Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | XCIX | 43-61

Article title

Judicial Dialogue on the ECB’s OMT Decision: From Autopoietic Discourse to Legal Leveraging

Content

Title variants

PL
Orzecznictwo dotyczące decyzji EBC w sprawie OMT: między autopoezą a zastosowaniem dźwigni prawnej

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The present contribution looks into selected aspects of the Bundesverfassungsgericht’s request for a preliminary ruling regarding the European Central Bank’s OMT Decision of September 2012 and the subsequent ruling in that regard by the Court of Justice of the EU (CJEU). The author focuses not exclusively on the legal and economic ramifications of the judicial dialogue between the German court and the CJEU on the ECB’s OMT programme, but attempts to foreground political and societal anchoring behind the argumentation developed by both Courts. The main contention of this paper is that the instances of legal leveraging eminent in the CJUE’s jurisprudence stem from the mismatch between the ‘conventional’ legal reading of relevant provisions on the economic and monetary union on the one hand and most recent developments in EU/Eurozone economic governance, notably in response to the economic crisis, on the other. The author also points out that by its OMT Decision the ECB effected a qualitative change in the function it has vis-à-vis bondholders, namely, given the restrains of EU law, that of shadowing a lender of last resort.
PL
Niniejszy artykuł przybliża wybrane aspekty pytania prejudycjalnego skierowanego do Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) przez Niemiecki Trybunał Konstytucyjny (Bundesverfassungsgericht) dotyczącego decyzji Europejskiego Banku Centralnego z września 2012 roku w sprawie bezwarunkowych transakcji monetarnych Eurosystemu na wtórnych rynkach obligacji skarbowych (decyzja w sprawie OMT), jak też późniejsze orzeczenie TSUE w tym zakresie. Autorka omawia prawno-ekonomiczne aspekty dialogu między niemieckim sądem i TSUE w sprawie programu OMT, zwracając jednocześnie uwagę na polityczno-społeczne uwarunkowania wykładni prawa sformułowanej w argumentacji obydwu sądów. Główną tezą artykułu jest twierdzenie, iż zastosowanie dźwigni prawnej (legal leveraging) w argumentacji sformułowanej przez TSUE wynika z rozbieżności pomiędzy „tradycyjną” wykładnią przepisów dotyczących unii gospodarczej i walutowej a stale zmieniających się realiów zarządzania gospodarczego w UE/strefie euro, w szczególności w odpowiedzi na kryzys gospodarczy. Autorka akcentuje ponadto jakościową zmianę w funkcji EBC wobec posiadaczy obligacji skarbowych w efekcie decyzji OMT. W percepcji tych ostatnich EBC będzie funkcjonował jako de facto pożyczkodawca ostatniej instancji, jednakże, zważywszy na ograniczenia wynikające z obecnie obowiązującego prawa UE, EBC będzie pełnił tę funkcję jedynie nieoficjalnie.

Year

Volume

Pages

43-61

Physical description

Dates

published
2016

Contributors

 • Institute of Social and Humane Sciences, Faculty of Finance and Management, WSB University in Wroclaw

