Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | Volume 31, Issue 4 | 157-168

Article title

Rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce – analiza potencjalnych konfliktów społecznych

Authors

Content

Title variants

EN
The Development of Offshore Wind Energy in Poland – Analysis of Potential Social Conflicts

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Energetyka wiatrowa, jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się technologii odnawialnych źródeł energii (OZE), przyniosła szereg nieznanych wcześniej problemów i konfliktów społecznych. Lokalizacja lądowych farm wiatrowych spotyka się w Polsce z licznymi protestami, których skala i siła oddziaływania doprowadziła do powstania regulacji prawnych w praktyce blokujących rozwój tej technologii. Dla morskiej energetyki wiatrowej (MEW, offshore) trwa nadal identyfikacja możliwych źródeł konfliktu. Z uwagi na brak zrealizowanej inwestycji, a tym samym polskich doświadczeń, brakuje metodyki prowadzenia konsultacji i zarządzania konfliktem, a w efekcie wiarygodnych rekomendacji dla inwestorów. W niniejszym artykule wyróżniono możliwe źródła i obszary konfliktu oraz zaproponowano metodologię oceny ryzyka wystąpienia protestu. Proces analizy i oceny można podzielić na trzy etapy. Pierwszy etap polega na wyodrębnieniu i wskazaniu potencjalnych źródeł konfliktów przestrzennych, gospodarczych i środowiskowych dla wskazanych lokalizacji. Identyfikacja źródeł bazuje na doświadczeniach lądowej energetyki wiatrowej i uwzględnieniu specyfiki offshore. Potencjalnymi źródłami konfliktów społecznych dla MEW są między innymi: rybołówstwo komercyjne i rekreacyjne, żegluga morska, przemysł morski, turystyka i rekreacja, istnienie obszarów cennych przyrodniczo. Drugi etap to wskazanie samorządów, grup społecznych i zawodowych narażonych na potencjalne oddziaływania ze strony MEW i udział w konflikcie. Trzeci etap to badanie wrażliwości poszczególnych środowisk i grup społecznych w odniesieniu do konkretnej lokalizacji. W ramach badań przeprowadzono ankiety wśród pracowników wybranych samorządów nadmorskich gmin w Polsce.
EN
Wind energy, one of the most dynamically developing technology of renewable energy sources, brought about a number of previously unknown problems and social conflicts. The localization of onshore wind farms caused in protests Poland. For offshore wind energy continues to identify potential sources of conflict. Due to the lack of investment and due to no experience, there is no methodology for consultation and conflict management, and as a result, reliable recommendations for investors. This article includes the possible sources and areas of conflict and the methodology of analysis and evaluation of the risk of social protests. The process of analysis and assessment can be divided into three stages. The first stage consists of the extracting and identifying potential sources of conflicts of geographical, economic and environmental issues for the dedicated location. Identification of sources is base0d on the experience of onshore wind energy and the specificity of offshore market. Potential sources of social conflicts for offshore wind energy are: commercial and recreational fishing, maritime, shipping industry, tourism and recreation, protected natural areas. The second stage is the indication of local governments, social and professional groups exposed to potential impacts from offshore wind energy and participation in the conflict. The third step is to test the sensitivity of individual communities and social groups in relation to a specific location. The study included a survey conducted among the employees of selected local governments of coastal communities in Poland.

Contributors

author
 • Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o Ziemi, Katedra Badań Miast i Regionów

References

 • Blažauskas, N., Włodarski, M., Paulauskas, S. (2012). Perspektywy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w krajach wschodniego Bałtyku. Kłajpeda: Wydawnictwo Instytutu Badań Przybrzeżnych i Planowania, UK.
 • Dutkowski, M. (1995). Konflikty w gospodarowaniu dobrami środowiskowymi. Gdańsk: Uniwersytet Gdański.
 • Energetyka wiatrowa a społeczności lokalne (2011). Warszawa: Kancelaria Senatu RP.
 • Fundacja na rzecz energetyki zrównoważonej. FNEZ (2016, 10 grudnia). Pozyskano z http://morskiefarmywiatrowe.pl/baza-danych/mapy
 • Głogowska, M., Szendera, W., Chmielewski, W. (2013). Konflikty społeczne na obszarach Natura 2000 w Polsce. Falenty: Instytut Technologiczno-Przyrodniczy.
 • Gucma, L., Materac, M. (2002). Wpływ lokalizacji morskich elektrowni wiatrowych na bezpieczeństwo żeglugi. Szczecin: Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.
 • Kaczerowski, M. (2016). Raport. Konflikty społeczne w energetyce wiatrowej. Warszawa: Ambiens.
 • Kistowski, M. (2007). Kolizje i konflikty środowiskowe w planowaniu przestrzennym na obszarach cennych przyrodniczo. Czasopismo Techniczne. Architektura, 104(7A), 249–255.
 • Morska farma wiatrowa Bałtyk Środkowy III. Raport o oddziaływaniu na środowisko (2015). Warszawa: Grupa Doradcza SMDI.
 • Mroczek, B. (2011). Akceptacja dorosłych Polaków dla energetyki wiatrowej i innych odnawialnych źródeł energii. Szczecin: Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.
 • Piasecka, I. (2014). Perspektywy rozwoju morskich (offshore) farm wiatrowych. Bydgoszcz: Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Mechatroniki.
 • Podsumowanie spotkań konsultacyjnych z przedstawicielami środowisk rybackich w sprawie Morskiej Farmy Wiatrowej Bałtyk Środkowy III (2015). Warszawa: Fundacja na Rzecz Energetyki Zrównoważonej.
 • Purta, M., Marciniak, T., Rozenbaum, K. (2016). Rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.
 • Perspektywy i ocena wpływu na lokalną gospodarkę. Poznań: McKinsey & Company.
 • Staliński, A. (2016). Problemy lokalizacji farm wiatrowych w Polsce. Poznań: Fundacja na Rzecz Czystej Energii.
 • Stryjecki, M., Wójcik, M., Sokołowski, J., Biegaj, J., Bojanowska, B., Gabryś, A. (2013). Program rozwoju morskiej energetyki i przemysłu morskiego w Polsce. Warszawa: Fundacja na Rzecz Energetyki Zrównoważonej.
 • Uchwała w sprawie lokalizowania farm wiatrowych na południowym Bałtyku. Uchwała nr XXX/410/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 12 marca 2013 r.
 • Wiśniewski, G., Ligus, M., Michałowska-Knap, K., Arcipowska, A. (2012). Morski wiatr kontra atom. Warszawa: Greenpeace Polska.
 • Wiśniewski, G., Michałowska-Knap, K., Koć, S. (2012). Energetyka wiatrowa – stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce. Warszawa: Instytut Energetyki Odnawialnej (EC BREC IEO).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-97b808c3-46ae-4330-82db-4bf9e8053d08
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.