Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 6 | 121-135

Article title

Pilgrimage movement in Galicia in the second half of the 19th century and at the beginning of the 20th century in the reports of the Galician press

Content

Title variants

PL
Ruch pielgrzymkowy w Galicji w drugiej połowie XIX i początkach XX wieku w relacjach galicyjskiej prasy

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The subject of the research undertaken in the article is the picture of pilgrimages of Galicians and the inhabitants of other partition in the Galician press. Pilgrimages constituted an important aspect of religious life in Galicia and in the second half of the 19th century they started to become mass events. Galician pilgrims travelled not only to holy places located within the partition but also courageously went on pilgrimages to Rome and the Holy Land. The authors of articles pointed out not only the religious dimension of the described Polish pilgrimages but also showed them as the opportunity to cultivate unity and the national tradition and to become more familiar with the national history.
PL
Przedmiotem podjętych badań w niniejszym tekście jest obraz pielgrzymowania Galicjan i mieszkańców pozostałych zaborów przedstawiony w prasie galicyjskiej. Pielgrzymki stanowiły ważny aspekt życia religijnego Galicji, a w drugiej połowie XIX w. zaczęły nabierać charakteru masowego. Galicyjscy pielgrzymi podejmowali wyprawy pątnicze nie tylko do miejsc kultu w obrębie zaboru, ale także odważne wyprawy do Rzymu i Ziemi Świętej. Autorzy artykułów zwracali uwagę nie tylko na wymiar religijny opisywanych przez nich pielgrzymek Polaków do miejsc świętych, ale również ukazywali je jako możliwość kultywowania jedności i tradycji narodowej oraz bliższego poznania ojczystej historii.

Keywords

Year

Issue

6

Pages

121-135

Physical description

Dates

printed
2020-12-13

Contributors

 • Uniwersytet Rzeszowski

References

 • „Chata”1877, nr 18, nr 19, nr 20.
 • „Codzienny Kurier Lubelski” 1914, nr 133 (238).
 • „Czas” 1877, nr 206, 207, 208.
 • „Czas” 1888, nr 95, 96.
 • „Czas” 1891, nr 225, nr 226.
 • „Czas” 1895, nr 106.
 • „Czas” 1905, nr 94.
 • „Niedziela” 1890, nr 22.
 • „Niedziela” 1895, nr 17, nr 23.
 • „Ojczyzna. Pismo tygodniowe z obrazkami dla wszystkich” 1905, nr 19.
 • „Ojczyzna. Tygodnik dla ludu” 1914, nr 15.
 • „Polak”1904, nr 5.
 • „Pszczółka Ilustrowana” 1885, nr 6.
 • „Pszczółka Ilustrowana” 1886, nr 1.
 • „Pszczółka Ilustrowana” 1886, nr 8, nr 9, nr 10, nr 12, nr 13, nr 15, nr 19, nr 22, nr 25.
 • „Pszczółka Ilustrowana” 1888, nr 8b.
 • „Rola”1907, nr 13.
 • „Rola” 1912, nr 39.
 • „Wiadomości Kościelne” 1877, nr 19.
 • „Wieniec Polski” 1889, nr 21.
 • „Wieniec Polski” 1890, nr 11, nr 21.
 • „Wieniec Polski” 1891, nr 1, nr 7.
 • Jarkiewicz K., Śladami Chrystusa. Ziemia Święta w oczach reformaty ks. Zygmunta Janickiego [w:] Kulturotwórcze i religijne aspekty podróży duchownych, red. D. Quirini-Popławska, Ł. Burkiewicz, Kraków 2014.
 • Ks. Górecki J., Fenomen pielgrzymowania Europejczyków do Rzymu na podstawie czasopisma „Katolik” (1869–1914), „Peregrinus Cracoviensis” 2007, z. 18.
 • Ks. Górecki J., Pielgrzymki na Górnym Śląsku w latach 1869–1914, Katowice 1994.
 • Ks. Kumor B., Historia Kościoła. Czasy najnowsze 1815–1914, cz. 7, Lublin 1991.
 • Ks. Myszor J., Pielgrzymki Górnoślązaków w XIX i na początku XX wieku, „Śląskie Studia Historyczno- Teologiczne” 1982, R. XV.
 • Ks. Natoński B., W setną rocznicę koronacji obrazu Zaśnięcia i Wniebowzięcia NMP w Starej Wsi (1877–1977), „Nasza Przeszłość” 1979, t. 51.
 • Ks. Szczurowski R., Ksiądz Wincenty Smoczyński – przewodnik pielgrzymów do Rzymu w latach 1888 –1900, „Nasza Przeszłość” 1999, t. 91.
 • Mróz F., Mróz Ł., Pielgrzymowanie do Sanktuarium Matki Bożej Starowiejskiej w Starej Wsi „Przeszłość i Teraźniejszość” 2014 [dostęp 21.01.2020].
 • O. Zbudniewek J., O. Ignacy Ambroży Fedorowicz (1836–1913), „Nasza Przeszłość. Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce” 1971, t. 36.
 • Olszewski D., Polska kultura religijna na przełomie XIX i XX wieku, Warszawa 1996.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-97c5899c-2ca6-4565-913a-9878a5c7eec3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.