Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 5 (21) | 145-168

Article title

Dostęp do służby publicznej w świetle postanowień Konstytucji RP – wybrane zagadnienia

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Konstytucja z 1997 r. jest pierwszą polską powojenną ustawą zasadniczą, która zawiera gwarancję prawa dostępu do służby publicznej. W art. 60 Konstytucji ustrojodawca zdecydował, że obywatele polscy korzystający z pełni praw publicznych mają prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach. Wykładnia treści normatywnej tego przepisu nie może być jednoznaczna. Omawiana regulacja nie zawiera definicji pojęcia „służba publiczna” czy innych wskazówek pozwalających na wyeliminowanie problemów interpretacyjnych co do zakresu poręczenia konstytucyjnego, o którym mowa w art. 60 ustawy zasadniczej. Celem publikacji jest próba określenia zakresu podmiotowego służby publicznej, a w szczególności wykazanie, że zarówno notariusz i komornik, jako funkcjonariusz publiczny, ale także adwokat, radca prawny oraz doradca podatkowy czy rzecznik patentowy wykonujący swój zawód w ramach tzw. prawa pomocy pełnią służbę publiczną.
EN
The Constitution of 1997., is the first post-war Polish basic law which includes the guarantee of the right of access to the public service. In the art. 60 of the Constitution, the legislator has decided that Polish citizens enjoying full public rights shall have a right of access to public service on equal terms. Interpretation of the normative content of this provision may not be clear. Those rules do not contain a definition of „public service” or other indications that overcome the problems of interpretation as to the scope of the constitutional guarantee referred to in art. 60 of the Constitution. The purpose of this article is to determine the personal scope of the public service, and in particular to show that both the notary and bailiff, as a public official, but also a lawyer, legal advisor and tax advisor or patent attorney practicing in the so-called aid law perform a public service.

Year

Issue

Pages

145-168

Physical description

Dates

published
2014-10-31

Contributors

author
 • Uniwersytet Łódzki

References

 • Czarny P., Opinia prawna w sprawie zgodności z Konstytucją RP komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz ustawy o pracownikach samorządowych z 23 marca 2010 r. (nr druku 2772); http://orka.sejm.gov.pl/IEKSBAS.nsf/0/C125728000417C20C1257707003A72D8?OpenDocument (20.08.2014).
 • Czarny P., Opinia prawna w sprawie zgodności z Konstytucją RP projektu ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz ustawy o pracownikach samorządowych (w wersji uwzględniającej autopoprawkę z 21 lipca 2010 r.) z dnia 26 maja 2011 r. (nr druk 2772A), http://orka.sejm.gov.pl/IEKSBAS.nsf/0/C1257806003D0075C12578B1004A7DA-8?OpenDocument (20.08.2014).
 • Górzyńska T., Prawo dostępu do służby publicznej – art. 60 Konstytucji RP, [w:] Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej, red. R. Hausner, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2012.
 • Jabłoński M., Prawo dostępu do służby publicznej, [w:] Prawa o wolności obywatelskie w Konstytucji RP, red. B. Banaszak, A. Preisner, Warszawa 2002.
 • Mitrus L., Komentarz do art. 45 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, teza 45.9, [w:] Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, t. I, red. D. Miąsik, N. Półtorak, A. Wróbel, Art. 1–89, WKP 2012.
 • Niezgódka-Medek M., Komentarz do art. 243 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, [w:] B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Lex 2013.
 • Nowicki M. A., Komentarz do art. 6 Konwencji, [w:] Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Lex 2010.
 • Przywora B., Czy przysługujące osobom niepełnosprawnym preferencje w zatrudnieniu w administracji publicznej są zgodne z Konstytucją RP?, „Przegląd Sejmowy” 2013, nr 4.
 • Sarnecki P., Pojęcie zawodu zaufania publicznego (art. 17 ust. 1 Konstytucji) na przykładzie adwokatury, [w:] Konstytucja. Wybory. Parlament. Studia ofiarowane Z. Jaroszowi, red. L. Garlicki, Warszawa 2000.
 • Sokolewicz W., Komentarz do art. 60 Konstytucji, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. IV, red. L. Garlicki, Warszawa 2005.
 • Suprun D., Cudzoziemcy a służba cywilna. Doświadczenia związane ze stosowaniem art. 5 ustawy o służbie cywilnej, przewidującego możliwość zatrudniania w korpusie cudzoziemców, „Przegląd Służby Cywilnej” 2012, nr 1.
 • Szmyt A., Uwagi w związku z art. 61 Konstytucji (prawo do informacji), „Ekspertyzy i Opinie Prawne” 1999, nr 2(32), http://biurose.sejm.gov.pl/biuletyn/be32–1.htm (20.08.2014).
 • Tabernacka M., Zakres wykonywania zadań publicznych przez organy samorządów zawodowych, Wrocław 2007.
 • Wiącek M., Glosa do wyroku TK z dnia 27 maja 2008 r., SK 57/06, „Przegląd Sejmowy” 2009, nr 1.
 • Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r., Warszawa 2000.
 • Witkowski Z., Prawo dostępu do służby publicznej, [w:] M. Chmaj, W. Orłowski, W. Skrzydło, Z. Witkowski, A. Wróbel, Wolności i prawa polityczne, Kraków 2002.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-97a217dd-14ed-4839-8883-3d5bb5213d4d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.