Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 16 | 361-370

Article title

SOME ASPECTS OF CHANGING ATTITUDES TOWARDS MASS CULTURE AND POPULAR LITERATURE WHICH A TEACHER SHOULD KNOW

Content

Title variants

PL
WYBRANE ASPEKTY ZMIENIAJĄCYCH SIĘ NASTAWIEŃ DO KULTURY MASOWEJ I LITERATURY POPULARNE, KTÓRE NAUCZYCIEL ZNAĆ POWINIEN

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
In the present article the author makes the survey of some works written by recognized researchers and presenting different approaches to the mass culture phenomenon and to popular literature phenomenon to prove (in the final part of the article) that popular culture as the element of young people’s everyday life cannot be ignored by teachers (with reference to Z. Melosik’s work).
PL
W niniejszym artykule autorka dokonuje przeglądu kilku prac uznanych badaczy, prezentujących różne podejścia do zjawiska kultury masowej i literatury popularnej, aby w części końcowej udowodnić, że kultura popularna jako element życia codziennego młodych ludzi nie może być ignorowana przez nauczycieli (w odniesieniu do pracy Z. Melosika).

Year

Issue

16

Pages

361-370

Physical description

References

 • Adorno, T. (1991). The Culture Industry. London.
 • Banach, Cz. (2011). Myśli o edukacji, wiedzy i mądrości. In: K. Denek, A. Kamińska, W. Kojs, P. Oleśniewicz (eds.), Edukacja jutra. Aksjologia, innowacje i strategia rozwoju. Sosnowiec.
 • Bennett, T., Woollacott, J. (1987). Bond and Beyond: The Political Career of a Popular Hero. Basingstoke.
 • Buryła, S., Gąsowska, L., Ossowska, D. (eds.) (2011). Mody w kulturze i literaturze popularnej. Kraków.
 • Eco, U. (1996). Superman w literaturze masowej: powieść popularna między retoryką a ideologią. Warszawa.
 • Gramsci, A. (1961). Literatura ludowa. Pisma wybrane. Vol. 2. Warszawa.
 • Hebdige, F. (1988). Hiding in the Light: On Images and Things. London.
 • Kłoskowska, A. (1980). Kultura masowa: krytyka i obrona. Warszawa.
 • Kuźma, E. (1997). Literatura popularna a literatura wysokoartystyczna. In J.A. Choroszy, W. Głowala, J. Łukasiewicz, J. Miodek, T. Żabski (eds.), Słownik literatury popularnej. Wrocław.
 • MacDonald, D. (1957). A theory of mass culture. In B. Rosenberg, D. White (eds.), Mass Culture. Glencoe.
 • MacDonald, D. (1960). Masscult and Midcult. Partisan Review, 2.
 • Melosik, Z. (2010). Pedagogika kultury popularnej. In: B. Śliwerski (ed.), Pedagogika. Subdyscypliny i dziedziny wiedzy o edukacji. Vol. 4. Gdańsk.
 • Melosik, Z. (1995). Postmodernistyczne kontrowersje wokół edukacji. Toruń – Poznań.
 • Ratajczak, Z. (1992). Podmiotowość człowieka. Szanse rozwoju i zagrożenia. Katowice.
 • Sowa, J. (2011). Odpowiedzialność i zaufanie w procesie wychowania dzieci i młodzieży. In K. Denek, A. Kamińska, W. Kojs, P. Oleśniewicz (eds.), Edukacja jutra. Aksjologia, innowacje i strategia rozwoju. Sosnowiec.
 • Strinati, D. (1998). Wprowadzenie do kultury popularnej. Poznań.
 • Trzewicarz, A. (2014). Exploring Liquid Modern Era Phenomena in Selected Novels of Nick Hornby. The unpublished doctoral dissertation. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
 • Worpole, K. (1983). Dockers and Detectives. Popular Reading, Popular Writing. London.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-97412741-f218-4caa-9ae2-3623a6854e85
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.