Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 1 | 135-148

Article title

Problematyka czeska w badaniach polskich historyków XIX wieku (stan obecny i perspektywy)

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

Keywords

Year

Issue

1

Pages

135-148

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Jagielloński

References

 • Kopie korespondencji J. Lubomirskiego i V. Štulca, Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, rkps nr 5741.
 • Korespondencja Tadeusza Kowalskiego z Janem Rypką i Bedřichem Hroznym, oprac. E. Dziurzyńska, M. Ďurčanský, P. Kodera, Kraków 2007.
 • Baron R., Česko/československo-polské vztahy v moderních dĕjinach v zahraniční histo­riografii (stav bádání na počátku 21. století), [w:] J. Pánek a kolektiv, České dĕjiny v současné zahraniční historiografii, Pardubice–Praha–Ústí nad Labem 2008, s. 119–136.
 • Baron R., Dorobek czeskiej historiografii na polu badań nad dziejami Polski okresu zaborów, [w:] R. Baron, Między Polską a Czechami. W optyce historyka z Brna, Toruń 2009.
 • Baron R., Wza­jemne stosunki u progu nowoczesności. Stan badań na początku XXI wieku, [w:] R. Baron, Między Polską a Czechami. W optyce historyka z Brna, Toruń 2009.
 • Binder H., Galizien in Wien. Parteien, Wahlen Fraktionen und Abgeordneten im Über­gang zur Massenpolitik, Wien 2005.
 • Binder H., Polen, Ruthenen, Juden. Politik und Politiker in Galizien 1897–1918, Teil 1–2, Wien 1997.
 • Busz­ka J., Polacy w parlamencie wiedeńskim 1848–1918, Warszawa 1996.
 • Chlebowczyk J., Powojenny dorobek historiografii polskiej w zakresie stosunków polsko­-czeskich i słowackich w XIXXX wieku (po r. 1945), „Sobótka” 1961, R.16, nr 1, s. 25–26.
 • Чехи в Галичині. Біограчний довідник. Уклдали О. Дрбал, М. Кріль, А. Мо­торий, В. Моторий, Е. Топінкa. Загальна редакція Е. Топінки, Львів 1998.
 • Fasora L., Svobodný občan ve svobodné obci? Občanské elity a obecní samospráva města Brna 1851–1914, Brno 2007.
 • Giza A., Stosunki polsko-czeskie 1795–1920, Szczecin 1993.
 • Grečenková M., Střet tradičního s moderním? Český snĕm, vláda a společnost v letech 1740–1848, [w:] Sejm czeski od czasów najdawniejszych do 1913 roku. Praca zbiorowa pod re­dakcją naukową M. J. Ptaka, Opole 2000, s. 69–86.
 • Gruchała J., Koło Polskie w au­striackiej Radzie Państwa wobec kwestii czeskiej i Śląska Cieszyńskiego (1879–1899,) Wrocław 1982.
 • Gruchała J., Polskie badania nad dziejami Czech i stosunków polsko-czeskich w XIX i na początku XX w. (do 1920 r.), [w:] Česká polonistika a polská bohemistika. Polonistické studie v České republice a bohemistické studie v Polské republice v posledních třiceti letech. Historické a fi­lologické obory. Polskie badania bohemistyczne i czeskie badania polonistyczne w ostatnim trzy­dziestoleciu. Nauki historyczne i filologiczne, Redakce sborníku M. Myška a R.Gład­kiewicz, Praha 1995, s. 241.
 • Gruchała J., Tomasz G. Masaryk, Wrocław 1996.
 • Hostička V., Spolupráce Čechů a haličských Ukrajinců v letech 1848–1849, „Rozpravy Československé Akademie Věd”, Řada společenských věd, Ročník 75, Sešít 12, Praha 1965
