PL EN


2012 | 3 | 2 | 183-189
Article title

Týmová práce při tvorbě multimediální a interaktivní učebnice

Authors
Content
Title variants
EN
Teamwork for the creation of the multimedia and interactive textbook
PL
Praca zespołowa przy opracowywaniu multimedialnego i interaktywnego podręcznika
Languages of publication
CS EN PL
Abstracts
CS
Autor se v článku zabývá problematikou tvorby multimediálních učebnic z hlediska týmové práce realizačního týmu. Zaměřuje se zejména na zvyšování efektivity práce a skupinovou soudržnost. Uvádí teoretická východiska týmové práce, která aplikuje na specifickou skupinu editorů učebnice. Autor definovaným rolím v týmu přiřazuje určité činnosti charakteristické pro editorský tým multimediální učebnice. Část článku je věnována důležitým rolím manažera týmu a týmového vůdce. Autor dále upozorňuje na oblibu a specifika virtuálních týmů.
EN
This article deals with the creation of the multimedia textbooks in terms of the teamwork. It focuses mainly on the improving work efficiency and group cohesion. Author gives the theoretical solutions of the teamwork and applies them to a specific group of the textbook editors. The author assigns the activities characteristic for the editorial team to the defined roles. One part of the article deals with the important roles of team manager and team leader. Author also highlights the popularity of the virutal teams and their specifics.
PL
W artykule poruszane są kwestie związane z opracowywaniem podręczników multimedialnych w warunkach pracy zespołowej. Skupia się ona głównie na poprawie efektywności pracy i spójności grupy. Autor proponuje teoretyczne rozwiązania zarządzania pracą w grupie w odniesieniu do określonej grupy wydawców podręczników. Przypisuje charakterystyczne działania dla poszczególnych członków zespołu redakcyjnego. W artykule zwrócono takŜe uwagę i opisano specyfikę popularnych w ostatnim czasie tzw. virtual zespołów.
Year
Volume
3
Issue
2
Pages
183-189
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
author
References
  • Adair J. (1994), Vytváření efektivních týmů, 1 vyd., Praha: Management Press, ISBN 80-85603-70-5.
  • Belbin M. (1981), Týmové role, Online: http://www.belbin.cz/index.php?location=tym_popis
  • Ceithamr V., Dědina J. (2010), Management a organizační chování, Praha: Grada.
  • Čadilová O. (2009), Tým zásady týmové práce, profesionální chování, Online: www.szsmb.cz/admin/upload/sekce_materialy/Tým.pdf
  • Hayes N. (2005), Psychologie týmové práce. Strategie efektivního vedení týmu, Praha: Portál.
  • Nunes C.A.A., Gaible E. (2002), Development of multimedia materials [in:] Technologies for Education, Academy for Educational Development, Washington DC, ISBN 0-89492-112-6.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-976bfd46-95ed-472e-a5d0-e687d0354c8b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.