Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 4/2017 | 23-41

Article title

Koordynacja świadczeń emerytalnych i rentowych w stosunkach między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Turcji

Content

Title variants

EN
Coordination of pensions in the relations between the Republic of Poland and the Republic of Turkey

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
17 października 2017 r. w Warszawie została podpisana umowa o zabezpieczeniu społecznym między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Turcji oraz porozumienie administracyjne do tej umowy. Umowa i porozumienie nie weszły dotychczas w życie, jednak ich postanowienia są już znane. Tekst umowy i porozumienia administracyjnego został zamieszczony w Bazie Traktatowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych 1. Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie problematyki koordynacji świadczeń emerytalno-rentowych w stosunkach polsko-tureckich, w tym uregulowań zawartych w nowo podpisanej umowie. W publikacji kompleksowo omówiono zakres podmiotowy i przedmiotowy koordynacji emerytur i rent oraz postanowienia merytoryczne w instrumentach prawa unijnego i międzynarodowego wiążących Polskę w stosunkach z Turcją. Porównano postanowienia umowy polsko-tureckiej z umowami Polski z innymi państwami w tym obszarze. Przeanalizowano także status obywateli Turcji na gruncie obowiązujących w Polsce unijnych i międzynarodowych aktów prawnych w zakresie koordynacji emerytur i rent, których stroną nie jest Turcja. Problematyka koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego jest szczególnie ważna w aspekcie świadczeń długoterminowych takich jak emerytury i renty. Normy merytoryczne, kolizyjne i proceduralne prawa unijnego i międzynarodowego w tym obszarze zapewniają kompleksową ochronę osobom migrującym i członkom ich rodzin.
EN
On 17 October 2017 in Warsaw, the Republic of Poland and the Republic of Turkey signed an agreement on social security together with the administrative arrangement to that agreement. The agreement and the arrangement have not yet entered into force, however, their provisions are already known. The text of the agreement and the administrative arrangement have been entered into the Treaty Database of the Ministry of Foreign Affairs. This paper aims to present the issue of the coordination of pensions in Poland–Turkey relations, including their regulation in the recently signed agreement. This publication describes in detail the scope and coverage of pension coordination and substantive provisions within the EU and international instruments of law binding for Poland in its relations with Turkey. The provisions of the Poland–Turkey agreement have been compared with agreements between Poland and other states concerning similar matters. Also, the status of Turkish citizens has been analysed based on the EU and international legal instruments applicable in Poland regarding the coordination of pensions to which Turkey is not a party. The problem of social security coordination is particularly important in the aspect of long-term benefits such as social security and retirement pensions. Substantive EU and international conflict-of-laws and legal procedural rules in this sphere ensure for a comprehensive protection of migrants and their family members.

Year

Issue

Pages

23-41

Physical description

Dates

published
2018-06-23

Contributors

 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych

References

 • Coordination on Social Security – Training Modules, Budapest 2010.
 • Izdebski H., Rada Europy Organizacja demokratycznych państw Europy i jej znaczenie dla Polski, Warszawa 1996.
 • Izdebski S., Turcja a Unia Europejska, „Studia Bliskowschodnie” 2008, nr 1 (1).
 • Kowalski J., Ślusarczyk Z., Unia Europejska. Proces integracji europejskiej i zarys problematyki instytucjonalno-prawnej, Warszawa–Poznań 2006.
 • Kremalis K., Introduction into Social Security in the EC Basic Reading on Social Security in the EC. Principles of International and European (except E.C.) Social Security Law, Social Security in Europe. Miscellanea on the Erasmus Programme of Studies Relating to Social Security in the European Communities, Brussel 1991.
 • Kryśpiak I., Koordynacja bilateralna systemów emerytalno-rentowych. Umowy Polski z Ukrainą oraz Mołdawią, „Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka” 2013, nr 12.
 • Kryśpiak I., Koordynacja emerytur i rent w prawie Unii Europejskiej oraz umowach międzynarodowych Polski – różnice oraz wzajemne oddziaływanie, Warszawa 2017.
 • Kryśpiak I., Koordynacja systemów emerytalno-rentowych Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki, „Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka” 2009, nr 6.
 • Kryśpiak I., Umowa z Kanadą oraz Porozumienie z Rządem Quebecu – analiza porównawcza, „Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka” 2015, nr 4.
 • Pennings F., European social security law, The Netherlands 2013.
 • Pennings F., Introduction to European Social Security Law, The Hague–London−Boston 2001.
 • Szybkie A., Emerytury i rent z ZUS w świetle umowy polsko-kanadyjskiej o zabezpieczeniu społecznym, „Polityka Społeczna” 2010, nr 11–12.
 • Verschueren H., Social security co-ordination in the Agreements between the EU and Mediterranean Countries [w:] The social security co-ordination between the EU and Non-EU countries, ed. D. Pieters and P. Schoukens, Antwerp-Oxford-Portland 2009, vol. 20.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1731-0725

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-979a5166-5a00-41a9-aee1-474565d2f0fa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.