Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 2/2017 (67), t.1 | 147-160

Article title

Działania służące i niesłużące efektywnemu zarządzaniu długiem jednostek samorządu terytorialnego

Content

Title variants

EN
Appropriate and Inappropriate Actions for Efficient Management of Territorial Self-Government Debt

Languages of publication

EN PL

Abstracts

EN
The article points out some operations of territorial self-government entities in Poland which are not appropriate for efficient local debt management. Moreover, it indicates some recommendations for increasing the efficiency of this management. Reflections are made in the field of the standards of efficient local debt management, considering economic and legal conditions of incurring and servicing local debt.
PL
Realizacja inwestycji samorządowych, w tym współfinansowanych środkami unijnymi, skłania jednostki samorządu terytorialnego do zadłużania się i wymaga efektywnego zarządzania powstałym długiem. W artykule wskazano działania jednostek samorządu terytorialnego, które nie służą efektywnemu zarządzaniu ich zadłużeniem oraz sformułowano rekomendacje działań w celu podniesienia efektywności tego zarządzania. Rozważania zostały przeprowadzone na kanwie istoty i standardów efektywnego zarządzania długiem, głównie w ujęciu uwarunkowań ekonomicznych i prawnych zaciągania i obsługi długu przez jednostki samorządu terytorialnego.

Year

Pages

147-160

Physical description

Dates

published
2017-06-20

Contributors

 • Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Finansów i Ryzyka Finansowego

References

 • Bitner, M., Cichocki, K.S. i Sierak, M. (2013). Standardy zarządzania długiem na szczeblu lokalnym i regionalnym oraz ich wpływ na finansowanie infrastruktury. Warszawa: Instytut Badań Systemowych PAN.
 • Cichocki, K.S. (2013). Zarządzanie finansami i długiem samorządu terytorialnego w perspektywie wieloletniej. Warszawa: Instytut Badań Systemowych PAN.
 • Dobrowolski, Z. (2016). Zarządzanie finansami lokalnymi. Jak JST radzą sobie z redukcją zadłużenia? Kontrola Państwowa, (5).
 • Dylewski, M. (2011). Model nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego. Kryteria skuteczności. Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
 • Dylewski, M. (2016). Finansowanie deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego – wybrane problemy. Finanse Komunalne, (10).
 • Golan, M. (2016). Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2014 r., czyli po roku obowiązywania zmienionych przepisów określających limit ich zadłużenia. Finanse Komunalne, (3).
 • Gonet, W. (2014). Zaciąganie zobowiązań finansowych przez jednostki samorządu terytorialnego na nierynkowych warunkach. W: J. Gliniecka, E. Juchniewicz i T. Sowiński (red.), Finanse publiczne jednostek samorządu terytorialnego. Źródła finansowania samorządu terytorialnego we współczesnych regulacjach prawnych. Warszawa: CeDeWu.
 • Jastrzębska, M. (2009). Zarządzanie długiem jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 • Jurewicz, D. (2013). Wybrane zagadnienia związane z restrukturyzacją zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie samorządów województwa kujawskopomorskiego. Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, (1).
 • Jurewicz, D. (2016). Odpowiedzialność za gospodarowanie środkami publicznymi w samorządach (zagadnienia prawne). Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, (4).
 • Kamiński, A. (2013). Dylematy dotyczące zadłużenia. Wspólnota, (23). Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych. (2014). Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego. Przestrzeganie ustawowych limitów zadłużenia i jego spłaty. Pozyskano z: http://www.rio.gov.pl (02.02.2017).
 • Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych. (2016a). Niestandardowe instrumenty finansowania potrzeb budżetowych jednostek samorządu terytorialnego. Pozyskano z: http://www.rio.gov.pl (02.02.2017).
 • Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych. (2016b). Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2015 r. Pozyskano z: http://www.rio.gov.pl (02.02.2017).
 • Najwyższa Izba Kontroli Departament Budżetu i Finansów. (2014). Wykonywanie zadań regionalnych izb obrachunkowych w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z nadmiernego zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego. Pozyskano z: http:// www.nik.gov.pl (02.02.2017).
 • Najwyższa Izba Kontroli Departament Budżetu i Finansów. (2016). Wpływ operacji finansowych stosowanych przez wybrane jednostki samorządu terytorialnego na ich sytuację finansową. Pozyskano z: http://www.nik.gov.pl (02.02.2017).
 • Nawrocki, B. (2013). Rekomendacje dotyczące gospodarki finansowej JST. Wspólnota, (24).
 • Nawrocki, B. (2016). Model szacowania optymalnego poziomu zadłużenia oraz maksymalnych wydatków inwestycyjnych. Finanse Komunalne, (1–2).
 • Poniatowicz, M. (2005). Dług publiczny w systemie finansowym jednostek samorządu terytorialnego (na przykładzie miast na prawach powiatu). Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Poniatowicz, M., Salachna, J.M. i Perło, D. (2010). Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 • Siwek, K. (2016). Zasada zrównoważonego budżetu bieżącego a efektywność wykorzystania wolnych środków i nadwyżki z lat ubiegłych w budżetach jednostek samorządu terytorialnego. Finanse Komunalne, (11).
 • Wiśniewski, M. (2016). Klasyfikacja i kwantyfikacja ryzyka portfelowego w zarządzaniu długiem samorządowym w Polsce. Finanse, 1(9).
 • Ziółkowska, K. (2014). Komponenty długu publicznego. W: P. Walczak (red.), Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego. Wyzwania w obliczu nowej perspektywy finansowej UE. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1644-9584

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-97a75789-4f72-48e9-99ea-a604831affc5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.