PL EN


2013 | 46 | 46-61
Article title

The comparison of the contemporary situation of national minorities in Poland and Lithuania

Content
Title variants
LT
Etninių mažumų situacijos Lietovoje ir Lenkijoje palyginimas
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In the early 90s, significant changes in the political and geopolitical situation in Eastern Europe occurred inter alia the collapse of communist rule and the collapse of the Soviet Union. All this processes have caused also social, legal and organizational changes of the situation of national minorities in Eastern Europe. There have been the liberalization and empowerment of national minorities. After 1990 began to be formed many organizations which were connected with social, educational, cultural or political life of national minorities. But on the other hand the result of this changes was a revival of old conflicts in Eastern Europe. Although the Eastern European countries are in one body like the EU, the legal status of national minorities sometimes is quite different, for example in Poland and Lithuania where changes are caused by the historical conditions. Despite of the fact that in the past Poland and Lithuania have been one country, nowadays many facts are evaluated totally different by both sides. In Lithuania which is relatively a small country with low population, the national minorities represent a high proportion and this situation causes a lot of tensions. In Poland which is much bigger country with large population, minorities are a small percentage of the population and the rights of minorities are quite extensive. References 19. Figures 4. Tables 7. Summary in Lithuanian
Contributors
author
 • University of Lodz, Department of Political Geography and Regional Studies, Faculty of Geographical Sciences, marbar@geo.uni.lodz.pl
References
 • Barwiński M. 2010. Changes in the Social, Political and Legal Situation of National and Ethnic Minorities in Poland after 1990. In: J. Kitowski, ed., 20 Years of Socio-Economic Transformations in Countries of Central and Eastern Europe – an Attempt of Accounts, Geopolitical Studies, vol.16, Warszawa: IGiPZ PAN, pp. 223-244.
 • Barwiński M. 2013a. Geograficzno-polityczne uwarunkowania sytuacji Ukraińców, Łemków, Białorusinów i Litwinów w Polsce po 1944 roku. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Barwiński M. 2013b. Polish Interstate Relations with Ukraine, Belarus and Lithuania after 1990 in the Context of the Situation of National Minorities, European Spatial Research and Policy vol. 20, no. 1/2013 pp. 5-26.
 • Białek T. 2008. Międzynarodowe standardy ochrony praw mniejszości narodowych i ich realizacja na przykładzie Białorusi, Litwy i Ukrainy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 • Bobryk A. 2006. Odrodzenie narodowe Polaków w Republice Litewskiej 1987-1997. Toruń: Dom Wydawniczy DUET.
 • Chałupczak H. and Browarek T. 1998. Mniejszości narodowe w Polsce 1918-1995. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Godek A. 2005. Powstanie, program oraz działalność Akcji Wyborczej Polaków na Litwie. In: Z.J. Winnicki, ed. Polska mniejszość narodowa w Europie Środkowo-Wschodniej. Nowe problemy i wyzwania wobec współczesnych przemian w państwach regionu, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum, p. 85-91.
 • Janusz G. 2011. Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Kowalski M. 2000. Geografia wyborcza Polski. Przestrzenne zróżnicowanie zachowań wyborczych Polaków w latach 1989-1998. Geopolitical Studies vol. 7. Warszawa.
 • Kuzborska E. 2012. Sytuacja prawna mniejszości narodowych na Litwie. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Leśniewska K. 2013. The socio-political situation of Poles in Vilnius after the accession of Lithuania to the European Union. In: Heffner K. ed. The Eastern Dimension of the United Europe – Political and economical aspects of the Eastern politics of the European Union. Region and Regionalism, No. 11 vol. 2. Łódź-Opole: Wydawnictwo Instytut Śląski, pp. 41-53.
 • Łodziński S. 1998. Ochrona praw osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych (Ukraina, Białoruś, Litwa, Łotwa). Warszawa: Biuro Studiów i Ekspertyz.
 • Łodziński S. 2005, Równość i różnica. Mniejszości narodowe w porządku demokratycznym w Polsce po 1989 roku, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 • Łodziński S. 2006. Polityka i tożsamość narodowa. Wokół wybranych sporów dotyczących przyjmowania ustawy o mniejszościach narodowych i języku regionalnym (2005). In: M. Bieńkowska-Ptasznik, K. Krzysztofek and A. Sadowski, eds. Obywatelstwo i tożsamość w społeczeństwach zróżnicowanych kulturowo i na pograniczach vol. 1. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, p 111-130.
 • Madajczyk P. ed. 1998. Mniejszości narodowe w Polsce. Państwo i społeczeństwo polskie a mniejszości narodowe w okresach przełomów politycznych (1944-1989). Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.
 • Masłowski P. 2005. Polskie organizacje na Litwie w latach 1989-1991. In: Z.J. Winnicki, ed. Polska mniejszość narodowa w Europie Środkowo-Wschodniej. Nowe problemy i wyzwania wobec współczesnych przemian w państwach regionu, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum, p. 57-83.
 • Nijakowski L. ed. 2005, Polityka państwa polskiego wobec mniejszości narodowych i etnicznych, Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Sejm RP, Warszawa.
 • Second Report Submitted by Lithuania Pursuant to Article 25, Paragraph 1 of the Framework Convention for the Protection of National Minorities, 2006, ACFC/SR/II(2006)07, Council of Europe.
 • Trusewicz E. 2005. Zmienna sytuacja prawna Polaków na Litwie. In: Z.J. Winnicki, ed. Polska mniejszość narodowa w Europie Środkowo-Wschodniej. Nowe problemy i wyzwania wobec współczesnych przemian w państwach regionu, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum, p. 49-56.
 • Ciecieląg P. and Haponiuk M. eds. Wyznania religijne. Stowarzyszenia narodowościowe i etniczne w Polsce 2009-2011, 2013. Warszawa: GUS.
 • Zakrzewski A.B. 2000. Konstytucja Republiki Litewskiej. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0132-3156
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-973c5c08-38c6-4bbe-8420-225601747d47
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.