” 2007, Nr 93
 • Babbie E., Badania społeczne w praktyce, przeł. Betkiewicz W. i inni, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003
 • Bauman Z., Tożsamość – jaka jest, jest i po co?, [w:] Wokół problemów tożsamości, red. Jawłowska A., Warszawa, Literackie Towarzystwo Wydawnicze, 2001
 • Dudkiewicz M., Technokraci dobroczynności. Samoświadomość społeczna pracowników organizacji pozarządowych, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2009
 • Fatyga B., Dwie Europy. Młodzi Niemcy i młodzi Polacy na przełomie wieków, Warszawa, Instytut Badań nad Podstawami Demokracji, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, 2000
 • Fatyga B., Dzicy z naszej ulicy. Antropologia kultury młodzieżowej, Warszawa, Ośrodek Badań Młodzieży Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, 1999
 • Gąciarz B., Bartkowski J., Położenie społeczno-ekonomiczne niepełnosprawnych w Polsce na tle sytuacji osób niepełnosprawnych w krajach Unii Europejskiej, „Niepełnosprawność. Zagadnienia, Problemy, Rozwiązania”, Nr 2(11) (w druku) Jacyno M., Kultura indywidualizmu, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007
 • Kumaniecka-Wiśniewska A., Zakrzewska-Manterys E., Studiowanie w narracjach niepełnosprawnych studentów, „Studia Socjologiczne. Niepełnosprawność. Wyzwania teorii i praktyki” 2014, Nr 2
 • Marszałek L., Niepełnosprawność – kobiecość – rodzina, Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2006
 • Melchior M., Społeczna tożsamość jednostki w świetle wywiadów z Polakami pochodzenia żydowskiego urodzonymi w latach 1944–1955, Warszawa, Wydawnictwa UW, 2010
 • Morgan G., Obrazy organizacji, przeł. Wiankowska-Ładyka Z., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997
 • Nowak A., Zagrożenie wykluczeniem społecznym kobiet niepełnosprawnych, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012
 • Oleksy-Sanocka B., Problem wielokrotnej dyskryminacji kobiet i dziewcząt w grupie osób z ograniczeniami sprawności, [w:] Potrzeby specyficznych grup osób z ograniczeniami sprawności, red. Brzezińska A., Pluta J., Rycielski P., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, 2010
 • Wasilewska E., Statystyka opisowa nie tylko dla socjologów, Warszawa, Wydawnictwo SGGW, 2008
 • Wołowicz-Ruszkowska A., Zanikanie? Trajektorie tożsamości kobiet z niepełnosprawnością, Warszawa, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2013

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-97355524-e354-42cc-820d-3fb17647c1e5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.