 • Jasiński Z., Rędziński K., Polscy uchodźcy i polskie szkoły w Czechach i na Morawach w czasie I wojny światowej, Opole 1995.
 • Jaworski R., Die Tschechen als Vorbilder der Polen unter preussischer Herrschaft: Paral­lele oder Paradigma?, [w:] Die böhmischen Länder zwischen Ost und West Festschrift für Karl Bosl zum 75. Geburtstag, Herausgegeben von Ferdinand Seibt, München 1983, s. 175–183;
 • Jaworski R., Handel und Gewerbe im Nationalitätenkampf. Studien zur Wirtschaftsgesinnung der Polen in der Provinz Posen (1871–1914), Göttingen 1986, s. 146–152.
 • Jaworski R., Samomodernizacja w warunkach wielonarodowościowego mocarstwa. Przy­kład czeski w XIX w., [w:] Samomodernizacja społeczeństw w XIX w. Irlandczycy, Czesi, Polacy. Pod redakcją L. Trzeciakowskiego i K. Makowskiego, Poznań 1999, s. 47–63.
 • Jaworski R., „Swój do swego”. Studium o kształ­towaniu się zmysłu gospodarności Wielkopolan 1871–1914. Przekład opracował i posłowiem opatrzył W. Molik, Poznań 1998, s. 206–214.
 • Kladiwa P., Obecní výbor Moravské Ostravy 1850–1913. Komunální samospráva průmy­slového města a její představitelé. Ostrava 2004.
 • Kozik J., Między reakcją i rewolu­cją. Studia z dziejów ukraińskiego ruchu narodowego w Galicji w latach 1848–1849, Kraków 1975.
 • Kozik J., Ukraiń­ski ruch narodowy w Galicji w latach 1830–1848, Kraków 1973.
 • Krafl P., Řezník M., Valentia J., Czeska polonistyka historyczna w latach 1990–2000, „Kwartalnik Historyczny” 2002, t. 109, z. 4, s. 81–82.
 • Кріль М., Чехи в освітньому і культурному житті Львова друга половина XVIII – початок XIX ст., [w:] Po­lacy w Czechach. Czesi w Polsce X–XVIII wiek, red. H. Gmiterek, W. Iwańczak, Lublin 2004, s. 121–129.
 • Luft R., Parlamentarische Führungsgruppen und politische Strukturen in der tschechischen Gesellschaft. Tschechische Abgeordnete und Parteien der österreichischen Reichsrats, München 2010.
 • Majewski P. M., Historiografia polska na temat dziejów Czech i Czechosłowacji w XIX i XX wieku, [w:] Česká polonistika a polská bohemistika na přelomu století, Redakce M. Borák a R. Gładkiewicz, Praha 2009, s. 131–156.
 • Majew­ski P. M., „Niemcy sudeccy” 1848–1948. Historia pewnego nacjonalizmu, Warszawa 2007.
 • Macůrek J., Čechové a Poláci v minulosti (Dosadavní stav výzkumu [po r. 1945] a další úkoly), „Slezský sborník” 1959, t. 57, s. 480–496.
 • Macůrek J., Czesi a Polacy w przeszłości. Stan badań po r. 1945 i postulaty na przyszłość, „Kwartalnik Historyczny” 1960, t. 67, nr 2, s. 329–349.
 • Molik W., Die tschechische Nationalbewegung aus grosspolnischer Sicht 1848–1914, [w:] Polen und die böhmischen Länder im 19. und 20. Jahr­hundert. Politik und Gesellschaft im Vergleich. Vorträge der Tagung des Collegium Carolinum in Bad Wiessee vom 15. bis 1. November 1991. Herausgegeben von Peter Heumos, München 1997.
 • Molik W., Inteligencja polska w Poznańskiem w XIX i początkach XX wieku, Poznań 2009.
 • Molik W., Velkopolané a české národní hnutí v 19. a počátkem 20. Století, „Kyděj” 2004, nr 2, s. 31–43.
