Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2020 | 46 | 1 | 249-264

Article title

POLISH AND UKRAINIAN ATTITUDES TOWARDS CLIMATE CHANGE. A COMPARATIVE ANALYSIS

Content

Title variants

PL
POSTAWY WOBEC ZMIAN KLIMATU W POLSCE I UKRAINIE. ANALIZA PORÓWNAWCZA

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The article discusses the chosen aspects of Poles’ and Ukrainians’ attitudes towards climate change. For this purpose, the authors refer to the existing data, i.e., nation-wide studies conducted in Poland and Ukraine regarding the level of knowledge about climate change and the behaviour declared in relation to this change. The discussed issue was set within the spectrum of geopolitical processes and scientific forecasts concerning it. When it comes to the theoretical sphere, the issue was set within the concepts of attitudes and arguments concerning the new geological epoch, i.e., the Anthropocene. The overview of the existing data allows for coming to the conclusion that there are no comparative data from international studies in which both countries participated. One of the most frequently used tools for forming opinions on environmental change is Eurobarometer, in which Ukraine does not participate. The shortage of comparative data results in difficulties with equivalence of the conducted analysis. The presented results meet the temporal and topical rigor, and are one of the first attempts at recreating social attitudes towards climate change in both countries.
PL
W artykule ukazano wybrane aspekty postaw Polaków i Ukraińców wobec zmian klimatycznych odwołując się do danych zastanych – badań ogólnopolskich i ogólnoukraińskich dotyczących poziomu wiedzy o kwestiach zmian klimatu i deklaratywnych zachowań dotyczących tych zmian. Omawiana problematyka została ulokowana w spektrum procesów geopolitycznych i prognoz naukowych w tym zakresie. W wymiarze teoretycznym zaś – w obrębie koncepcji postaw i sporów związanych z nową epoką geologiczną – antropocenem. Przegląd danych zastanych pozwala sformułować wniosek, iż nie mamy do dyspozycji danych porównawczych, pochodzących z badań międzykrajowych, w których uczestniczyłyby oba kraje. Jednym z najczęściej wykorzystywanych narzędzi do budowania klimatu opinii w obszarze środowiska jest Eurobarometr, w którym to badaniu nie uczestniczy Ukraina. Brak badań porównawczych powoduje trudności z ekwiwalencją dokonywanych analiz. Prezentowane wyniki spełniając rygor temporalny i tematyczny stanowią jedną z pierwszych prób odtworzenia postaw społecznych odnośnie spraw klimatycznych w obydwu krajach.

Journal

Year

Volume

46

Issue

1

Pages

249-264

Physical description

Contributors

author
 • University of Zielona Góra
author
 • University of Zielona Góra
 • Lviv State University of Life Safety

References

 • Balcer A. (2019), Starszy brat czy strategiczny partner? Polityka Polski wobec Ukrainy po akcesji do Unii Europejskiej, [in:] Europa 15 lat w Unii Europejskiej, http://ineuropa.pl/in15/starszy-brat-czy-strategicznypartner.
 • Bińczyk E. (2018), Epoka człowieka. Retoryka i marazm antropocenu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Blewitt J. (2015). Understanding Sustainable Development, Routledge London, New York.
 • Bohner G., Wanke M. (2004), Postawy i zmiany postaw, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Domański B. (1989), Przestrzeń a postawy społeczne – wybrane zagadnienia, [in:] Przegląd Geograficzny, vol. LXI, part. 4, pp. 423-439.
 • Fink A. (2013), Conducting research literature reviews: From the Internet to paper, SAGE Publications, Los Angeles.
 • Jędraszyk K. (ed.) (2016), Społeczeństwo i kultura Ukrainy. Ćwierćwiecze przemian (1991-2016), https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/ 10593/19062/1/Spo\%C5\%82eczenstwo\%20i\%20kultura\%20Ukrainy. pdf
 • Johnston M. P. (2014), Secondary Data Analysis: A Method of which the Time Has Come. “Qualitative and Quantitative Methods in Libraries”, Vol. 3, pp. 619-626.
 • Kawałko B. (2011), Wybrane problemy polsko -ukraińskiej współpracy transgranicznej, “Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, 2(24).
 • Kundzewicz Z. (2011), Zmiany klimatu, ich przyczyny i skutki – obserwacje i projekcje, Landform Analysis, 15, pp. 39-49.
 • Mądrzycki T. (1977), Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 • Marody M. (1976), Sens teoretyczny a sens empiryczny pojęcia postawy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Rokicka E., Woźniak A. (2016), W kierunku zrównoważonego rozwoju. Koncepcje, interpretacje, konteksty, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Smith M. S. (1967), The Personal Setting of Public Opinions, [in:] ed. M. Fishbein, Readings in Attitude Theory and Measurement, New York.
 • Zimbardo P. G., Leippe M. R. (2004), Psychologia zmiany postaw i wpływu społecznego, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-976bba64-535b-4f31-9851-5920654367c8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.