Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 2 | 149-161

Article title

ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH DETERMINANTEM JAKOŚCI KAPITAŁU LUDZKIEGO SZPITALI

Content

Title variants

EN
FLEXIBLE EMPLOYMENT FOR NURSES AND MIDWIVES AS THE DETERMINANT OF QUALITY OF HUMAN CAPITAL IN HOSPITALS

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Personel medyczny, a w szczególności pielęgniarki i położne są zawodami bardzo pożądanymi, zarówno w kraju jak i za granicą. Sposób zatrudniania pielęgniarek i położnych wynika między innymi z możliwości finansowych, organizacyjnych szpitali oraz obowiązujących form prawnych, a także określonego kierunku, zasad rozwoju zawodowego pracownika medycznego (określonej grupy zawodowej). Literatura przedmiotu oraz rynek pracy wskazują na różne możliwości stosowania form zatrudnienia, co znacząco wpływa na proces kształtowania kapitału ludzkiego i polityki kadrowej szpitali. Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na sprawność stosowania elastycznych form zatrudnienia, potwierdzone wynikami badań (obejmujących okres 2013-2015) w jednym ze szpitali w regionie środkowopomorskim. Wysoka odpowiedzialność osób zarządzających, kształtujących i dbających o jakość świadczonych usług, a także zwiększanie wartości podmiotu, gwarantuje odpowiedni dobór oraz alokację personelu medycznego. Oznacza to, że odpowiedzialne i efektywne zarządzanie szpitalami ukierunkowane na kształtowanie i gwarantowanie wysokiego standardu jakości życia, możliwe jest między innymi poprzez zapewnienie odpowiedniego kapitału infrastrukturalnego, ludzkiego przy stosowaniu różnych form zatrudnienia.
EN
Medical staff, and in particular nurses and midwives are very desirable jobs, both at home and abroad. The method of employing nurses and midwives results, among other things, from the financial and organizational capacity of hospitals and legal forms in force, as well as the specific direction and principles of professional development of a medical professional (a specific professional group). The literature on the subject and the labor market point to various possibilities of using forms of employment, which significantly affects the process of shaping human capital and personnel policy of hospitals. The aim of the study is to draw attention to the efficiency of using flexible forms of employment, confirmed by research results (covering the period 2013-2015) in one of the hospitals in the Central Pomeranian region. High responsibility of persons managing, shaping and taking care of the quality of provided services, as well as increasing the value of the entity, guarantees appropriate selection and allocation of medical personnel. This means that responsible and effective hospital management aimed at shaping and guaranteeing a high standard of quality of life is possible, inter alia, by providing appropriate infrastructure capital, human capital when applying various forms of employment.

Year

Issue

2

Pages

149-161

Physical description

Dates

published
2018-12-20

Contributors

 • Politechnika Koszalińska

References

 • Amit B., Growth and Employment in the Era of Globalization: Some Lessons from Indian Experience, Pub. 11International Labour Organization, 2013.
 • Bryce J., Foley E., Reeves J., Early career nurses and midwives need jobs, „Australian Nursing & Midwifery Journal” 2017, Vol. 24(9).
 • Bryce J., Foley E., Reeves J., Professional, early career nurses and midwives need jobs, „Australian Nursing & Midwifery Journal” 2017, Vol. 24, Issue 9.
 • Czapiński J., Pank T., Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2015.
 • Coyne I., Comiskey C. M., Lalor J.G., Higgins A., Elliott N., Begley C., An exploration of clinical practice in sites with and without clinical nurse or midwife specialists or advanced nurse practitioners, in Ireland, „BMC Health Services Research” 2016, Vol. 16.
 • Dixon J., Woodman D., Strazdins L., Banwell C., Broom D., Burgess J., Flexible employment, flexible eating and health risks, „Critical Public Health” 2014, Vol. 24, Issue 4.
 • Fealy G., Casey M., Rohde D., Brady A.M., Hegarty J., Kennedy C., McNamara M., O'Reilly P., Prizeman G., Scope of practice decision making: findings from a national survey of Irish nurses and midwives, „Journal of Clinical Nursing” 2015, Vol. 24, Issue 19/20.
 • Felstead A., Henseke G., Assessing the growth of remote working and its consequences for effort, well-being and work-life balance, „New Technology, Work & Employment” 2017, Vol. 32, Issue 3.
 • Ham W., Ricks E.J., Jordan P.J., Rooyen D., An Integrative Literature Review of the Factors That Contribute to Professional Nurses and Midwives Making Sound Clinical Decisions, „International Journal of Nursing Knowledge” 2017, Vol. 28, Issue 1.
 • Jimenez M.M., Bui A.L., Mantilla E., Miranda J.J., Human resources for health in Peru: recent trends (2007-2013) in the labour market for physicians, nurses and midwives, „Human Resources for Health” 2017, Vol. 15.
 • Marciniak J., Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 • Olkiewicz M., Kompetencje menadżera jako determinanta rozwoju organizacji, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2015, nr 7(786).
 • Olkiewicz M., Human resources as an area of improving standardized management systems,14th Internatonal Scientific Conference Human Potencjal Development. Institute for Public Administration Prague Benesov near Prague, Praga, Czech Republic 2017.
 • Perry L., Xu X., Duffield Ch., Gallagher R., Nicholls R., Sibbritt D., Health, workforce characteristics, quality of life and intention to leave: The 'Fit for the Future' survey of Australian nurses and midwives, „Journal of Advanced Nursing” 2017, Vol. 73, Issue 11.
 • Plamen D., Modelling involuntary part-time and fixed-term employment among young people and adults in Bulgaria, „Economic” 2017, no 4.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz jej stosowania (Dz.U. 2010 nr 82 poz. 537).
 • Rubery J., Keizer A., Grimshaw D., Flexibility bites back: the multiple and hidden costs of flexible employment policies, „Human Resource Management Journal” 2016, Vol. 26, Issue 3.
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. 2016, poz. 1638). Tekst ujednolicony.
 • Ustawa z dnia 20 lipca 1950 roku o zawodzie felczera (Dz.U. 2004, Nr 53, poz. 531). Tekst ujednolicony.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. 2017, Nr 459). Tekst ujednolicony.
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz.U.2016, poz.1666). Tekst ujednolicony.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U. 2004, Nr 144, poz. 1529). Tekst ujednolicony.
 • Ustawa z dnia 5 lipca 1996 roku o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2001, Nr 57, poz. 602). Tekst ujednolicony.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1895-197X

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-97c85a9f-6645-4d97-814c-c4aa32c1264a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.