Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 1/2010 | 121-156

Article title

Wielopasmowa teoria resocjalizacji z udziałem społeczeństwa

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
System profilaktyki i probacji zwraca uwagę, iż dotychczasowa polityka w zakresie ograniczania przestępczości pozbawiona była funkcjonalnych i skutecznych związków osób naruszających porządek prawny z profesjonalnymi instytucja mi społecznymi, które mogły być pomocne w doprowadzeniu ich na właściwą drogę, a zatem sposób resocjalizacji zaczęto postrzegać jako ofertę więzi przestępców ze społeczeństwem, integracji społecznej, odbudowy więzirodzinnych, zdobywania wykształcenia i zatrudnienia, zabezpieczenia na dłuższy okres, znalezienie miejsca pracy na wolności. Działania takie powinny obejmować procedury skierowane na zmianę zachowania przestępców ale tak że na zmianę samoświadomości społecznej i reakcji otoczenia społecznego wobec osób naruszających porządek społeczny. Nadając kształt praktycz ny przedstawionej filozofii traktowania przestępców, główny nacisk kładzie się na jak największe wykorzystanie resocjalizacji wspierającej w otwartym społeczeństwie. Spowodowa ne jest to tym, iż in stytucje pomoc we, opiekuńcze, wychowawcze i terapeuty czne praktycznie nie mają dostępu do programów resocjalizacyjnych, profesjonalnej obsługi i publicz nego wsparcia. Dlatego program reso cjalizacyjny opierający się na społeczeństwie jest alternatywą dla resocjalizacji instytucjonalnej. Sprowadza się on do zorganizowania rzeczowych więzi pomiędzy sprawcą a społeczeństwem lokalnym, tj. prawdziwym zaangażowaniem przestępcy w powiązania lokalne, które wytwarzają dobra i usługi wymagane przez tę społeczność. Obejmują one edukację, zatrudnienie, rekreacje, działania socjalne i praktyki religijne. Aby umieścić program profilakty czny bądź działania probacyjne w kategorii resocjalizacji opartej na społeczeństwie, ważne wydaje się stwierdze nie zasadniczych więzi ze społeczno ścią lokalną. Istota tych więzi zależ na jest od częstotliwości, czasu ich trwania oraz jakości stosunków wśród wykonawców zadań, podopiecznych oraz społeczeństwa. Prawno-karnym wyrazem działań profilaktyczno-probacyjnych są sankcje probacyjne w postaci kar średniej mocy i karwolnościowych nakłada nych przez sąd na przestępcę powydaniu wyroku bez uprzedniego orzeczenia kary więzienia. System probacji ujmowany w formie zinstytucjonalizowanej pełni 3 funkcje tj.: opiekuńczą, kontrolną i zmiany społecznej. Funkcje te są realizowane przez kuratorów sądowych, osoby poddane probacji i społeczeństwo. Opieka społeczna sprowadza się do pracy kuratora sądowego metodą indywidualnych przy padków (caseworku) i ma na celu zaspokajanie potrzeb wychowawczych osób pod opiecznych celem do prowadzenia ich do poprawnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Keywords

Year

Issue

Pages

121-156

Physical description

Dates

published
2010-12-31

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2081-3767

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-978652d0-c1a8-4b22-9840-662a4ee20d9a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.