Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 37/2014 Raport o stanie finansowym państwa 2013-2014 | 96-105

Article title

Pozycja płatnicza i międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 i na początku 2014 roku

Authors

Content

Title variants

EN
Poland’s Payment and International Investment Position in 2013 and at the Beginning of 2014

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W 2013 r., jak we wszystkich latach obecnej dekady, sytuacja płatnicza Polski była stabilna mimo strukturalnego deficytu obrotów bieżących. W poprzednich latach wiązało się to przede wszystkim z dużym napływem kapitału zagranicznego w postaci inwestycji bezpośrednich i portfelowych. W 2013 r. sytuacja zmieniła się znacznie. Deficyt bilansu handlowego przekształcił się w sporą nadwyżkę, co obniżyło ujemne saldo rachunku bieżącego. Ponieważ utrzymywało się duże dodatnie saldo rachunku kapitałowego (transfery z UE), znacznie większe od ujemnego salda rachunku bieżącego, po raz pierwszy od kilkunastu lat deficyt rachunku bieżącego nie musiał być finansowany dodatnim saldem rachunku finansowego, czyli napływem kapitału zagranicznego netto. Napływ ten znacznie zmniejszył się, co stanowi też nową, obok dodatniego salda handlowego, cechę polskiego bilansu płatniczego. W 2013 r. zwiększył się natomiast eksport polskiego kapitału, w tym także w obrotach nierejestrowanych, które – jak się wydaje - obejmuje ujemna pozycja „błędy i opuszczenia”. W przeciwieństwie do poprzednich lat, w 2013 r. nie wzrosły oficjalne aktywa rezerwowe NBP. W końcu 2012 r. wyniosły one prawie 82,6 mld euro, a w końcu 2013 r. zmniejszyły się do 77,1 mld euro. Tendencje, które wystąpiły w strukturze bilansu płatniczego w 2013 r., utrzymały się w pierwszej połowie 2014 r. Czynnikiem stabilizującym pozycję płatniczą Polski był stosunkowo wysoki poziom oficjalnych aktywów rezerwowych i relatywnie niski poziom zadłużenia krótkoterminowego, choć Polska ma w ogóle znaczącą ujemną międzynarodową pozycję inwestycyjną netto. W końcu 2013 r. wynosiła ona 258,6 mld euro. Płatności z tytułu obsługi krajowych aktywów, będących własnością zagranicznych inwestorów (odsetki, dywidendy, renty), były w 2013 r. i w pierwszej połowie 2014 r. główną przyczyną dużego deficytu rachunku bieżącego Polski.
EN
In 2013, as in all years of the present decade, the Poland’s payment situation was stable despite the structural deficit of the current account balance. In the previous years, it was connected, first of all, with large inflow of foreign capital in the form of direct and portfolio investments. In 2013, the situation changed significantly. The trade deficit transformed in a considerable surplus what reduced the current account deficit. As there remained a large positive balance of the capital account (transfers from the EU), much greater than the current account deficit; for the first time for a dozen years or so the current account deficit did not have to be financed by the positive financial account balance, i.e. by the inflow of net foreign capital. Than inflow significantly decreased what is also a new, besides the positive trade balance, feature of the Polish balance of payments. On the other hand, in 2013, there increased export of Polish capital, including also that in unregistered turnover, which – as it seems – is covered by the negative item called “errors and omissions”. Unlike in the previous years, in 2013, there did not grow official reserve assets of NBP. At the end of 2012, they amounted to almost 82.6 billion euros, while at the end of 2013 – decreased to 77.1 billion euros. The trends, which took place in the structure of the balance of payments in 2013, remained in the first half of 2014. The factor stabilising the Poland’s payment position was a relatively high level of official reserve assets and a relatively low level of short-term debt, although Poland has generally a significant negative net international investment position. At the end of 2013, it amounted to 258.6 billion euros. Payments on account of servicing domestic asserts, being ownership of foreign investors (interest, dividends, annuities), were in 2013 and in the first half of 2014 the main reason for Poland’s great current account deficit.

References

  • Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2014 r.(2014), NBP, Warszawa.
  • IMF Press Release (2014), Republic of Poland Review under the Flexible Credit Line Arrangement, January 13th.
  • BIS 78th Annual Report (2008), Basel.
  • “The Economist” (2013), This spreadsheet is different, September 21st.
  • http://www.nbp.pl [dostęp: lipiec 2014].
  • http://www.nbp.pl/statystyka/bilansplatniczy/bilansplatniczy_kw [dostęp: sierpień 2014].
  • http://www.nbp.pl/statystyka/wstepne/bop [dostęp: sierpień 2014].
  • http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/iip_kw _2004__2013.html [dostęp: sierpień 2014].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-97b0bd96-5e70-487b-83ec-1223159e3009
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.