Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 7 | 49-62

Article title

Finanse JST w nowych regułach zadłużeniowych

Content

Title variants

EN
LOCAL GOVERNMENT UNITS’ FINANCEIN THENEW DEBT RULES

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Regulacje prawne, obowiązujące od 2014 roku, a dotyczące maksymalnego poziomu zadłużenia, w zupełnie innym świetle niż dotychczas stawiają konstruowanie budżetu JST. Problem przygotowania budżetu odczują w zasadzie wszystkie jednostki. Niestety dla niektórych z nich, w tym członków inwestujących związków komunalnych, w obecnym stanie prawnym mogą się one okazać nie do pokonania. Zmiany w tym zakresie ma przynieść zapowiadana nowelizacjaprzepisów ustawy o finansach publicznych.
EN
Legislation on maximumlevel of debt, which is in force since2014, ina completelydifferent lightputthe local government budgeting. Budgeting’s problems basically will be experienced by all local government units.Unfortunately forsome of them,including members of theinvestingmunicipal associations, they may proveinsurmountable.

Contributors

 • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

References

 • Borodo A., Kredyty, pożyczki i obligacje jako źródło finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Borodo A. (red.), Samorząd terytorialny a banki, Dom Organizatora, TNOiK, Toruń 2002.
 • Europejska Karta Samorządu Lokalnego sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1985 roku, Dz.U. z 1994 r., Nr 124, poz. 607.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Dz.U. Nr 78, poz. 483.
 • Kotlińska J., Limity zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w Polsce – problematyczne i kontrowersyjne rozwiązania, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Zarządzanie finansami sektora publicznego. Decyzje, instrumenty, ryzyko” 2011, z. 37.
 • Projekt zmiany ustawy o finansach publicznych z dnia 16 października 2013 roku. www.mf.gof.pl.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 1990 roku o dochodach gmin i zasadach ich subwencjonowania w 1991 roku oraz o zmianie innych ustaw, Dz.U. Nr 89, poz. 518.
 • Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 roku o finansowaniu gmin, tekst jedn. – Dz.U. z 1998 r., Nr 30, poz. 600.
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, tekst jedn. – Dz.U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.
 • Ustawa z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych, Dz.U. Nr 155, poz. 1014 ze zm.
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, Dz.U. Nr 93, poz. 890.
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.
 • Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. Nr 249, poz. 1832.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tekst jedn. – Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, Dz.U. Nr 157, poz. 1241.
 • www.mac.bip.gov.pl

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1899-9573

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-97a27f99-b013-45bb-a9bb-b34dc109419b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.