Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 14/2 | 63-77

Article title

Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej po traktacie z Lizbony

Content

Title variants

EN
The protection of fundamental rights in the European Union after the Lisbon treaty

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Artykuł stanowi próbę prezentacji zmian dotyczących unijnego systemu ochrony praw podstawowych po wejściu w życie TL. Zgodnie z jego postanowieniami wskazany system obejmuje dwa poziomy. Pierwszy, który kształtował od 1969 do dnia wejścia w życie TL, opiera się na KPP oraz ochronie praw podstawowych jako zasadach ogólnych prawa unijnego. Drugi odwo- łuje się do dorobku Rady Europy. Wskazano podstawy przystąpienia oraz najważniejsze, zdaniem autorki, rozwiązania umowy akcesyjnej.
EN
!is article attempts to presentation changes in system of protection of fundamental rights in EU a"er the entry into force of the TL. Under its provisions, indicated system includes two levels. !e #rst, which ranged from 1969 to the date of entry into force of the TL. It is based on the Charter of Fundamental Rights and the protection of fundamental rights as general principles of EU law. !e second refers to the achievements of the Council of Europe. Discussed the base of accession and the most important, according to the author, provisions of the accession agreement.

Year

Volume

Pages

63-77

Physical description

Contributors

 • Katedra Prawa Unii Europejskiej, Instytut Europeistyki, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL JPII.

References

 • Arnold R., Karta praw zasadniczych Unii Europejskiej, „Państwo i Prawo” 2002, z. 3.
 • Gajda A., Przystąpienie Unii Europejskiej do Europejskiej konwencji o  ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, „Studia i Prace” 2013, nr 1(13).
 • Garlicki L., Przystąpienie UE do Europejskiej konwencji praw człowieka – przygotowania i problemy, „Europejski Przegląd Sądowy”, styczeń 2011.
 • Hambura S., Muszyński M., Karta Praw Podstawowych z komentarzem, Bielsko-Biała 2001.
 • Jasiński F., Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Warszawa 2003.
 • Kamiński I.C., Karta Praw Podstawowych jako połączenie praw i zasad – strukturalna wada czy szansa?, [w:] A. Wróbel (red.), Karta Praw Podstawowych w  europejskim i  krajowym porządku prawnym, Warszawa 2009.
 • Krzysztofik E., Pytanie prejudycjalne a praktyka sądów polskich, [w:] A. Kuś, A. Szachoń-Pszenny (red.), Wpływ aquis cpmmunaitare i acquis Schengen na prawo polskie – doświadczenia i perspektywy, Lublin 2014.
 • Krzysztofik E., System ochrony prawnej w Unii Europejskiej, [w:] A. Kuś (red.), Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej w zarysie, Lublin 2012,
 • Krzysztofik E., Wsparcie pokoju we współczesnych stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2008.
 • Mik C., Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Zagadnienia podstawowe, [w:] A. Podraza (red.), Traktat Nicejski, Lublin 2001.
 • Mik C., Znaczenie postanowień EKPCz dla ochrony praw podstawowych jako ogólnych zasad prawa w UE, [w:] J. Barcz (red.), Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej, Warszawa 2008.
 • Schütze R., European constitutional law, Cambridge 2012.
 • Sieniow T., Ochrona praw i wolności jednostek w Unii Europejskiej, [w:] A. Kuś (red.), Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej w zarysie, Lublin 2012.
 • Wieruszewski R., Rola i znaczenie Karty Praw Podstawowych dla ochrony praw człowieka, „Przegląd Sejmowy” 2008, 2(85).
 • Wróbel A., Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej – komentarz, Warszawa 2012.
 • Wróbel A., Objaśnienia do art. 51 KPP, [w:]A. Wróbel (red.), Karta Praw Podstawowych unii Europejskiej. Komentarz, Warszawa 2013.
 • Wyrozumska A., Inkorporacja Karty Praw Podstawowych do UE: status Karty w prawie UE, zakres obowiązywania i stosowania, główne problemy interpretacyjne z  uwzględnieniem stanowiska polskiego, [w:] J. Barcz (red.), Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej, Warszawa 2008.
 • Wyrozumska A., Karta Praw Podstawowych – polskie obiekcje, „Sprawy Międzynarodowe” 2007, nr 4.
 • Wyrozumska A., Znaczenie prawne zmiany statusu Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej w Traktacie Lizbońskim oraz Protokołu Polsko-Brytyjskiego, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 2(85).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-97c79475-41ea-4f95-9843-803a752e83fa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.