References

 • Beukers Thomas W., Reestman Jan-Herman, On Courts of Last Resort and Lenders of Last Resort, European Constitutional Law Review 2015/11/2, pp. 227–238.
 • Borger Vestert, Outright Monetary Transactions and the stability mandate of the ECB: Gauweiler, Common Market Law Review 2016/53/1, pp. 139–196.
 • Claes Monica, Reestman Jan-Herman, The Protection of National Constitutional Identity and the Limits of European Integration at the Occasion of the Gauweiler Case, German Law Journal 2015/16/4, pp. 917–970.
 • Eijsbouts Willem T., Reestman Jan-Herman, The Dance of Justice, European Constitutional Law Review 2013/9/1, pp. 1–6.
 • Fabbrini Federico, After the OMT Case: The Supremacy of EU Law as the Guarantee of the Equality of the Member States, German Law Journal 2015/16/4, pp. 1003–1024.
 • Haratsch Andreas, Koenig Christian, Pechstein Matthias, Europarecht, 8th edition, Mohr Siebeck Tübingen 2012.
 • Jestaedt Matthias, Lepsius Oliver, Möllers Christoph, Schönberger Christoph, Das entgrenzte Gericht. Eine kritische Bilanz nach sechzig Jahren Bundesverfassungsgericht, Suhrkamp, Berlin 2011.
 • Panfil Przemysław, Polityka monetarna a rynek rządowych papierów dłużnych w strefie euro, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia 2013/47/3, pp. 477–486.
 • Payandeh Mehrdad, Constitutional Review of EU Law after Honeywell: Contextualizing the Relationship between the German Constitutional Court and the EU Court of Justice, Common Market Law Review 2011/48/1, pp. 9–38.
 • Peers Steve, Costa Marios, Court of Justice of the European Union (General Chamber), Judicial review of EU Acts after the Treaty of Lisbon; Order of 6 September 2011, Case T-18/10 Inuit Tapiriit Kanatami and Others v. Commission&Judgment of 25 October 2011, Case T-262/10 Microban v. Commission, European Constitutional Law Review 2012/8/1, pp. 82–104.
 • Pronobis Michał, Czy Europejski Bank Centralny uratuje strefę euro?, Analiza natolińska 2013/9(68), pp. 1–14.
 • Rams Michał, Obowiązek skierowania pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości w kontekście rozumienia pojęcia „sądu krajowego, którego orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu” na tle przepisów polskiej procedury karnej, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2013/3, p. 103–119.
 • Recommendations to national courts and tribunals in relation to the initiation of preliminary ruling proceedings, OJ C 338, 6.11.2012, p. 1–6, available at: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32012H1106%2801%29; access: 14.09.2015.
 • Reestman Jan-Herman, Eijsbouts Willem T., Watching Karlsruhe/Karlsruhe Watchers, European Constitutional Law Review 2012/8/3, pp. 367–374.
 • Rules of Procedure of the Court of Justice of the EU of 25 September 2012 [OJ L 265 of 29.9.2012], as amended on 18 June 2013 [OJ L 173 of 26.6.2013, p.65].
 • Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank, available at: https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/en_statute_2.pdf; access: 14.10.2015.
 • Tomuschat Christian, Der Streit um die Auslegungshoheit: Die Autonomie der EU als Heiliger Gral, Europäische Grundrechte Zeitschrift (EuGRZ) 2015/5–8, pp. 133–139.
 • Tuori Kaarlo, Tuori Klaus, The Eurozone Crisis. A Constitutional Analysis, Cambridge University Press, New York 2014.
 • Wendel Mattias, Exceeding Judicial Competence in the Name of Democracy: The German Federal Constitutional Court’s OMT Reference, European Constitutional Law Review 2014/10/2, pp. 263–307.
 • Wyplosz Charles, ECB’s Outright Monetary Transactions, Note for the EP’s Committee on Economic and Monetary Affairs, 2012, the document available at:
 • www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201210/20121004ATT52939/20121004ATT52939EN.pdf; access: 2.11.2015.
 • Case Law:
 • BVerfG’s judgment 2 BvR 2134/92 of 12 October 1993, BVerfGE, 89, 155 – Maastricht.
 • BVerfG judgment 2 BvE 2/08 of 30 June 2009, BVerfGE, 123, 267 – Lissabon.
 • BVerfG’s order 2BvL 52/71 of 29 May 1974, BVerfGE 37, 271 – Solange I.
 • BVerfG’s order 2BvR 197/83 of 22 October 1986, BVerfGE 73, 339 – Solange II.
 • BVerfG’s order 2 BvR 1390/12 of 12 September 2012 – Organstreit proceedings, available in English at: http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/EN/2012/09/rs20120912_2bvr139012en.html; access: 19.09.2015.
 • BVerfG’s order 2 BvR 2728/13 et al. OMT, [order for reference] of 14 January 2014, available in English at: www.bundesverfassungsgericht.de/en/decisions/rs20140114_2bvr272813en.html; access: 14.09.2015.
 • BVerfG’s order 2 BvR 2661/06 of 06 July 2010, available in English at: http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/EN/2010/07/rs20100706_2bvr266106en.html; access: 16.10.2015.
 • CJEU, Case 29/68, Judgment of 24 June 1969, Milch-, Fett- und Eierkontor/Hauptzollamt Saarbrücken ECR 1969 p. 165.
 • CJEU, Case C-62/14, Peter Gauweiler and Others v. Deutscher Bundestag, 16 June 2015, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62014CC0062; access: 10.10.2015.
 • CJEU, Case 370/12 of 27 Nov. 2012, Thomas Pringle v Government of Ireland, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:62012CJ0370&from=EN; access: 10.10.2015.
 • CJEU, Opinion 2/13 of 18 December 2014 on the compatibility of the draft agreement on the accession of the EU to the ECHR, available at: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160929&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=837708; access: 7.04.2016.
 • Opinion of Advocate General Cruz Villalón of 14 January 2015, available at: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=161370&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=249355; access: 4.04.2016.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2005 r., K 18/04 [Judgment of the Polish Constitutional Court of 11 May 2005, K 18/04].
 • Websites:
 • http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:l14552; access: 14.09.2015.
 • http://www.efsf.europa.eu/about/index.htm; access: 20.09.2015.
 • http://www.esm.europa.eu/index.htm; access: 20.09.2015.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0081-6841

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-975a4e7e-3f7b-41f2-8c88-5d3af1381ff4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.