Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 1(8) | 51-65

Article title

Praca i duchowość

Content

Title variants

EN
Work and spirituality.

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł podejmuje zagadnienie, na które jako na bardzo istotne wskazuje bł. Jan Paweł II w encyklice Laborem exercens. Ten obszerny temat został przedstawiony z uwzględnieniem kilku punktów. Zwrócono uwagę na pracę jako na rzeczywistość wielowymiarową, wieloznaczną. Następnie podjęte zostało zagadnienie relacji między pracą oraz grzechem i jego negatywnymi konsekwencjami. Jest to między innymi związane z błędnym, rozpowszechnionym przekonaniem, że w rozumieniu chrześcijańskim praca stanowi karę za grzech, jest jego skutkiem. Tymczasem przede wszystkim mamy tutaj do czynienia z danym przez Boga aspektem ludzkiego podobieństwa do Niego oraz skutecznym narzędziem zbawienia. Kolejny blok tematyczny dotyczy rozumienia i przeżywania pracy jako udziału w dziele Boga, który stwarza (creatio prima et continua). Następnie zostały przedstawione związki pracy z Chrystusem, z dziełem zbawienia, które On realizuje, w tym przeżywanie pracy jako udziału w Jego krzyżu i pracy związanej z Jego zmartwychwstaniem. Podjęto także wątek eschatologicznego znaczenia pracy, jej powiązań z wieczną pełnią życia jako nadaniem doskonałości aktywności zbawionych (creatio nova).
EN
The article raises the issue indicated as very essential by blessed John Paul II in his encyclical Laborem exercens. This wide topic has been presented taking into consideration the following points. Attention has been paid to work as a multidimensional and ambiguous reality. Next, the problem of the relation between work and sin as well as its negative consequences has been discussed. It is associated, among others, with the false and widespread belief that work constitutes a punishment for sin and its result in the Christian understanding. However, we are dealing here, above all, with the aspect of human likeness to God given by Him and the powerful tool of salvation. Another thematic block regards the understanding and experiencing work as the participation in the act of God, who creates (creatio prima et continua). Then, relations between work and Christ as well as the act of salvation carried out by Him has been presented, including experiencing work as the participation in His cross and in relation to His resurrection. What is more, the topic of eschatological meaning of work, its associations with the eternal fullness of life as granting the excellence to the activity of the saved (creatio nova) has been raised.

Year

Issue

Pages

51-65

Physical description

Dates

published
2013

Contributors

  • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

References

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-973d155b-a74a-4416-ac0a-74846863657d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.