 • Molik W., Wielkopolanie wo­bec czeskiego ruchu narodowego w XIX i na początku XX wieku, [w:] Problemy narodowościo­we Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku. Księga pamiątkowa dla Profesora Przemysława Hausnera, red. A. Czubiński, P. Okulewicz, T. Schramm, Poznań 2002, s. 119–133.
 • Orłoś Z. T., Czeskie odrodzenie narodowe i językowe, Kraków 2000.
 • Pešina J., Czeski ruch narodowy w latach 1867–1873 w opinii „Dziennika Poznańskiego”, „Kronika Miasta Poznania. Raptularz poznański” 2003, s. 87–97.
 • Pijaj S., Mezi Slezskem a Haličí. Jerzy Cienciała jako posla­nec do říšské rady, „Časopis Matice moravské” 2010, R. CXXIX, č. 1, s. 79–98.
 • Pijaj S., Problém spolupráce českých a polských poslanců ve vídeňské říšské radě v letech 1874–1879, [w:] Historik na Moravě. Profesoru Jiřímu Malířovi, předsedovi Matice moravské a vedoucímu Historického ústavu FF MU, věnují jeho kolegově, přátelé a žáci k šedesátinám. K vydání připravili Hana Ambrožová, Tomáš Dvořák, Bronislav Chocholáč, Libor Jan a Pa­vel Pumpr, Brno 2009, s. 396–397.
 • Pańko G., Tematyka czeska w najnowszej historiografii polskiej, [w:] Od rywalizacji do współpracy. Relacje polsko-czeskie w badaniach młodych historyków z Polski i Republiki Cze­skiej, red. D. Dąbrowski, Wrocław 2003, s. 9–15.
 • Pokludova A., Formování inteligence na Moravě a ve Slezsku 1857–1910, Opava 2008.
 • Pokludova A., Obecní rada Opavy 1850–1912, Opava 2007.
 • Št’astný V., Stav polonistických studií v ČR v historiografii novověku. Část 1: Od pol. 18. stol. do roku 1848, [w:] Česká polonistika a polská bohemistika na přelomu století, Redakce M. Borák a R. Gładkiewicz, Praha 2009, s. 51–52.
 • Tarajło-Lipowska Z., Męczennik czeskiej prawdy. Karel Havlíček Borovský, Wrocław 2000
 • Tobjański Z., Czesi w Polsce, Kraków 1994.
 • Valenta J., Dějiny Polska v 19.-20. století a česká historiografie, „Slovanské historické studie” 2001, 27, s. 60–61.
 • Velek L., Český zemský snĕm v le­tech 1848–1913. Jeho charakter a hlavní rysy, [w:] Sejm czeski od czasów najdawniejszych do 1913 roku. Praca zbiorowa pod re­dakcją naukową Mariana J. Ptaka, Opole 2000, s. 87–101.
 • Vykoukal J., Co przyciągało i przyciąga czeskich historyków do nowożytnych i najnowszych dzie­jów Polski? [w:] „O nas bez nas”. Historiografia Polski w historiografiach obcojęzycznych. Mo­deratorzy: W. Molik, H. Żaliński, Poznań 2007, s. 222–224.
 • Wereszycki H., Rola Polaków w monarchii habsburskiej, „Małopolskie Studia Historycz­ne” 1966, t. 9, z. 3–4, s. 35–53.
 • Wisłocki W. T., Jerzy Lubomirski 1817–1872, Lwów 1928.
 • Wróbel W., Troska Biskupa Adama Sapiehy o wysie­dlonych uchodźców w latach 1914–1916, Kraków 1999.
 • Žáček V., Ze styků Čechů a západních Ukrajinců v revolučních letech 1848 a 1849, [w:] Z dejín československo-ukrajinských vzťahov. Slovanské štúdie I, Bratislava 1957, s. 351– –374.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-974d0e68-06a5-4a99-9294-70002895acb6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.