Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 35 | 236-249

Article title

Czy Norwid myślał traktatem?

Title variants

EN
Did Norwid think in treatise-like manner?

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł jest recenzją naukową książki Anny Roter-Bourkane, Traktat i traktatowość w poematach Cypriana Norwida (Poznań 2014). Autorka recenzji dowodzi, że publikacja poznańskiej Badaczki stanowi ważny głos ożywionych dziś badań genologicznych, służących rozpoznawaniu gatunkowych komponentów budujących Norwidowskie dzieło. Ponadto zwraca uwagę na warsztat metodologiczny Anny Roter-Bourkane, wskazane przez nią konteksty oraz ambicję definicyjnego rozstrzygnięcia tytułowych pojęć książki. Jednocześnie stawia pytania o estetykę traktatowości, która w opisywanej książce nie zostaje w wyraźny sposób odróżniona od formy gatunkowej traktatu.
EN
This article is an academic review of the book by Anna Roter-Bourkane entitled Traktat i traktatowość w poematach Cypriana Norwida [Treatise and its features in poems by Cyprian Norwid] (Poznań 2014). The author of the review proves that the publication of the scholar from Poznań is an important voice in today’s intense genological research dedicated to recognising the genre-specific components that make up Norwid’s work. Attention is also drawn to the methodology used by Anna Roter-Bourkane, the contexts she describes and the ambition to define the concepts mentioned in the title of the book. At the same time, the author raises questions about the aesthetics of the treatise-typical features, which in the examined book is not clearly distinguished from the genre of treaty.

Year

Volume

35

Pages

236-249

Physical description

Contributors

  • Katedra Teorii Kultury i Międzykulturowości WNH UKSW w Warszawie

References

  • Chlebowski P., Cypriana Norwida „Rzecz o wolności słowa”, Lublin 2000.
  • Fieguth R., Zaproszenie do „Quidama”. Portret poematu Cypriana Norwida, Kraków 2014.
  • Genologia Cypriana Norwida, red A. Kuik-Kalinowska, Słupsk 2005.
  • Halkiewicz-Sojak G., O autokreacji i koncepcji sztuki w „Promethidionie” Norwida, [w:] Z pogranicza literatury i sztuk, red. Z. Mocarska-Tycowa, Toruń 1999.
  • Halkiewicz-Sojak G., Z genologicznej perspektywy, [w:] Nawiązane ogniwo. Studia o poezji Cypriana Norwida i jej kontekstach, Toruń 2010, s. 35-115.
  • „Quidam”. Studia o poemacie, red. P. Chlebowski, Lublin 2011.
  • Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław–Warszawa–Kraków 2000.
  • Subko B., O poematach Cypriana Norwida (próba typologii gatunku), „Prace Filologiczne” 43(1998).
  • Trybuś K., Pamięć romantyzmu. Studia nie tylko z przeszłości, Poznań 2011.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-973d4d79-1b59-4170-ad2f-604d568725b3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.