Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 222 | 166-181

Article title

Restrukturyzacja zatrudnienia w procesach wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa energetycznego przyszłości

Content

Title variants

EN
Restructuring of employment in the growing competitiveness of the energy company of the future

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przeobrażenia sektora energetycznego w Polsce wynikające z unijnej polityki energetycznej, priorytetów rządowych programów restrukturyzacji oraz zmian organizacyjno-własnościowych w powiązaniu z postępem techniki i informatyzacją, determinują kształt funkcji personalnej oraz zmiany w obszarze zatrudnienia. Artykuł koncentruje się na zagadnieniu nowego spojrzenia na istotę restrukturyzacji zatrudnienia w procesach budowania konkurencyjności przedsiębiorstwa energetycznego przez pryzmat działań związanych w kreowaniem inteligentnego i odpowiedzialnego społecznie przedsiębiorstwa przyszłości, posiadającego unikalny kapitał ludzki cechujący się innowacyjnością i przedsiębiorczością, stanowiący o osiąganiu przewag na konkurencyjnym rynku energii. Celem artykułu jest analiza i ocena wybranych czynników umożliwiających i będących siłą napędową restrukturyzacji oraz identyfikacja sposobów jej realizacji.
EN
The transformation of the energy sector in Poland resulting from the EU’s energy policy, priorities of the government restructuring programmes as well as organizational and ownership changes related to technological progress and increasing computerization determine the shape of personal functions and changes in terms of employment. This paper focuses on a new approach to the nature and role of employment restructuring in the process of building the energy company’s competitiveness through the prism of energy-related activities in creating smart and socially responsible enterprises of the future, having a unique, innovative and entrepreneurial human capital that plays a decisive role in achieving competitive advantage in the energy market. The aim of the paper is to analyze and evaluate selected factors that induce and are the driving force behind the restructuring of employment in the energy sector, and to identify ways of the implementation of the restructuring process.

Year

Volume

222

Pages

166-181

Physical description

Contributors

References

 • Barney J.B. (1996), Gaining and Sustaining Competitive Advantage, Addison Wesley Publishing Company, New York.
 • Barro R.J. (1999), Human Capital and Growth in Cross-Country Regressions, “Swedish Economic Policy Review”, Vol. 6, No. 2.
 • Borowiecki R., red. (2003), Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych, Difin, Warszawa.
 • Borowiecki R., Wysłocka E. (2012), Analiza ekonomiczna i ocena ekspercka w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 • Boyett J., Boyett J. (2000), The Guru Guide: The Best Ideas of the Top Management Thinkers. Wiley, New York.
 • Bratnicki M. (1997), Strategiczna reorientacja dla budowania konkurencyjności przedsiębiorstwa wokół wiedzy [w:] Borowiecki R. (red.), Restrukturyzacja a konkurencyjność. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej: Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku, WAE, Kraków.
 • Bratnicki M. (1998), Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie, WAE, Katowice.
 • Brzóska J. (2007), Modele strategiczne przedsiębiorstw energetycznych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • Brzóska J., Pyka J. (2011), EU Regulations and Dynamics of Changes in Logistics System Architecture in Power Engineering, “Total Logistic Management”, No 4.
 • Chan K.W., Mauborgne R. (2007), Strategia błękitnego oceanu [w:] Jankowski W.B.,Wolna M. (red.), Sekrety skutecznych strategii, Harvard Business Review Polska,Warszawa.
 • Dźwigoł H. (2010), Podejście systemowe w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa,Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • Flis A., Mos M., Zacharzewski A. (2002), Outplacement – program ułatwiania zmianypracy dla zwalnianych pracowników, AKADE, Kraków.
 • Gorynia M. (2010), Konkurencyjność w ujęciu mikroekonomicznym [w:] Gorynia M., ŁaźniewskaE. (red.), Kompendium wiedzy o konkurencyjności, WN PWN, Warszawa.
 • Grudzewski H., Hejduk I. (2001), Projektowanie systemów zarządzania, Difin, Warszawa.
 • Hamel G. (2002), Leading the Revolution, HBSP, Boston, MA.
 • Husted B.W., Allen D.B. (2011), Toward a Model of Corporate Social Strategy Formulation,Academy of Management Conference, Washington.
 • Irving P., Nevala A.M. (2007), The Employment Impact of Opening of Electricity andGas Markets, ECOTEC, Brussels.
 • Jabłoński A. (2013), Modele zrównoważonego biznesu w budowie długoterminowejwartości przedsiębiorstw z uwzględnieniem ich społecznej odpowiedzialności, Difin,Warszawa.
 • Jshapara A. (2006), Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa.
 • Kopeć J., Piwowarczyk J. (2004), Outplacement w procesie racjonalizacji zatrudnieniaw firmie, WAE, Kraków.
 • Kurtyka M. (2013), Od restrukturyzacji do modernizacji, CeDeWu, Warszawa.
 • Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A., red. (2005), Restrukturyzacja organizacjii zasobów kadrowych przedsiębiorstwa, OE, Kraków.
 • Makaruk P. (2008), Stan i kierunki postępującej transformacji polskiego sektora elektroenergetycznego[w:] Chocholski A., Krawiec F. (red.), Zarządzanie w energetyce,Difin, Warszawa.
 • Malara Z. (2006), Przedsiębiorstwa w globalnej gospodarce, WN PWN, Warszawa.
 • Osterman P. (2000), Work Reorganization in an Era of Restructuring, “Industrial andLabor Relations Review”, Vol. 53, No 2.
 • Rogovsky N., Ozoux P., Esser D., Marpe T., Broughton A. (2005), Restructuring forCorporate Success: A Socially Sensitive Approach, ILO, Geneva.
 • Ruthovitz J., Atherto A. (2009), Energy Sector Jobs to 2030: A Global Analysis, University of Technology, Sydney.
 • Rybak M. (2003), Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, Poltex, Warszawa.
 • Skawińska E., red. (2002), Konkurencyjność przedsiębiorstw, nowe podejście, WNPWN, Warszawa-Poznań.
 • Sobczyk G. (2006), Strategie konkurencji małych i średnich przedsiębiorstw, WydawnictwoUniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Stankiewicz M.J. (2005), Konkurencyjność przedsiębiorstwa, TNOiK, Toruń.
 • Werther W.B., Chandler D. (2006), Strategic Corporate Social Responsibility, Thousand Oaks, London.
 • [www 1] http://www.deloitte.com (dostęp: 9.08.2014).
 • [www 2] http://www.enea.pl (dostęp: 26.07.2014).
 • [www 3] http://www.energa.pl (dostęp: 26.07.2014).
 • [www 4] http://www.nik.gov.pl/plik/id,70,vp70.pdf (dostęp: 31.07.2014).
 • [www 5] http://www.pge.pl (dostęp: 26.07.2014).
 • [www 6] http://www.stat.gov.pl (dostęp: 02.08.2014).
 • [www 7] http://www.tauron-pe.pl (dostęp: 26.07.2014).
 • [www 8] http://www.wynagrodzenia.pl (dostęp: 10.08.2014).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9751a84a-5cc9-470e-9fa8-ff0cfbd42f36
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.