Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 8/II | 253-265

Article title

INWESTYCJE KOMUNALNE W KONTEKŚCIE JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW

Content

Title variants

EN
MUNICIPAL INVESTMENS IN THE CONTEXT OF RESIDENTS’ QUALITY OF LIFE

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Inwestycje komunalne są prowadzone na rzecz społeczności lokalnej i tej społeczności powinny służyć. Mogą one mieć bezpośredni i dostrzegalny wpływ na podniesienie jakości życia, a także pośredni – wzrost wpływów budżetowych. Napływ środków unijnych spowodował aktywizację samorządów, które prowadziły jednocześnie kilkanaście dużych inwestycji. Powodowało to utrudnienia w życiu mieszkańców oraz niejednoznaczną ocenę działań władz gminy. Opracowanie prezentuje wyniki badań przeprowadzonych na 100-osobowej próbie mieszkańców Redy. W badaniach skoncentrowano się na subiektywnym odczuciu wpływu inwestycji na jakość życia.
EN
Municipal investments are carried out for the benefit of the local community and the community should serve. They can have a direct and tangible impact on improving the quality of life, as well as indirect - increase budget revenues. The inflow of EU funds caused the activation of local governments, which carry out simultaneously several large investments. This caused difficulties in the lives of residents and ambiguous assessment of the actions of the authorities of the municipality. The article presents the results of survey carried out on a 100-person sample population Reda. The research focuses on the subjective perception of the impact of the investment on the quality of life.

Year

Issue

Pages

253-265

Physical description

Dates

published
2015

Contributors

 • Sopocka Szkoła Wyższa

References

 • Glińska E., Wizerunek miasta wśród jego mieszkańców a subiektywna jakośćżycia – koncepcja badań, 49−66 [w:] A. Noworól (red. nauk.), Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem i funkcjonowaniem organizacji publicznych, Wyd. Instytut Spraw Publicznych UJ Kraków 2010.
 • Leszczyńska M., Wpływ wybranych inwestycji na jakość życia mieszkańców miasta Reda, Sopocka Szkoła Wyższa, Sopot 2014 (maszynopis niepublikowany).
 • Masiak G., Wpływ polityki lokalnej na warunki i jakość życia, Scholar, Warszawa 2010.
 • Nowicki M. (red.), Atlas jakości życia w województwie pomorskim – II edycja, Wyd. IBnGR, Gdańsk 2012.
 • Nowicki M. (red.), Atlas jakości życia w województwie pomorskim – III edycja, Wyd. IBnGR, Gdańsk 2014.
 • Reda, Portal Urzędu Miasta Reda, www.reda.pl [dostęp dnia 29.08.2014].
 • Rogala P. Zaprojektowanie i przetestowanie systemu mierzenia jakości życia w gminach, Raport dla ZMP, Jelenia Góra – Poznań 2009.
 • Samuelson P., Nordhaus W., Ekonomia, tom II, PWN, Warszawa 2007.
 • Sekuła A. Bariery rozwoju lokalnego, ss. 587−600 [w:] B. Filipiak, A. Szewczuk, Z. Zychowicz (red.), Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, Zeszyty Naukowe nr 401, Szczecin 2005.
 • Sen A., Rozwój i wolność, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Warszawa 2002.
 • Stolarska M., Zielińska J., Jakość życia – przegląd koncepcji, Instytut Psychologii UAM, Poznań 2000.
 • Treder J. (red.), Historia Redy, Wyd. Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, Wejherowo 2006.
 • Trojanek M., Oddziaływanie władzy lokalnej na efektywność przedsięwzięć inwestycyjnych., Wyd. AE, Zeszyty Naukowe nr 137, Poznań 1994.
 • Trzebiatowski J., Jakość życia w perspektywie nauk społecznych i medycznych – systematyzacja ujęć definicyjnych, „HYGEIA public health” 2011, nr 1(46), 25–31.
 • Wybieralski M., Jak mieszkańcy oceniają swoje miasta, „Gazeta Wyborcza”, 22.11.2013.
 • Czapiński J., Panek T. (red.), Diagnoza społeczna 2013, Warszawa 2013, www.diagnoza.com, [dostęp dnia 12.12.2013].
 • Jakość życia w Polsce – edycja 2014, Wyd. Głównego Urzędu Statystycznego, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki- i-warunki-zycia-ludnosci/jakosc-zycia-w-polsce-edycja-2014,16,1.html [dostęp dnia 28.09.2014].
 • Jakość życia. Kapitał społeczny, ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce, Wyd. Głównego Urzędu Statystycznego, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/ gus/WZ_jakosc_zycia_2013.pdf, [dostęp dnia 28.08.2014].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-97912a24-a450-4957-8c40-fa811b69f42a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.