Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 3(20) | 92-112

Article title

Funkcjonowanie dorosłych osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną – poglądy rodziców

Authors

Content

Title variants

EN
Functioning of adults with profound intellectual disability – the views of parents

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Poglądy rodziców na temat wybranych aspektów dorosłego życia osób z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością stanowią główny wątek niniejszego opracowania. Proces wychowania i stymulowania do rozwoju oraz prospołecznych, samodzielnych aktywności powinien być stałą formą oddziaływania wobec dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zebrane wyniki badań ukazują spektrum zachowań i poglądów rodziców w zakresie udziału ich dorosłych dzieci w środowisku otwartym oraz rodzinno- domowym. Ponadto zasygnalizowano tutaj stan samopoczucia rodziców, którzy na co dzień podejmują radości i trudy funkcjonowania wokół niepełnosprawności swoich dorosłych dzieci.
EN
The parents’ views about certain aspects of adult life of people with moderate and profound disabilities are the main topic of this study. The process of education and stimulating the development and prosocial, independent activities should be a permanent form of influence on adults with intellectual disabilities. The collected results of the research show the spectrum of behaviour and the views of parents regarding the participation of their adult children in an open environment as well as in family and household. Moreover, the physical and mental state of parents, who every day decide to experience the good and bad sides of functioning around the disability of their adult children, has been signalled.

Year

Issue

Pages

92-112

Physical description

Dates

published
2016-10-21

Contributors

 • Uniwersytet Rzeszowski Zakład Pedagogiki Specjalnej Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Przemyślu

References

 • Baczała D., Niepełnosprawność intelektualna a kompetencje społeczne, Toruń, Wyd. Naukowe UMK, 2012
 • Borowska-Beszta B., Bartnikowska U., Stochmiałek J., Niepełnosprawność w rodzinie jako wartość dodana. Międzynarodowe andragogiczne badania nad rodzinami generacyjnymi, „Niepełnosprawność i Rehabilitacja” 2016, Nr 1
 • Chrzanowska I., Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności, Kraków, Impuls, 2015
 • Dorośli z niepełnosprawnością intelektualną w labiryntach codzienności. Analiza badań – krytyka podejść – propozycje rozwiązań, red. Cytowska B., Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011
 • Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, red. Obuchowska I., Warszawa, WSiP, 1991
 • Gumienny B., Kompetencje społeczne niepełnosprawnych wychowanków domów dziecka, Rzeszów, Wyd. UR, 2010
 • Kijak R., Seksualność człowieka z niepełnosprawnością intelektualną a rodzina, Warszawa, Wyd. Lekarskie PZWL, 2014
 • Kościelska M., Oblicza upośledzenia, Warszawa, PWN, 2000
 • Kościelska M., Odpowiedzialni rodzice. Z doświadczeń psychologa, Kraków, Impuls, 2011
 • Krzemińska D., Lindyberg I., Wokół dorosłości z niepełnosprawnością intelektualną. Teksty rozproszone, Kraków, Impuls, 2012
 • Minczkiewicz E., Dorosłość osób z zespołem Downa – oznaka dojrzałości i niezależności osobistej czy zniewolenia człowieka, „Rewalidacja” 2008, Nr 1
 • Niebrzydowski L., Psychologia wychowawcza. Samoświadomość, aktywność, stosunki interpersonalne, Warszawa, PWN, 1989
 • Ostrowska A., Badania nad niepełnosprawnością w Polsce, Warszawa, WSiP, 1994
 • Ostrowska A., Kompetencje społeczne osób niepełnosprawnych – bariery dorosłości, [w:] Dorosłość, niepełnosprawność, czas współczesny. Na pograniczach pedagogiki specjalnej, red. Rzedzicka K., Kobylańska A., Kraków, Impuls, 2003
 • Pisula E., Psychologiczne problemy rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju, Warszawa, Wydawnictwo UW, 1998
 • Sekułowicz M., Matki dzieci niepełnosprawnych wobec problemów życiowych, Wrocław, Wyd. UWr, 2000
 • Speck O., Osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Podręcznik do celów wychowawczych i edukacyjnych, Gdańsk, HARMONIA UNIVERSALIS, 2015
 • Szewczuk W., Psychologia, Warszawa, WSP, 1990
 • Twardowski A., Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych, [w:] Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, red. Obuchowska I., Warszawa, WSiP, 1995
 • Wyczesany J., Pedagogika upośledzonych umysłowo, Kraków, Impuls, 2004
 • Zaręba E., Badania empiryczne ilościowe i jakościowe w pedagogice, [w:] Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, red. Palka S., Kraków, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1998

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-7734

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-97817fad-28da-4c40-9d4f-b7fda482c434
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.